Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý tài sản

Được đăng lên bởi huongngoclan577
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 2181 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC PHẦN : QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
STT
Nội dung
1
Kiến thức
2
Kĩ năng
3
Thái độ
4
Chương 1:Những vấn đề chung về quản trị thiết bị
1-Khái niệm, mục đích tài sản thiết bị trong công sở
2-Yêu cầu của công tác quản trị thiết bị
3-Phân loại tài sản, thiết bị trong công sở
Tài sản cố định hữu hình
Tài sản cố định vô hình
Tài sản cố định đặc thù
Tiêu chí Phân loại
Phân loại TSCĐ theo công dụng và đặc trưng kỹ thuật
Chương 2: Công tác quản trị thiết bị
Qui định của nhà nước về công tác quản trị thiết bị
Yêu cầu về mua sắm trang thiết bị
Nguyên tắc
Tiêu chuẩn
Trang thiết bị sử dụng chung
Quản lí và sử dụng trang thiết bị làm việc
Nội dung mua sắm
Nguồn kinh phí mua sắm
Các hình thức mua sắm tài sản
Thanh lí tài sản
DANH MỤC THAM KHẢO, MẪU
Qui trình mua sắm tài sản
Hồ sơ thanh quyết toán
Các bước thực hiện mua sắm tài sản
Xây dựng qui chế quản lí tài sản của cơ quan
Tham khảo bảng tính hao mòn
Định mức trang thiết bị làm việc
Tham khảo quyết định mua sắm
Tham khảo qui chế quản lí Đại học Nội vụ
Mẫu nhập kho tài sản đề nghị thanh lí
Chức năng phòng Quản trị-Thiết bị
Cơ cấu tổ chức
Phân công trách nhiệm cúa CBVC phòng QTTB
Quyết định thành lập ban kiểm kê tài sản
Phân công các nhóm ban kiểm kê
Câu hỏi ôn tập

Tham khảo
Thông tư 63

QĐ 170 TTg

Đấu thầu
Hao mòn

Tham khảo
Qui chế
Mẫu
Thông tư 32
QĐ 170 TTg

CÂU HỎI ÔN TẬP
1-Hãy nêu những loại tài sản trong các cơ quan, doanh nghiệp và các tiêu chí để phân loại tài sản.
2-Hãy nêu các yêu cầu và nguyên tắc mua sắm tài sản theo qui định của các văn bản quản lí của nhà nước
3-Hãy nêu các yêu cầu về quản lí, sử dụng trang thiết bị làm việc tại công sở
4-Hãy nêu các bước khi tiến hành mua sắm tài sản
5-Nội dung và các thủ tục thanh lí tài sản
6-Hãy soạn thảo 1 Quyết định thành lập Hội đồng thanh lí tài sản
7-Hãy soạn thảo 1 Quyết định thành lập Ban kiểm kê tài sản hàng năm
8-Thảo 1 thông báo gửi tới các đơn vị kê khai tài sản cần thanh lý kèm mẫu
9-Các bước tiến hành thanh lý tài sản
10-Yêu cầu đối với với công tác kiểm kê tài sản, những thông tin cần kiểm kê tài sản gồm thông tin nào? Hãy
kẻ một biểu mẫu thống kê tài sản

11-Hãy thảo một thông báo bán thanh lý tài sản
12-Hãy thảo 1 bảng tổng hợp tài sản thanh lí kèm định giá tài sản
13-Hãy lập một biên bản tổng hợp hồ sơ các đơn vị và cá nhân đăng kí đấu thầu tài sản thanh lý
14-Hãy thảo một Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý xe ô tô
15-Trình bày chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản trị-Thiết bị
16-Tổ chức và phân công nhiệm vụ của phòng Quản trị-Thiết bị
17-Hãy nêu vai trò c...
HỌC PHẦN : QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
STT Nội dung Tham khảo
1 Kiến thức Thông tư 63
2 Kĩ năng
3 Thái độ
4 Chương 1:Những vấn đề chung về quản trị thiết bị
1-Khái niệm, mục đích tài sản thiết bị trong công sở
2-Yêu cầu của công tác quản trị thiết bị
3-Phân loại tài sản, thiết bị trong công sở
Tài sản cố định hữu hình
Tài sản cố định vô hình
Tài sản cố định đặc thù
Tiêu chí Phân loại
Phân loại TSCĐ theo công dụng và đặc trưng kỹ thuật
Chương 2: Công tác quản trị thiết bị
Qui định của nhà nước về công tác quản trị thiết bị QĐ 170 TTg
Yêu cầu về mua sắm trang thiết bị
Nguyên tắc
Tiêu chuẩn
Trang thiết bị sử dụng chung
Quản lí và sử dụng trang thiết bị làm việc
Nội dung mua sắm Đấu thầu
Nguồn kinh phí mua sắm Hao mòn
Các hình thức mua sắm tài sản
Thanh lí tài sản
DANH MỤC THAM KHẢO, MẪU
Qui trình mua sắm tài sản Tham khảo
Hồ sơ thanh quyết toán
Các bước thực hiện mua sắm tài sản Qui chế
Xây dựng qui chế quản lí tài sản của cơ quan Mẫu
Tham khảo bảng tính hao mòn Thông tư 32
Định mức trang thiết bị làm việc QĐ 170 TTg
Tham khảo quyết định mua sắm
Tham khảo qui chế quản lí Đại học Nội vụ
Mẫu nhập kho tài sản đề nghị thanh lí
Chức năng phòng Quản trị-Thiết bị
Cơ cấu tổ chức
Phân công trách nhiệm cúa CBVC phòng QTTB
Quyết định thành lập ban kiểm kê tài sản
Phân công các nhóm ban kiểm kê
Câu hỏi ôn tập
CÂU HỎI ÔN TẬP
1-Hãy nêu những loại tài sản trong các cơ quan, doanh nghiệp và các tiêu chí để phân loại tài sản.
2-Hãy nêu các yêu cầu và nguyên tắc mua sắm tài sản theo qui định của các văn bản quản lí của nhà nước
3-Hãy nêu các yêu cầu về quản lí, sử dụng trang thiết bị làm việc tại công sở
4-Hãy nêu các bước khi tiến hành mua sắm tài sản
5-Nội dung và các thủ tục thanh lí tài sản
6-Hãy soạn thảo 1 Quyết định thành lập Hội đồng thanh lí tài sản
7-Hãy soạn thảo 1 Quyết định thành lập Ban kiểm kê tài sản hàng năm
8-Thảo 1 thông báo gửi tới các đơn vị kê khai tài sản cần thanh lý kèm mẫu
9-Các bước tiến hành thanh lý tài sản
10-Yêu cầu đối với với công tác kiểmtài sản, những thông tin cần kiểmtài sản gồm thông tin nào? Hãy
kẻ một biểu mẫu thống kê tài sản
Quản lý tài sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý tài sản - Người đăng: huongngoclan577
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Quản lý tài sản 9 10 554