Ktl-icon-tai-lieu

Ràng Buộc Toàn Vẹn Integrity Constraint CSDL

Được đăng lên bởi Nguyen Ngoc Thao Linh
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 3366 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đại Học Sài Gòn
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Bộ Môn Hệ Thống Thông Tin
CƠ SỞ DỮ LIỆU
$5. Ràng Buộc Toàn Vẹn
Integrity Constraint
Giảng viên: ThS. Trần Đình Nghĩa

Khoa Công Nghệ Thông Tin - Bộ Môn Hệ Thống Thông Tin

1

Nội Dung
RÀNG BUỘC TOÀN VẸN (RBTV) CÁC YẾU TỐ CỦA RBTV
 CÁC LOẠI RÀNG BUỘC TOÀN VẸN


◦ A)-BỐI CẢNH MỘT QUAN HỆ
◦ B)-BỐI CẢNH NHIỀU QUAN HỆ


CÀI ĐẶT RÀNG BUỘC TOÀN VẸN

Khoa Công Nghệ Thông Tin - Bộ Môn Hệ Thống Thông Tin

2

$5.1. RBTV & Các yếu tố
RBTV là những điều kiện bất biến luôn phải được
đảm bảo giữa tất cả các bộ của tất cả các quan hệ
 RBTV dùng mô tả các mối liên hệ, ràng buộc giữa
các bộ, các thuộc tính


◦ R1: Mỗi sinh viên có một mã số riêng biệt, không trùng
với bất cứ sinh viên nào khác.
◦ R2: Mỗi sinh viên phải đăng ký vào 1 Khoa của Trường.
◦ R3: Mỗi sinh viên chỉ được thi tối đa 2 lần cho một môn
học.

Khoa Công Nghệ Thông Tin - Bộ Môn Hệ Thống Thông Tin

3

$5.1. RBTV & Các yếu tố


Mỗi RBTV gồm 3 yếu tố:
◦ Điều kiện
 Ngôn ngữ tự nhiên
 Mã giả
 Đại số tập hợp, đại số quan hệ

◦ Bối cảnh
 Là những quan hệ được RBTV đề cập đến

◦ Tầm ảnh hưởng
 Những thao tác trên bối cảnh có thể gây vi phạm RBTV
Khoa Công Nghệ Thông Tin - Bộ Môn Hệ Thống Thông Tin

4

$5.1. RBTV & Các yếu tố


Yếu tố tầm ảnh hưởng của RBTV
Các thao tác
Các quan hệ
Thêm

Sửa

Xóa

Q1

+/-/-(T)

+/-/-(T)

+/-/-(T)

Q2

+/-/-(T)

+/-/-(T)

+/-/-(T)

…

…

…

…

Qn

+/-/-(T)

+/-/-(T)

+/-/-(T)

Khoa Công Nghệ Thông Tin - Bộ Môn Hệ Thống Thông Tin

5

$5.1. RBTV & Các yếu tố


Yếu tố tầm ảnh hưởng của RBTV
◦ R1: Mỗi sinh viên có một mã số riêng biệt, không trùng
với bất cứ sinh viên nào khác
 ∀sv1 ∈ TSinhVien, ∀sv2 ∈ TSinhVien
 sv1 ≠ sv2 ⇒ sv1.MaSV ≠ sv2.MaSV

 Cuối ∀

Thêm
TNhanVien

Sửa

Xóa

+

-(MaNV)

-

◦ R1 có bối cảnh một quan hệ
Khoa Công Nghệ Thông Tin - Bộ Môn Hệ Thống Thông Tin

6

$5.1. RBTV & Các yếu tố


Yếu tố tầm ảnh hưởng của RBTV
◦ R2: Mỗi sinh viên phải đăng ký vào 1 Khoa của Trường
 ∀sv ∈ TSinhVien, ∃k ∈ TKhoa
 k.MaKhoa = sv.MaKhoa

 Cuối ∀

Thêm

Sửa

Xóa

TSinhVien

+

-(MaKhoa)

-

TKhoa

-

-(MaKhoa)

+

◦ R2 có bối cảnh hai quan hệ
Khoa Công Nghệ Thông Tin - Bộ Môn Hệ Thống Thông Tin

7

$5.1. RBTV & Các yếu tố


Yếu tố tầm ảnh hưởng của RBTV
◦ R3: Mỗi sinh viên chỉ được thi tối đa 2 lần cho một môn
học
  ∈TKetQua
sv
 !∃sv: MaSV, MaMH ℑCOUNT(MaSV) (KetQua)>2

 Cuối ∀

Thêm
TKetQua

Sửa

Xóa

+

-(MaMH)

-

◦ R3 có bối cảnh một quan hệ
Khoa Công Nghệ Thông Tin - Bộ Môn Hệ Thống Thông Tin

8

Nội Dung
RÀN...
CƠ SỞ DỮ LIỆU
Đại Học Sài Gòn
Khoa Công NghThông Tin
Bộ Môn Hệ Thống Thông Tin
Khoa Công Nghệ Thông Tin - Bộ Môn Hệ Thống Thông Tin 1
Giảng viên: ThS. Trn Đình Nghĩa
$5. Ràng Buộc Toàn Vẹn
Integrity Constraint
Ràng Buộc Toàn Vẹn Integrity Constraint CSDL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ràng Buộc Toàn Vẹn Integrity Constraint CSDL - Người đăng: Nguyen Ngoc Thao Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Ràng Buộc Toàn Vẹn Integrity Constraint CSDL 9 10 729