Ktl-icon-tai-lieu

ROBOT DÒ ĐƯỜNG ĐƠN GIẢN

Được đăng lên bởi dinh-chuong
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 666 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ROBOT DÒ ĐƯỜNG ĐƠN GIẢN
I. Giới thiệu.
Robot dò đường là loại robot có thể đi theo 1 đường vẽ hay có thể là băng dính đen...
Bài viết này giới thiệu với các bạn 1 loại robot dò đường đơn giản chỉ sử dụng linh kiện
điện tử thông thường, chưa dùng đến IC hay các linh kiện cao cấp hơn.
II. Nguyên lý hoạt động của robot dò đường.
Thật ra, robot dò đường là 1 biến thể đặc biệt của robot hướng sáng. Sở dĩ nói như vậy là
do chúng có cùng nguyên tắc hoạt động là sử dụng cảm biến quang điện ( quang trở hoặc
diode hồng ngoại) để so sánh cường độ sáng từ đó điều chỉnh hướng đi thích hợp.
Tuy nhiên, ở robot dò đường, cảm biến được bố trí gần mặt đường và nguồn sáng để so
sánh lúc này do chính robot tạo ra. Nhưng do đâu lại có sự sai lệch về cường độ sáng. Câu
trả lời nằm ở đường vẽ, đường vẽ này có tính chất khác với xung quanh, thường thì nó có
màu đen để hấp thụ ánh sáng. Khi robot đi lệch vào vùng có vạch vẽ, ánh sáng phát ra từ
robot không phản xạ lại như bình thường mà bị đường kẻ hấp thụ 1 phần làm sai lệch độ
sáng giữa 2 cảm biến. Việc còn lại là thiết kế sao cho robot có hành vi khắc phục sự sai
lệch đó và ta có được loại robot đi theo đường vẽ.
Nhiệm vụ của các cảm biến quang được mô tả như hình sau:

Căn cứ vào hoạt động trên, mạch được thiết kế đơn giản như sau:

Mạch gồm 2 transistor công suất nhỏ để điều khiển cấp dòng cho động cơ, biến trở 10k
và quang trở tạo thành điện trở phân cực cho transistor. Khi cường độ sáng lớn, quang trở
dẫn mạnh nên cường độ dòng cấp cho động cơ cũng lớn theo. Khi cường độ sáng yếu đi,
quang trở dẫn điện kém nên cường độ dòng cấp cho động cơ cũng giảm. Hai biến trở có
nhiệm vụ điều chỉnh độ nhạy cảm biến quang điện.
Mạch trên được sử dụng để theo dõi, định vị đường vẽ thông qua 2 cặp thu phát ánh sáng
là led và quang trở. Các bộ cảm biến được bố trí như sau:

Trong mạch điện, diode 1N4148 dùng bảo vệ transistor khỏi sức điện động tạo ra bởi các
cuộn dây của động cơ. Việc sử dụng mạch này thành công hay không phụ thuộc vào việc
chọn động cơ.
Hãy chọn những động cơ có hộp giảm tốc vì vài lý do sau:
+ Quang trở có phản ứng chậm, nếu dùng động cơ tốc độ quay cao robot sẽ không phản
ứng kịp để điều chỉnh hướng đi.
+ Dòng cấp bởi transistor không lớn, nếu động cơ không có hộp giảm tốc có thể không
hoạt động đúng công suất gây cháy transistor.
Vì vậy lựa chọn động cơ có hộp giảm tốc quay càng chậm càng tốt.
Khi cảm biến bên trái gặp đường vẽ đen, động cơ bên phải chậm lại, vì vậy robot sẽ
hướng sang trái, và ngược lại.
Khi cả 2 cả...
ROBOT DÒ Đ NG Đ N GI NƯỜ Ơ
I. Gi i thi u.
Robot dò đ ng là lo i robot có th đi theo 1 đ ng v hay có th là băng dính đen...ườ ườ
Bài vi t này gi i thi u v i các b n 1 lo i robot dò đ ng đ n gi n ch s d ng linh ki nế ườ ơ ỉ ử
đi n t thông th ng, ch a dùng đ n IC hay các linh ki n cao c p h n. ườ ư ế ơ
II. Nguyên lý ho t đ ng c a robot dò đ ng. ườ
Th t ra, robot dò đ ng là 1 bi n th đ c bi t c a ườ ế robot h ng sángướ . S dĩ nói nh v y là ư
do chúng có cùng nguyên t c ho t đ ng là s d ng c m bi n quang đi n ( quang tr ho c ế
diode h ng ngo i) đ so sánh c ng đ sáng t đó đi u ch nh h ng đi thích h p. ườ ướ
Tuy nhiên, robot dò đ ng, c m bi n đ c b trí g n m t đ ng và ngu n sáng đ so ườ ế ượ ườ
sánh lúc này do chính robot t o ra. Nh ng do đâu l i có s sai l ch v c ng đ sáng. Câu ư ườ
tr l i n m đ ng v , đ ng v này có tính ch t khác v i xung quanh, th ng thì nó có ườ ườ ườ
màu đen đ h p th ánh sáng. Khi robot đi l ch vào vùng có v ch v , ánh sáng phát ra t
robot không ph n x l i nh bình th ng mà b đ ng k h p th 1 ph n làm sai l ch đ ư ườ ườ
sáng gi a 2 c m bi n. Vi c còn l i là thi t k sao cho robot có hành vi kh c ph c s sai ế ế ế
l ch đó và ta có đ c lo i robot đi theo đ ng v . ượ ườ
Nhi m v c a các c m bi n quang đ c mô t nh hình sau: ế ượ ư
ROBOT DÒ ĐƯỜNG ĐƠN GIẢN - Trang 2
ROBOT DÒ ĐƯỜNG ĐƠN GIẢN - Người đăng: dinh-chuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ROBOT DÒ ĐƯỜNG ĐƠN GIẢN 9 10 82