Ktl-icon-tai-lieu

QUY TRÌNH QUẢN LÝ THIẾT BỊ TIN HỌC VÀ PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

Được đăng lên bởi huongpl
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1737 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
SỞ TÀI CHÍNH

QUY TRÌNH
QUẢN LÝ THIẾT BỊ TIN HỌC
VÀ PHẦN MỀM ỨNG DỤNG
Mã hiệu:
QT.TK.01
Lần ban hành: 03
Ngày ban hành: 05/09/2011

QUY TRÌNH
QUẢN LÝ THIẾT BỊ TIN HỌC VÀ
PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

Mã hiệu:
Lần ban hành:
Ngày ban hành:
Trang:

QT.TK.01
03
05/09/2011
1/11

BẢNG THEO DÕI NHỮNG THAY ĐỔI
Stt

Họ và tên
Chức vụ

Ngày sửa

Trang sửa

Nội dung sửa đổi

Soạn thảo và Xem xét

Kiểm tra

Phê duyệt

Phạm Lý Hồng Thái

Ngô Bá Lánh

Đỗ Duy Vinh

Trưởng phòng

QMR

Giám đốc

30/08/2011

01/09/2011

05/09/2011

Chữ ký
Ngày

QUY TRÌNH
QUẢN LÝ THIẾT BỊ TIN HỌC VÀ
PHẦN MỀM ỨNG DỤNG
1.

Mã hiệu:
Lần ban hành:
Ngày ban hành:
Trang:

QT.TK.01
03
05/09/2011
2/11

MỤC Đ CH

Quy trình là phương pháp quản lý thiết bị tin học và dữ liệu như: sử dụng
phần cứng máy tính,... (sau đây gọi chung là thiết bị tin học - TBTH) và các
phần mềm tin học phục vụ nhu cầu công việc chuyên môn của Sở nhằm:
- i m soát các TBTH và ngu n dữ liệu ch t ch , c hệ th ng, tránh th t
thoát.
- Cung c p cho công chức trong Sở những phương pháp, quyền h n và
trách nhiệm đ i v i t ng lo i thiết bị tin học, dữ liệu do m nh quản lý
ho c sử dụng.
2.

PH M VI P DỤNG
- Ph m vi áp dụng cho các công việc sau:
+ Quản lý thiết bị phần cứng, phần mềm ứng dụng và dữ liệu trong Sở.
+

hai thác thông tin điện tử.

- Đ i tượng thực hiện:
+ Đ i diện lãnh đ o và Trưởng các Phòng, đơn vị: Ðảm bảo thực hiện
đúng quy định.
+ Công chức c liên quan: Thực hiện nghiêm túc theo các bư c được
quy định trong quy trình này.
3.

TÀI LI U LI N QUAN
- Tài liệu
thu t của thiết bị tin học, tài liệu hư ng d n sử dụng phần
cứng, phần mềm của nhà cung ứng c p.
- T t cả các tài liệu thuộc HT QLCL của Sở.
- Quyết định s : 154/QĐ-STC ngày 27/01/2010 của Giám đ c Sở Tài
chính về việc ban hành thay đổi và bổ sung Quy chế quản lý hệ th ng
máy tính, m ng nội bộ t i Sở Tài chính .
- Các tài liệu bên ngoài liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Sở có liên
quan đến quy tr nh này.

4.

ĐỊNH NGH A
- Phần mềm: Là các chương tr nh d ng đ làm công cụ phục vụ cho quá
tr nh thực hiện công việc tác nghiệp được thao tác trên máy tính. Chương
tr nh ứng dụng c th được mua c bản quyền, hông c bản quyền ho c
download t trên m ng internet.
- Phần cứng thiết bị tin học: là tài sản thuộc l nh vực điện tử, tin học do
Sở quản lý và sử dụng.

QUY TRÌNH
QUẢN LÝ THIẾT BỊ TIN HỌC VÀ
PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

Mã hiệu:
Lần ban hành:
Ngày ban hành:
Trang:

QT.TK.01
03
05/09/2011
3/11

- H s khách hàng: là các thông tin về hách hàng (tên, địa chỉ, s ...
  PHÚ YÊN
TÀI CHÍNH
Q
Q
U
U
Y
Y
T
T
R
R
Ì
Ì
N
N
H
H
Q
Q
U
U
N
N
L
L
Ý
Ý
T
T
H
H
I
I
T
T
B
B
T
T
I
I
N
N
H
H
C
C
V
V
À
À
P
P
H
H
N
N
M
M
M
M
N
N
G
G
D
D
N
N
G
G
: QT.TK.01
: 03
Ngày ban hành: 05/09/2011
QUY TRÌNH QUẢN LÝ THIẾT BỊ TIN HỌC VÀ PHẦN MỀM ỨNG DỤNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY TRÌNH QUẢN LÝ THIẾT BỊ TIN HỌC VÀ PHẦN MỀM ỨNG DỤNG - Người đăng: huongpl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
QUY TRÌNH QUẢN LÝ THIẾT BỊ TIN HỌC VÀ PHẦN MỀM ỨNG DỤNG 9 10 604