Ktl-icon-tai-lieu

Quicstart Joomla.pdf

Được đăng lên bởi Nhut Hua
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1252 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Joomla! 1.5: Quick Start Guide

Table of Contents
Table of Contents....................................................................................................................2
Introduction.............................................................................................................................3
XAMPP Setup.........................................................................................................................4
Download & Unzip Joomla!.....................................................................................................6
Joomla! Installation.................................................................................................................8
Sections, Categories, and Articles........................................................................................10
Users.....................................................................................................................................15
Web Links.............................................................................................................................18
News Feeds..........................................................................................................................19
Menu.....................................................................................................................................20
Home..............................................................................................................................................20
Categories.......................................................................................................................................22
Contact............................................................................................................................................25
Web Links.......................................................................................................................................28
News Feeds.....................................................................................................................................31
Search.............................................................................................................................................34
Modules................................................................................................................................37
Syndicate...................................................................
Joomla! 1.5: Quick Start Guide
Quicstart Joomla.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quicstart Joomla.pdf - Người đăng: Nhut Hua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Quicstart Joomla.pdf 9 10 3