Ktl-icon-tai-lieu

Sát hạch CNTT

Được đăng lên bởi ngvlap
Số trang: 247 trang   |   Lượt xem: 1130 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục lục
1

Phát triển hệ thống 1
Giới thiệu 2
1.1 Phương pháp luận phát triển 2
1.1.1
Vai trò của tổ chức phát triển hệ thống
2
1.1.2
Mô hình phát triển phần mềm5
1.1.3
Vòng đời phần mềm 10
1.1.4
Dùng lại phần mềm 19
1.2 Phân tích yêu cầu và phương pháp thiết kế 22
1.2.1
Phương pháp lập biểu đồ
22
1.2.2
Lập biểu đồ phân tích/thiết kế24
1.2.3
Phương pháp thiết kế 31
1.3 Ngôn ngữ lập trình 52
1.3.1
Thuộc tính chương trình
52
1.3.2
Kiểu dữ liệu 53
1.3.3
Cấu trúc điều khiển 54
1.3.4
Phân tích cú pháp
56
1.3.5
Phân loại về ngôn ngữ lập trình
61
1.3.6
Kiểu và đặc trưng của ngôn ngữ lập trình
65
1.4 Kĩ thuật lập trình
72
1.4.1
Lập trình thủ tục
72
1.4.2
Lập trình hàm 72
1.4.3
Lập trình logic73
1.4.4
Lập trình hướng đối tượng 74
1.5 Phương pháp kiểm thử và kiểm điểm 75
1.5.1
Phương pháp kiểm thử
75
1.5.2
Phương pháp kiểm điểm
82
1.5.3
Thiết kế kiểm thử và phương pháp quản lí 85
1.6 Môi trường phát triển 88
1.6.1
Công cụ hỗ trợ phát triển
88
1.6.2
EUC và EUD 95
1.7 Quản lí phát triển
97
1.7.1
Lập kế hoạch dự án 97
1.7.2
Lập kế hoạch, quản lí và đánh giá chất lượng
1.7.3
Quản lí tiến trình
100
1.7.4
Năng suất phần mềm 104
1.7.5
Tổ chức phát triển
109

98

1.8 Gói phần mềm114
1.8.1
Đại cương về gói phần mềm 114
1.8.2
Phân loại các gói phần mềm 115
1.8.3
Công cụ quản lí sản xuất
117
1.8.4
Ví dụ về việc dùng hiệu quả gói phần mềm 118
1.8.5
Phần mềm nhóm - Groupware
119
1.8.6
Công cụ OA 120
Bài tập 126
2
Vận hành và bảo trì hệ thống 132
Giới thiệu 133
2.1 Vận hành hệ thống 133
2.1.1
Quản lí tài nguyên
133
2.1.2
Quản lí vấn đề 135
2.1.3
Quản lí tiện nghi
137
2.1.4
Quản lí an ninh
140
2.1.5
Việc quản lí vận hành khác 143
2.2 Bảo trì hệ thống
145
2.2.1
Bảo trì là gì? 145
2.2.2
Tầm quan trọng của công việc bảo trì146
2.2.3
Chi phí bảo trì 147
2.2.4
Nhiệm vụ bảo trì
147
2.2.5
Tổ chức bảo trì
151
2.2.6
Các kiểu bảo trì
154
2.2.7
Bảo trì phần cứng và bảo trì phần mềm
155
Bài tập 158
3
Cập nhật xử lí thông tin và an ninh 161
Giới thiệu 162
3.1 Lĩnh vực ứng dụng của hệ thống máy tính 162
3.1.1
Tổng quan về kinh doanh điện tử (e-business)
3.1.2
Tổng quan về e-learning
165
3.1.3
Tổng quan về chính phủ điện tử (e-government)
3.2 An ninh
176
3.2.1
An ninh Internet
176

162
170

Giới thiệu

Loạt sách giáo khoa này đã được xây dựng dựa trên Chuẩn kĩ năng kĩ sư Công nghệ thông
tin được đưa ra công cộng vào tháng 7 năm 2000. Bốn tập sau đây bao quát toàn bộ nội dung của tri
thức và kĩ năng cơ bản cần cho việc phát triển, vận hành và bảo trì hệ thông tin:


Tập 1:

Giới thiệu về hệ t...
Mục lục
1 Phát triển hệ thống 1
Giới thiệu 2
1.1 Phương pháp luận phát triển 2
1.1.1 Vai trò của tổ chức phát triển hệ thống 2
1.1.2 Mô hình phát triển phần mềm5
1.1.3 Vòng đời phần mềm 10
1.1.4 Dùng lại phần mềm 19
1.2 Phân tích yêu cầu và phương pháp thiết kế 22
1.2.1 Phương pháp lập biểu đồ 22
1.2.2 Lập biểu đồ phân tích/thiết kế24
1.2.3 Phương pháp thiết kế 31
1.3 Ngôn ngữ lập trình 52
1.3.1 Thuộc tính chương trình 52
1.3.2 Kiểu dữ liệu 53
1.3.3 Cấu trúc điều khiển 54
1.3.4 Phân tích cú pháp 56
1.3.5 Phân loại về ngôn ngữ lập trình 61
1.3.6 Kiểu và đặc trưng của ngôn ngữ lập trình 65
1.4 Kĩ thuật lập trình 72
1.4.1 Lập trình thủ tục 72
1.4.2 Lập trình hàm 72
1.4.3 Lập trình logic73
1.4.4 Lập trình hướng đối tượng 74
1.5 Phương pháp kiểm thử và kiểm điểm 75
1.5.1 Phương pháp kiểm thử 75
1.5.2 Phương pháp kiểm điểm 82
1.5.3 Thiết kế kiểm thử và phương pháp quản lí 85
1.6 Môi trường phát triển 88
1.6.1 Công cụ hỗ trợ phát triển 88
1.6.2 EUC và EUD 95
1.7 Quản lí phát triển 97
1.7.1 Lập kế hoạch dự án 97
1.7.2 Lập kế hoạch, quản lí và đánh giá chất lượng 98
1.7.3 Quản lí tiến trình 100
1.7.4 Năng suất phần mềm 104
1.7.5 Tổ chức phát triển 109
Sát hạch CNTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sát hạch CNTT - Người đăng: ngvlap
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
247 Vietnamese
Sát hạch CNTT 9 10 903