Ktl-icon-tai-lieu

slide nhập môn công nghệ phần mềm

Được đăng lên bởi Mít Tơ Hoàng
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2519 lần   |   Lượt tải: 2 lần
9/18/2012

1.1 Các khái niệm

Chương 1

„

TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ
PHẦN MỀM

„
„
„
„

Hoàng Quang Huy

„

0904.187.546

Định nghĩa chung về phần mềm
Kiế trúc
Kiến
t ú
Các khái niệm
Đặc tính phần mềm
Thế nào là một phần mềm tốt?
Ứng
g dụng
ụ gp
phần mềm

huyhqfit@yahoo.com

2

huyhqfit@yahoo.com - CNPM - V2012

1.1.1 Định nghĩa chung về phần mềm
„

„

„

Các đặc tính của SW và HW

Phần mềm (Software - SW) như một khái niệm
đối nghĩa
g
với phần
p
cứng
g ((Hardware - HW),
), tuy
y
nhiên đây là 2 khái niệm tương đối.
Từ xưa, SW như thứ được cho không hoặc bán
kèm theo máy (HW).
Dần dần, giá thành SW ngày càng cao và nay cao
hơn HW.

huyhqfit@yahoo.com - CNPM - V2012

Công nghệ phần mềm - huyhq

3

SW

HW

•Vật “mềm”
•Kỹ thuật sử dụng
•Trừu tượng
•Vô hình
•Sản xuất bởi con người là
chính
•Định tính là chính
•Không hao mòn

•Vật “cứng”
•Kim loại
•Vật chất
•Hữu hình
•Sản xuất công nghiệp bởi
máy móc là chính
•Định lượng là chính
•Hỏng hóc, hao mòn

huyhqfit@yahoo.com - CNPM - V2012

4

1

9/18/2012

1.1.1 Định nghĩa chung về phần mềm (2)
„

1.1.1 Định nghĩa chung về phần mềm (3)

Định nghĩa 1 – PHẦN MỀM

„

SW đối nghĩa với HW

„

Định nghĩa 2 – PHẦN MỀM

• Trong một hệ thống máy tính, nếu trừ bỏ đi các thiết bị và các
loại phụ kiện thì phần còn lại chính là phần mềm (SW)
• Nghĩa hẹp: SW là dịch vụ chương trình để tăng khả năng xử lý
của phần cứng của máy tính (như hệ điều hành - OS)
• Nghĩa rộng: SW là tất cả các kỹ thuật ứng dụng để thực hiện
những dịch vụ chức năng cho mục đích nào đó bằng phần cứng

• Các lệnh (chương trình máy tính) khi được thực hiện thì
cung cấp những chức năng và kết quả mong muốn
• Các cấu trúc dữ liệu làm cho chương trình thao tác thông
tin thích hợp
• Các tư liệu mô tả thao tác và cách sử dụng chương trình

„

SW theo nghĩa rộng

• Không chỉ SW cơ bản và SW ứng dụng
• Phải gồm cả khả năng, kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng của
kỹ sư
ư ((người
ười chế
hế ra phần
hầ mềm):
ề ) K
Know-how
Knowh
off Software
S ft
Engineer
• Là tất cả các kỹ thuật để phát huy hiệu quả của phần cứng
máy tính.

• Vai trò SW ngày càng thể hiện trội
y tính là . . . chiếc hộp
ộp không
g có SW
• Máy
• Ngày nay, SW quyết định chất lượng một hệ thống máy
tính (HTMT), là chủ đề cốt lõi, trung tâm của HTMT
• Hệ thống máy tính gồm HW và SW

huyhqfit@yahoo.com - CNPM - V2012

5

huyhqfit@yahoo.com - CNPM - V2012

Phần mềm là gì?

Phần mềm là gì?

Nhóm các kỹ thuật, phương pháp luận
„

Nhóm
hó các
á
kỹ thuật,
phương pháp
luận

„
„

„
Nhóm các
chương trình

6

Nhóm các
tư ...
9/18/2012
Công ngh phn mm - huyhq 1
Chương 1Chương 1
TNG QUAN V CÔNG NGH TNG QUAN V CÔNG NGH
PHN MMPHN MM
Hoàng Quang Huy
0904.187.546
huyhqfit@yahoo.com
1.1 Các khái nim1.1 Các khái nim
Định nghĩa chung v phn mmĐịnh nghĩa chung v phn mm
Kiế Kiế
Kiế
n
t
r
ú
c
Kiế
n
t
r
ú
c
Các khái nimCác khái nim
Đặc tính phn mmĐặc tính phn mm
Thế nào là mt phn mm tt?Thế nào là mt phn mm tt?
n
g
d
n
g
p
hn mm
n
g
d
n
g
p
hn mm
g gpg gp
huyhqfit@yahoo.com huyhqfit@yahoo.com --CNPM CNPM -- V2012V2012
22
1.1.1 Định nghĩa chung v phn mm1.1.1 Định nghĩa chung v phn mm
Phn mm (Software Phn mm (Software --SW) như mt khái nim SW) như mt khái nim
đối n
g
hĩa vi
p
hn cn
g
(
Hardware đối n
g
hĩa vi
p
hn cn
g
(
Hardware --HW
),
tu
y
HW
),
tu
y
g p g(g p g(
), y), y
nhiên đây là 2 khái nim tươn
g
đối.nhiên đây là 2 khái nim tươn
g
đối.
T xưa, SW như th được cho không hoc bán T xưa, SW như th được cho không hoc bán
kèm theo máy (HW).kèm theo máy (HW).
Dn dn, giá thành SW ngày càng cao và nay cao Dn dn, giá thành SW ngày càng cao và nay cao
hơn HW.hơn HW.
huyhqfit@yahoo.com huyhqfit@yahoo.com --CNPM CNPM -- V2012V2012
33
Các đặc tính ca SW và HWCác đặc tính ca SW và HW
SW HW
Vt “mm”
K thut s dng
Tru tượng
Vô hình
Sn xut bi con người là
chính
Vt “cng”
Kim loi
Vt cht
Hu hình
Sn xut công nghip bi
máy móc là chính
chính
Định tính là chính
Không hao mòn
máy móc là chính
Định lượng là chính
Hng hóc, hao mòn
huyhqfit@yahoo.com huyhqfit@yahoo.com --CNPM CNPM -- V2012V2012
44
slide nhập môn công nghệ phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
slide nhập môn công nghệ phần mềm - Người đăng: Mít Tơ Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
slide nhập môn công nghệ phần mềm 9 10 962