Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý trung tâm ngoại ngữ tin học

Được đăng lên bởi thi-phuong-le
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 3709 lần   |   Lượt tải: 31 lần
I.SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG

1

II.PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2

III. Yêu cầu chức năng:

Công việc quản lý thời khoá biểu trường Đại Học Đồng Tháp 
bao gồm các chức năng sau:
 Hệ thống: đăng nhập.
 Quản lý: thời khoá biểu, khoa,lớp, phòng học, sinh viên.
1. Hệ thống:
Đăng nhập: thành viên phải đăng nhập mới có thể thao tác 
các chức năng : xem thời khoá biểu.Giao diện đơn giản dể sử 
dụng. Người quản trị đăng nhập để thực hiện các chức năng 
quản lý.
2. Quản lý:
   * Chức năng Cập nhật  thông tin về Thời Khoá Biểu gồm các 
thuộc tính:
1)Mã thời khóa biểu
2)Tuần
3)Từ ngày
4)Đến ngày
    
5)Học kì
Cho phép người quản lý cập nhật thời khoá biểu. 


3

* Chức năng Cập nhật  thông tin về Phòng gồm các thuộc tính :
Phòng học được bố trí theo dãy như : dãy A, dãy C1, dãy T,…, mỗi 
dãy có rất nhiều phòng và được quản lý theo các thuộc tính sau:
1. Mã phòng.
2. Tên phòng.
3. Số chỗ
4. Thiết bị
Người quản lý có thể “Cập nhật” dễ dàng.
* Chức năng Cập nhật  thông tin về Lớp gồm các thuộc tính :
Mỗi lớp học được bố trí theo một khoa xác định, việc quản lý lớp 
học bao gồm các thuộc tính sau:
1.
2.
3.

Mã lớp.
Tên lớp.
Số lượng

Người quản lý có thể “Cập nhật” dễ dàng.

4

* Chức năng Cập nhật  thông tin về  Khoá học 
gồm các thuộc tính :
1.
2.
3.

Mã khoá học.
Tên khoá học.
Niên khoá.

Người quản lý có thể “Cập nhật” dễ dàng.
 * Chức năng cập nhật thông tin về Giảng viên 
giảng dạy
1.
2.
3.
4.
5.

Mã giảng viên.
Tên giảng viên.
Chức danh.
Giới tính.
Số điện thoại.

Người quản lý có thể “Cập nhật” dễ dàng.

5

* Chức năng cập nhật thông tin về Môn học gồm 
các thuộc tính :
1.
2.
3.
4.
5.

Mã môn học.
Tên môn học.
Số tiết lý thuyết.
Số tiết thực hành.
Số tín chỉ.

Người quản lý có thể “Cập nhật” dễ dàng.
* Chức cập nhật thông tin về Sinh viên gồm các 
thuộc tính sau:
1.
2.
3.
4.

Mã sinh viên.
Họ tên.
Ngày sinh.
Địa chỉ

Người quản lý có thể “Cập nhật” dễ dàng.

6

* Chức cập nhật thông tin về Loại lớp gồm các thuộc 
tính sau:
1.
2.

Mã loại.
Tên loại

Người quản lý có thể “Cập nhật” dễ dàng.
* Chức cập nhật thông tin về Khoa gồm các thuộc tính 
sau:
1.
2.

Mã khoa.
Tên khoa

Người quản lý có thể “Cập nhật” dễ dàng.
* Chức cập nhật thông tin về Loại phòng gồm các thuộc 
tính sau:
1.
2.

Mã loại.
Tên loại

Người quản lý có thể “Cập nhật” dễ dàng.
3. Liên hệ:
­  Liên hệ người quản trị: nếu gặp khó khăn khi sử 
dụng  thì có thể liên hệ với người quản trị để được 
giúp đỡ.

7

IV. Yêu cầu phi chức năng:


 Khả năng thực thi.

 Yêu cầu chất lượng chương trình: các 
trường hợp lỗi...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý trung tâm ngoại ngữ tin học - Người đăng: thi-phuong-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Quản lý trung tâm ngoại ngữ tin học 9 10 369