Ktl-icon-tai-lieu

Quan ly tien trinh trong Linux.

Được đăng lên bởi Son Pham Van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 596 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. Quan ly tien trinh trong Linux.
1. Tien trinh la 1 moi truong thuc hien bao gom 1 phan doan lenh va 1 phan doan du
lieu.
2. Tren Linux thi tien trinh duoc nhan biet nho vao so hieu cua tien trinh : pid.
3. Tien trinh cung co the nam trong 1 nhom cac tien trinh : pgrp
4. Ham trong C co the lay dc cac so hieu nay :
•

int getpid()

/* Gia tri tra ve la so hieu cua tien trinh */

•

int getppid()

/* Gia tri tra ve la so hieu cua tien trinh cha */

•

int getpgrp()

/* Gia tri tra ve la so hieu cua nhom tien trinh */

•

int setpgrp()

/* Gia tri tra ve la so hieu cua nhom tien trinh moi tao */

5. Tao 1 tien trinh – lenh fork()
•

int fork() : Tao ra 1 tien trinh con. Gia tri tra ve = 0 neu tao thanh cong. Va tra ve
-1 khi qua trinh tao tien trinh that bai

•

C co kha nang cham dut hoat dong cua 1 tien trinh :
✗ int kill(pid, sig);
✗ int pid;

/* dau hieu nhan biet cua tien trinh */

✗ int sig;

/* hang tinh hieu giao tiep tien trinh */

6. Giao tiep giua cac tien trinh : ( can doc them )
7. Lap trinh da tien trinh.
•

Ong dan lien lac : la co che co ban de giao tiep giua cac tien trinh. Do la cac file
dac biet (FIFO), o do cac thong tin di vao 1 duong va di ra o 1 duong khac.

•

1 so dac diem cua dung ong la :
✗ Cac ong dan chi mang tinh chat tam thoi, chi ton tai trong qua trinh thu thi
tien trinh.
✗ Muon tao ra can 1 lenh dac biet pipe()
✗ Nhieu tien trinh co the viet va doc tren 1 duong ong, tuy nhien ko co che nao
de tach thong tin dau ra la cua tien trinh nao
✗ Dung luong ong dan bi han che ( <= 4KB), khi co gang viet them vao se gay
tac nghen duong ong.

✗ Cac tien trinh lien lac giua 2 ong phai duoc mo truoc khi thuc thi tien trinh
con.

...
I. Quan ly tien trinh trong Linux.
1. Tien trinh la 1 moi truong thuc hien bao gom 1 phan doan lenh va 1 phan doan du
lieu.
2. Tren Linux thi tien trinh duoc nhan biet nho vao so hieu cua tien trinh : pid.
3. Tien trinh cung co the nam trong 1 nhom cac tien trinh : pgrp
4. Ham trong C co the lay dc cac so hieu nay :
int getpid() /* Gia tri tra ve la so hieu cua tien trinh */
int getppid() /* Gia tri tra ve la so hieu cua tien trinh cha */
int getpgrp() /* Gia tri tra ve la so hieu cua nhom tien trinh */
int setpgrp() /* Gia tri tra ve la so hieu cua nhom tien trinh moi tao */
5. Tao 1 tien trinh – lenh fork()
int fork() : Tao ra 1 tien trinh con. Gia tri tra ve = 0 neu tao thanh cong. Va tra ve
-1 khi qua trinh tao tien trinh that bai
C co kha nang cham dut hoat dong cua 1 tien trinh :
int kill(pid, sig);
int pid; /* dau hieu nhan biet cua tien trinh */
int sig; /* hang tinh hieu giao tiep tien trinh */
6. Giao tiep giua cac tien trinh : ( can doc them )
7. Lap trinh da tien trinh.
Ong dan lien lac : la co che co ban de giao tiep giua cac tien trinh. Do la cac file
dac biet (FIFO), o do cac thong tin di vao 1 duong va di ra o 1 duong khac.
1 so dac diem cua dung ong la :
Cac ong dan chi mang tinh chat tam thoi, chi ton tai trong qua trinh thu thi
tien trinh.
Muon tao ra can 1 lenh dac biet pipe()
Nhieu tien trinh co the viet va doc tren 1 duong ong, tuy nhien ko co che nao
de tach thong tin dau ra la cua tien trinh nao
Dung luong ong dan bi han che ( <= 4KB), khi co gang viet them vao se gay
tac nghen duong ong.
Quan ly tien trinh trong Linux. - Trang 2
Quan ly tien trinh trong Linux. - Người đăng: Son Pham Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quan ly tien trinh trong Linux. 9 10 446