Ktl-icon-tai-lieu

Slide bài giảng thống kê ứng dụng

Được đăng lên bởi khjnkhjn
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 502 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH
VÀKINHTẾ

NguyễnthịHồngLoan-2014

PowerpointTemplates

MỤC TIÊU MÔN HỌC

- Trangbịchongườihọckiếnthứcvềcácphương pháp thống kê căn bản sử
dụng trong việcthu thập và phân tích dữ liệu, làm cơ sở để có thể ra
các quyết định trong kinh doanh.

- Giúpngười học biết sử dụngcác phần mềm trong việc xử lý dữ liệu(Excel,
SPSS), hiểu và sử dụng được các kết quả cung cấp từ phần mềm đó.

Powerpoint Templates

Page2

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1- Bộmôn Lý thuyết thống kê – Thống kê kinh tế (Chủ biên: Hà Văn Sơn),Giáo trình Nguyên lýthống kê kinhtếứng dụng trong
kinh doanh và kinh tế, NXB Thống kê,2010

2- HoàngTrọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc,Thống kê ứng dụng trong kinh tế và xã hội, NXB Thống kê,2008

3- TrầnBá Nhẫn – Đinh Thái Hoàng,Thống kê ứng dụng trong quản trị kinh doanh và nghiên cứu kinh tế, NXB Thống kê,
2006.

th
4- RobertD. Mason (ed),Statistical techniques in Business and Economics, 10 ed, Mc Graw-Hill, 1999.

5- HoàngTrọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc,Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Thống kê, 2008.

6- KennethN. Berk – Patrick Carey,Data analysis with Microsoft Excel, Duxbury Thomson Learning, 2000.

Powerpoint Templates

Page3

NỘI DUNG MÔN HỌC

-Chương1:Giới thiệu mônhọc
-Chương2:Thu thập và trình bày dữliệu
-Chương3:Tóm tắt dữliệu
-Chương4:Ước lượngtham số
-Chương5:Kiểm địnhthamsố
-Chương6: Kiểm định phi tham số

Powerpoint Templates

Page4

CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Địnhnghĩa
Chứcnăng của thống kê
Cáckhái niệm căn bản

Powerpoint Templates

Page5

ĐỊNH NGHĨA

Thống kê là hệ thống các phương pháp dùng để thu thập, xử lý và phân tích
các con số (mặt lượng) của những hiện tượng số lớn để tìm hiểu bản chất
và tính quy luật vốn có của chúng (mặt chất) trong điều kiện thời gian và
không gian cụ thể.

Powerpoint Templates

Page6

CHỨC NĂNG CỦA THỐNG KÊ

- Cungcấp các thông tinphục vụ quản lý tầm vĩ mô, vi
mô.

- Làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch và ra quyết
định

Powerpoint Templates

Page7

PHÂN LOẠI THỐNGKÊ

Thống kê mô tả: Gồm các phương pháp thu thập, trình bày dữ liệu và tính
toán các đặc trưng nhằm mô tả đốitượng nghiên cứu.

Thốngkê suy diễn: Gồmcác phương pháp ước lượng, kiểm định, phân tích
mốiliên hệ, dự đoán… giúp ta có nhữnghiểu biết về tổng thể dựa trên kết quả
khảo sát của mẫu

Powerpoint Templates

Page8

KHÁI NIỆM

Toång theå (Population)
Maãu (Sample)
Bieán (Variable)
Döõ lieäu (Data)
Chỉ tiêu thống kê (Statistical indicator)

Powerpoint Templates

Page9

TỔNG THỂ - MẪU

Toång theå:
Tập hợp ...
PowerpointTemplates
THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH
VÀKINHTẾ
NguyễnthịHồngLoan-2014
Slide bài giảng thống kê ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide bài giảng thống kê ứng dụng - Người đăng: khjnkhjn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Slide bài giảng thống kê ứng dụng 9 10 702