Ktl-icon-tai-lieu

PTTKHT Trang web bán đtdđ

Được đăng lên bởi tuan199234567
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 4996 lần   |   Lượt tải: 29 lần
Muc luc
I . KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG………………………………………................4
1.1 Nghiên cứu trách nhiệm và nhiệm vụ trung tâm………………………….…….4
1.2 Vấn đề hồ sơ sổ sách, cũng như chứng từ giao dịch……………………………4
1.3 Các quy tắc quản lý và quy định của các đơn vị và nhà nước …………………5
1.4 Về tài nguyên đã và sẽ sử dụng……………………………...………………….5
1.5 Đánh giá phê phán hiện trạng và hướng giải quyết………...…………………. 5
II . PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG………………………………6
2.1 Yêu cầu của khách hàng ………………………………...……………………...6
2.2 Yêu cầu của người quản trị…………………………………...…………………7
III . BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG………………………………….8
IV . BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU………………………………………….......9
4.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức bối cảnh…………………………………...………...9
4.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh…………………………………...……………10
4.3 BLD định nghĩa chức năng 1…………………………………...………………11
4.4 BLD định nghĩa chức năng 2…………………………………...………………12
4.5 BLD định nghĩa chức năng 3…………………………………...………………13
4.6 BLD định nghĩa chức năng 4…………………………………...………………14
V . THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU…………………………………...................15
VI . MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT……………………………………...22
VII . MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT…………………………………….23
VIII . MÔ TẢ HỆ THỐNG……………………………………………….…….24
8.1 Trang chủ : Default.aspx…………………………………...……………………24
8.2 Trang đăng kí khách hàng: Dangkikhachhang.aspx………………………….…28
8.3 Trang quản trị : quantri.aspx…………………………………...………………..31
8.4 Trang giỏ hàng : Giohang.aspx…………………………………...……………..32
8.5 Trang đơn hàng : Donhang.aspx…………………………………...……………33

IX . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI
9.1 Đánh giá kết quả cài đặt…………………………………...…………………….34
9.2 Hướng phát triển đề tài……………………………………...…………………...34
KẾT LUẬN…………………………………...……………………………………35

1

Bµi tËp m«n : Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng

I.

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG
Ngày nay khoa học công nghệ ngày càng phát triển, nhu cầu của con người
ngày càng cao. Một trong những nhu cầu đó là việc mua bán hàng diễn ra thuận
tiện . Chính vì vậy mà thương mại điện tử đã ra đời. Việc thiết kế một trang web
bán hàng trực tuyến là một yêu cầu cần đáp ứng hoàn chỉnh hơn. Hiện nay ở Việt
Nam việc mua bán đã thực sự mang tính chất thương mại điện tử chưa thì sau bài
phân tích của nhóm mình các bạn có thể đánh giá được việc đó.
Sau quá trình khảo sát hiện trạng bằng việc đi thực tế và tham khảo các trang
web bán hàng trực tuyến như: muabandtdd.com, didong.com.vn,… thì nhóm chúng
em xin đưa ra những thông tin như sau:
1.1 Nghiên cứu trách nhiệm và nhiệm vụ trung tâ...
Bµi tËp m«n : Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng
Môc lôc
I . KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG………………………………………................4
1.1 Nghiên cứu trách nhiệm và nhiệm vụ trung tâm………………………….…….4
1.2 Vấn đề hồ sơ sổ sách, cũng như chứng từ giao dịch……………………………4
1.3 Các quy tắc quản lý và quy định của các đơn vị và nhà nước …………………5
1.4 Về tài nguyên đã và sẽ sử dụng……………………………...………………….5
1.5 Đánh giá phê phán hiện trạng và hướng giải quyết………...…………………. 5
II . PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG………………………………6
2.1 Yêu cầu của khách hàng ………………………………...……………………...6
2.2 Yêu cầu của người quản trị…………………………………...…………………7
III . BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG………………………………….8
IV . BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU………………………………………….......9
4.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức bối cảnh…………………………………...………...9
4.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh…………………………………...……………10
4.3 BLD định nghĩa chức năng 1…………………………………...………………11
4.4 BLD định nghĩa chức năng 2…………………………………...………………12
4.5 BLD định nghĩa chức năng 3…………………………………...………………13
4.6 BLD định nghĩa chức năng 4…………………………………...………………14
V . THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU…………………………………...................15
VI . MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT……………………………………...22
VII . MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT…………………………………….23
VIII . MÔ TẢ HỆ THỐNG……………………………………………….…….24
8.1 Trang chủ : Default.aspx…………………………………...……………………24
8.2 Trang đăng kí khách hàng: Dangkikhachhang.aspx………………………….…28
8.3 Trang quản trị : quantri.aspx…………………………………...………………..31
8.4 Trang giỏ hàng : Giohang.aspx…………………………………...……………..32
8.5 Trang đơn hàng : Donhang.aspx…………………………………...……………33
IX . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI
9.1 Đánh giá kết quả cài đặt…………………………………...…………………….34
9.2 Hướng phát triển đề tài……………………………………...…………………...34
KẾT LUẬN…………………………………...……………………………………35
1
PTTKHT Trang web bán đtdđ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PTTKHT Trang web bán đtdđ - Người đăng: tuan199234567
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
PTTKHT Trang web bán đtdđ 9 10 489