Ktl-icon-tai-lieu

Quản Trị Dự Án Phần Mềm

Được đăng lên bởi Trần Mười Vỹ
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2039 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Quản trị dự án phần
mềm (10)
Nguyễn Thanh Bình
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ðại học Bách khoa
ðại học ðà Nẵng

Tại sao quản trị dự án ?
Quản trị dự án là cần thiết ñể thực hiện phần mềm
ñúng tiến ñộ
giảm chi phí
ñạt ñược mục tiêu

Quản trị dự án là rất quan trọng vì
dự án phần mềm phức tạp
sự thay ñổi thường xuyên xuất hiện trong quá trình
phát triển
cần ñảm bảo các ràng buộc
• thời gian
• chi phí
• ngồn tài nguyên
2

1

Các hoạt ñộng quản trị dự
án
Lập kế hoạch
xác ñịnh các hoạt ñộng cần thực hiện

Lập lịch
lập lịch cho các hoạt ñộng, ñảm bảo ñúng tiến ñộ

Tổ chức
chọn lựa, ñánh giá, phân công công việc cho các
thành viên

ðịnh giá
ước lượng chi phí,
nhân lực,
nguồn tài nguyên cần thiết

3

Các hoạt ñộng quản trị dự
án
Lảnh ñạo
ñưa ra các quyết ñịnh
ñảm bảo sự hợp tác gữa các thành viên trong nhóm

Giám sát
kiểm tra tiến ñộ
giám sát chi phí/nhân lực

Hiệu chỉnh
có các biện pháp hiệu chỉnh cần thiết nếu dự án bị
chậm trễ

Lập báo cáo
viết các báo cáo, trình bày

4

2

Lập kế hoạch
Quản lý hiệu quả dự án phụ thuộc vào kế
hoạch
ðược thực hiện trong suốt quá trình thực
hiện dự án
Lập kế haọch bao gồm xác ñịnh:
các mục tiêu
các ràng buộc
các công việc cần thực hiện ñể ñạt mục tiêu
các mốc quan trọng (milestones)
các sản phẩm tạo ra
5

Lập kế hoạch
Bắt ñầu
Xác ñịnh các mục tiêu và ràng buộc
Thực hiện ñánh giá ban ñầu
Xác ñịnh các công việc, mốc quan
trọng, các sản phẩm
Lập lịch cho các công việc
Thực hiện theo lịch
Cập nhật lại lịch
Dự án kết thúc ?
6

ñ
Kết thúc

s

Kiểm tra lại các
ñánh giá

3

Lập kế hoạch
Xác ñịnh các mục tiêu và ràng buộc
Xác ñịnh mục tiêu
mục tiêu chung của dự án
các chức năng cơ bản mà phần mềm phải ñáp ứng
yêu cầu về chất lượng

Các ràng buộc
ngày giao sản phẩm
nhân sự
ngân sách cho phép
thiết bị, phần cứng
phương thức giao tiếp với khách hàng
...

7

Lập kế hoạch
ðánh giá ban ñầu
ðánh giá ban ñầu các tham số của dự án
cấu trúc
kích thước
chi phí
phân tích các chức năng của phần mềm
nhân công
nhân lực yêu cầu

8

4

Lập kế hoạch
Xác ñịnh các công việc, mốc quan trọng, các
sản phẩm
Các mốc quan trọng (milestones)
các bước hoàn thành quan trọng của dự án
• Ví dụ: thẩm ñịnh ñặc tả yêu cầu, thẩm ñịnh thiết kế

các mốc quan trọng cho phép giám sát ñược tiến ñộ

Xác ñịnh các sản phẩm (delivrables) trong các bước
bàn giao cho khách hàng
ñặc tả yêu cầu
nguyên mẫu
thiết kế giao diện người dùng
...

9

Lập kế hoạch
Xác ñịnh các công việc, mốc quan trọng, các
sản phẩm
Dự án cần phải chia thành các công việc
(task/activity)
Các công việc khô...
1
Qun tr dán phn
mm (10)
Nguyn Thanh Bình
Khoa Công ngh Thông tin
Trường ði hc Bách khoa
ðại hc ðà Nng
2
Ti sao qun trdán ?
Qun trdán là cn thiết ñể thc hin phn mm
ñúng tiến ñộ
gim chi phí
ñạt ñược mc tiêu
Qun trdán là rt quan trng vì
dán phn mm phc tp
sự thay ñổi thưng xuyên xut hin trong quá trình
phát trin
cn ñảm bo các ràng buc
thi gian
chi phí
ngn tài nguyên
Quản Trị Dự Án Phần Mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản Trị Dự Án Phần Mềm - Người đăng: Trần Mười Vỹ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Quản Trị Dự Án Phần Mềm 9 10 284