Ktl-icon-tai-lieu

SKKN

Được đăng lên bởi Nam Nguyễn Đức
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 581 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mét vµi kinh nghiÖm ®Ó d¹y tèt m«n Tin Häc líp 6
THCS
A. PhÇn më ®Çu

I/ Lý do chän chuyªn ®Ò:

* TÇm quan träng cña c«ng nghÖ th«ng tin:
Trong thêi ®¹i cña chóng ta, sù bïng næ CNTT ®· t¸c ®éng lín ®Õn
c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ngêi. §¶ng vµ Nhµ níc ®· x¸c ®Þnh râ ý
nghÜa vµ tÇm quan träng cña tin häc vµ CNTT, truyÒn th«ng còng nh nh÷ng
yªu cÇu ®Èy m¹nh cña øng dông CNTT, ®µo t¹o nguån nh©n lùc ®¸p øng yªu
cÇu CNH, H§H, më cöa vµ héi nhËp, híng tíi nÒn kinh tÕ tri thøc cña níc ta
nãi riªng - thÕ giíi nãi chung.
ChÝnh v× x¸c ®Þnh ®îc tÇm quan träng ®ã nªn Nhµ níc ta ®· ®a m«n tin
häc vµo trong nhµ trêng vµ ngay tõ tiÓu häc häc sinh ®îc tiÕp xóc víi m«n tin
häc ®Ó lµm quen dÇn víi lÜnh vùc CNTT, t¹o nÒn mãng c¬ së ban ®Çu ®Ó häc
nh÷ng phÇn n©ng cao trong c¸c cÊp tiÕp theo. NhÊt lµ trong n¨m häc 2008 2009 nµy, n¨m häc cña øng dông CNTT.
* T¸c dông cña CNTT trong d¹y häc ë bËc THCS:
M«n tin häc ë bËc THCS bíc ®Çu gióp häc sinh lµm quen víi mét sè
kiÕn thøc ban ®Çu vÒ CNTT nh: Mét sè bé phËn cña m¸y tÝnh, mét sè thuËt
ng÷ thêng dïng, rÌn luyÖn mét sè kü n¨ng sö dông m¸y tÝnh, …
H×nh thµnh cho häc sinh mét sè phÈm chÊt vµ n¨ng lùc cÇn thiÕt cho
ngêi lao ®éng hiÖn ®¹i nh:
+ Gãp phÇn h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn t duy thuËt gi¶i.
+ Bíc ®Çu h×nh thµnh n¨ng lùc tæ chøc vµ xö lý th«ng tin.
+ Cã ý thøc vµ thãi quen sö dông m¸y tÝnh trong ho¹t ®éng häc tËp, lao
®éng x· héi hiÖn ®¹i.
+ Cã th¸i ®é ®óng khi sö dông m¸y tÝnh vµ c¸c s¶n phÈm tin häc.
+ Bíc ®Çu hiÓu kh¶ n¨ng øng dông CNTT trong häc tËp.
+ Cã ý thøc t×m hiÓu CNTT trong c¸c ho¹t ®éng x· héi.
* §Æc biÖt khi häc sinh häc c¸c phÇn mÒm nh:
+ PhÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n: Häc sinh øng dông tõ c¸c m«n häc TËp
Lµm V¨n ®Ó tr×nh bµy ®o¹n v¨n b¶n sao cho phï hîp, ®óng c¸ch. øng dông
so¹n th¶o v¨n b¶n ®Ó so¹n th¶o gi¶i nh÷ng bµi to¸n, bµi v¨n... ®· häc ë c¸c
m«n häc kh¸c.
+ PhÇn mÒm vÏ: Häc sinh øng dông trong m«n Mü thuËt, häc ®îc tõ
m«n mü thuËt ®Ó vÏ nh÷ng h×nh ¶nh sao cho sinh ®éng, hµi hoµ thÈm mÜ.

1

Mét vµi kinh nghiÖm ®Ó d¹y tèt m«n Tin Häc líp 6
THCS

+ PhÇn mÒm tËp gâ bµn phÝm b»ng mêi ngãn tay Mario: Gióp HS luyÖn
tËp c¸ch lµm viÖc víi bµn phÝm mét c¸ch chuÈn x¸c nhanh chãng vµ hiÖu qu¶
cao.
+ Trong ch¬ng tr×nh tin häc THCS th× mét sè bµi häc ®îc ph©n bè xen
kÏ gi÷a c¸c bµi võa häc, võa ch¬i. §iÒu ®ã sÏ rÌn luyÖn cho häc sinh ãc t duy
s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh ch¬i nh÷ng trß ch¬i mang tÝnh bæ Ých gióp cho häc
sinh th gi·n sau nh÷ng giê häc c¨ng th¼ng ë líp …
II. Môc ®Ých nghiªn cøu:

- Nghiªn cøu c¬ së l...
Mét vµi kinh nghiÖm ®Ó d¹y tèt m«n Tin Häc líp 6
THCS
A. PhÇn më ®Çu
I/ Lý do chän chuyªn ®Ò:
* TÇm quan träng cña c«ng nghÖ th«ng tin:
Trong thêi ®¹i cña chóng ta, bïng CNTT ®· t¸c ®éng lín ®Õn
c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh i ngêi. §¶ng Nhµ níc ®· x¸c ®Þnh râ ý
nghÜa tÇm quan träng cña tin häc CNTT, truyÒn th«ng còng nh nh÷ng
yªu cÇu ®Èy m¹nh cña øng dông CNTT, ®µo t¹o nguån nh©n lùc ®¸p øng yªu
cÇu CNH, H§H, cöa héi nhËp, híng tíi nÒn kinh tri thøc cña níc ta
nãi riªng - thÕ giíi nãi chung.
ChÝnh v× x¸c ®Þnh ®îc tÇm quan träng ®ã nªn Nhµ níc ta ®· ®a m«n tin
häc vµo trong nhµ trêng ngay tõ tiÓu häc häc sinh ®îc tiÕp xóc víi m«n tin
häc ®Ó lµm quen dÇn víi lÜnh vùc CNTT, t¹o nÒn mãng c¬ ban ®Çu ®Ó häc
nh÷ng phÇn n©ng cao trong c¸c cÊp tiÕp theo. NhÊt trong n¨m häc 2008 -
2009 nµy, n¨m häc cña øng dông CNTT.
* T¸c dông cña CNTT trong d¹y häc ë bËc THCS:
M«n tin häc ë bËc THCS bíc ®Çu gióp häc sinh lµm quen víi mét
kiÕn thøc ban ®Çu CNTT nh: Mét phËn cña m¸y tÝnh, mét thuËt
ng÷ thêng dïng, rÌn luyÖn mét sè kü n¨ng sö dông m¸y tÝnh,
H×nh thµnh cho häc sinh mét phÈm chÊt n¨ng lùc cÇn thiÕt cho
ngêi lao ®éng hiÖn ®¹i nh:
+ Gãp phÇn h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn t duy thuËt gi¶i.
+ Bíc ®Çu h×nh thµnh n¨ng lùc tæ chøc vµ xö lý th«ng tin.
+ Cã ý thøc vµ thãi quen sö dông m¸y tÝnh trong ho¹t ®éng häc tËp, lao
®éng x· héi hiÖn ®¹i.
+ Cã th¸i ®é ®óng khi sö dông m¸y tÝnh vµ c¸c s¶n phÈm tin häc.
+ Bíc ®Çu hiÓu kh¶ n¨ng øng dông CNTT trong häc tËp.
+ Cã ý thøc t×m hiÓu CNTT trong c¸c ho¹t ®éng x· héi.
* §Æc biÖt khi häc sinh häc c¸c phÇn mÒm nh:
+ PhÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n: Häc sinh øng dông tõ c¸c m«n häc TËp
Lµm V¨n ®Ó tr×nh bµy ®o¹n v¨n b¶n sao cho phï p, ®óng c¸ch. øng dông
so¹n th¶o v¨n bn ®Ó so¹n th¶o gi¶i nh÷ng bµi to¸n, bµi v¨n... ®· häc ë c¸c
m«n häc kh¸c.
+ PhÇn mÒm vÏ: Häc sinh øng dông trong m«n thuËt, häc ®îc
m«n mü thuËt ®Ó vÏ nh÷ng h×nh ¶nh sao cho sinh ®éng, hµi hoµ thÈm mÜ.
1
SKKN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SKKN - Người đăng: Nam Nguyễn Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
SKKN 9 10 329