Ktl-icon-tai-lieu

slide nhập môn công nghệ phần mềm

Được đăng lên bởi Mít Tơ Hoàng
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 3963 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nhập môn
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
(Hệ: cao đẳng, đại học)
Hoàng
gQ
Quang
g Huy
y
0904.187.546
huyhqfit@yahoo.com

Tổng quan học phần (1)
„
„
„
„

Tên
ê học phần:
ầ Nhập
ậ môn
ô Công
ô
nghệ
ệ phần
ầ mềm
ề
Số tín chỉ: 3
Trình độ: Kiến thức cơ sở ngành
Phân bổ thời gian:
• Lý thuyết – 2 tín chỉ
• Thực hành – 1 tín chỉ

„
„

Nội dung chi tiết: 4 chương
Đánh giá:
• 3 bài kiểm tra
• 1 bài tập lớn
huyhqfit@yahoo.com - CNPM - V2012

2

Tổng quan học phần (2)
„

Yê cầu
Yêu
ầ có
ó kiến
kiế thứ
thức:
• Kỹ thuật lập trình
• Cơ sở dữ liệu
• Nhập liệu và quản lý

„

Mục tiêu học tập:
• Hiểu biết về quy trình sản xuất phần mềm
• Môi trường, công cụ phát triển phần mềm
• Xây dựng và phát triển phần mềm

„

Tài liệu:
• Roger S.Pressman: Software Engineering – A
Practitioner’s Approach, International Edition, 2002
• Bài giảng của giảng viên
huyhqfit@yahoo.com - CNPM - V2012

3

huyhqfit@yahoo.com - CNPM - V2012

4

Nội dung chi tiết học phần (1)
„

Ch
Chương
1 – Tổng
Tổ
quan về
ề công
ô
nghệ
hệ
phần mềm
„
„
„
„

„

Các
á khái
khá niệm
ệ
Sản xuất phần mềm
Các phương pháp phát triển
Công cụ và môi trường phát triển

Chương 2 – Phương pháp xác định yêu
cầu
„
„
„

Kỹ thuật xác định yêu cầu
Nội dung xác định yêu cầu
Các nguyên lý phân tích
huyhqfit@yahoo.com - CNPM - V2012

5

Nội dung chi tiết học phần (2)
„

Chương 3 – Nền
Ch
Nề tảng
tả
thiết kế phần
hầ
mềm
„
„
„
„

„

Thiết
h ế kế hệ thống
hố
Thiết kế chương trình
Kỹ thuật lập trình
Tài liệu

Chương 4 – Kiểm thử phần mềm
„
„
„
„

Khái niệm về kiểm thử
Phương
gp
pháp
p thử
Kỹ thuật thiết kế ca kiểm thử
Phương pháp thử môđun
huyhqfit@yahoo.com - CNPM - V2012

6

huyhqfit@yahoo.com - CNPM - V2012

7

Chương 3 – Nền tảng thiết kế phần mềm

3.1 Thiết
ế kế
ế hệ thống
ố
„

„

Là thiết kế cấu hình phần cứng và
cấu trúc p
phần mềm (g
gồm cả chức
năng và dữ liệu
liệu)) để có được hệ thống
thỏa mãn các yêu cầu đề ra
Có thể xem như Thiết kế cấu trúc
(WHAT), chứ không phải là Thiết kế
Logic (HOW)
huyhqfit@yahoo.com - CNPM - V2012

8

Quy trình thiết kế hệ thống (1)
„
„

„

„
„

Phân
â chia mô
ô hình
ì
phân
â tích
í
ra các
á hệ
ệ con
Tìm ra sự
ự tương
g tranh ((concurrency)
y)
trong hệ thống
Phân bố các hệ con cho các bộ xử lý hoặc
các nhiệm vụ (tasks)
Phát triển thiết kế giao diện
Chọn chiến lược cài đặt quản trị dữ liệu

huyhqfit@yahoo.com - CNPM - V2012

9

Quy trình thiết kế hệ thống (2)
„

„

„

„

Tì ra nguồn
Tìm
ồ tài nguyên
ê chung
h
và
à cơ
ơ chế
hế
điều khiển truy nhập chúng
Thiết kế cơ
ơ chế
hế điều
điề khiển
khiể thích
thí h...
Nhp môn Nhp môn
CÔNG NGH PHNMMCÔNG NGH PHNMM
CÔNG
NGH
PHN
MMCÔNG
NGH
PHN
MM
(H: cao đẳng, đại hc)(H: cao đẳng, đại hc)
Hoàn
g
Q
uan
g
Hu
y
g
Qg
y
0904.187.546
huyhqfit@yahoo.com
slide nhập môn công nghệ phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
slide nhập môn công nghệ phần mềm - Người đăng: Mít Tơ Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
slide nhập môn công nghệ phần mềm 9 10 807