Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa

Được đăng lên bởi tzanghuyen@yahoo.com
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 504 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đồ án tốt nghiệp

Trang 1

PHẦN I

TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ CÀI
ĐẶT.

SVTH: Nguyễn Văn Tranh

Lớp 40TH

Đồ án tốt nghiệp

Trang 2
CHƯƠNG I

GIỚI THIỆU VỀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DƯ LIỆU
VÀ SQL SERVER 2000
I. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CÁC LOẠI CƠ SỞ DỮ LIỆU.
Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu là hệ thống các chương trình hỗ trợ các tác
vụ quản lý, khai thác dữ liệu theo mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ.
SQLserver là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) hay
còn được gọi là Relational Database Mannagement system. Cơ sở dữ liệu quan
hệ la cơ sở dữ liệu mà dữ liệu bên trong nó được tổ chức thành các bảng. Các
bảng được tổ chức bằng cách nhóm dữ liệu theo cùng chủ đề và có chứa các cột
và các hàng thông tin. Sau đó các bảng này được liên kết vơi nhau bởi bộ
Database Engine khi có yêu cầu. cơ sở dữ liệu quan hệ là một trong những mô
hình cơ sở dữ liệu thông dụng nhất hiện nay.
II. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SQL SERVER 2000
SQL (Structured Query Language ) là ngôn ngữ dùng để truy vấn cho
phép lấy thông tin về từ các bảng dữ liệu.
SQL Server 2000 tối ưu hơn nhiều so với cơ sở dữ liệu quan hệ. Chúng
phát triển để sử dụng trên nhiều ấn bản như CE, Personal, Déktop Engine,
standand…
SQL Server 2000 hỗ trợ kiểm tra khóa chính, phụ thuộc tồn tại, miền giá
trị,…. của dữ liệu bên trong các bảng một cách chặt chẽ.
SQL Server 2000 hỗ trợ khám phá mạnh cho cơ sở dữ liệu đa truy cập.
tức cơ sở dữ liệu mạng.

Những thành phần chính trong SQL Server 2000 bao gồm:
Hệ thống

Diễn giải

Ấn bản

SQL
Server
2000

Đây là thành phần chính của hệ thống là
trung tâm điều hành những thành phần thực
thi khác. Với Desktop Engine bạn sẽ tìm
thấy các dịch vụ trong hệ thống như SQL
Server Agent, SQL Server Pròilor…. Và
một số công cụ khác.

Desktop Engine
personal
standard
Desktop
Enterprise

SVTH: Nguyễn Văn Tranh

Lớp 40TH

Đồ án tốt nghiệp

Trang 3

Full-text
sarch

Đây là phần tự chọn trong lúc cài đặt, nếu
bạn muốn chức năng tìm kiếm thì nên chọn
hệ thống này vì chúng không là phần mặc
nhiên. Full-text Sarch cung cấp chức năng
tìm kiếm từ rất mạnh, nếu sử dụng internet
để tìm kiếm thì đây là một giải pháp tuyệt
vời. Nếu ban muốn tìm kiếm một chuỗi con
trong một đoạn văn bản thì đây là một
công cụ thích hợp

Personal
Standard
Developer
enterprise

English
Query

English Query cho phép người sử dụng
không có kỹ thuật về SQL Server, bằng
cách đặt câu hỏi bằng chuỗi English sau đó
được dịch ra Query mà có thể thực thi trên
SQL Server. Nhưng công cụ này được cài
đặt tách biệt SQL Server.

Personal
Standar...
Đồ án tốt nghiệp Trang 1
SVTH: Nguyễn Văn Tranh Lớp 40TH
PHẦN I
TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ CÀI
ĐẶT.
Quản lý bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa - Người đăng: tzanghuyen@yahoo.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Quản lý bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa 9 10 515