Ktl-icon-tai-lieu

Refactoring To Patterns

Được đăng lên bởi jpvtien
Số trang: 199 trang   |   Lượt xem: 3073 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Refactoring To Patterns
version 0.17

Joshua Kerievsky
joshua@industriallogic.com
Industrial Logic, Inc.


DRAFT of Refactoring To Patterns, Copyright © 2002, Joshua Kerievsky, Industrial Logic, Inc. All Rights Reserved.

Table of Contents
Introduction ................................................................................................................................................... 7

Introductory Chapters .................................................................................................... 14
Book History ............................................................................................................................... 15
Patterns Happy ........................................................................................................................ 15
Small Steps .................................................................................................................................... 16
Mechanics Matter ................................................................................................................ 17
When I Don’t Refactor To Patterns .............................................................. 17
Code Smells .................................................................................................................................. 18
Chain Constructors ............................................................................................................ 19
Motivation ............................................................................................................................................ 20
Mechanics ............................................................................................................................................ 20
Example ................................................................................................................................................ 20
Chaining To An Init Method ......................................................................................................... 21

Replace Multiple Constructors with Creation Methods ....... 22
Motivation ............................................................................................................................................ 22
Mechanics ............................................................................................................................................ 23
Example .......................
Refactoring To Patterns
version 0.17
Joshua Kerievsky
joshua@industriallogic.com
Industrial Logic, Inc.
http://industriallogic.com
Refactoring To Patterns - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Refactoring To Patterns - Người đăng: jpvtien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
199 Vietnamese
Refactoring To Patterns 9 10 424