Ktl-icon-tai-lieu

Slie bài tập CSDL cơ bản phần 1.1

Được đăng lên bởi Linh Nguyễn Văn
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 804 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đại học Công Nghệ Thông Tin
Môn: Cơ Sở Dữ Liệu
Thời lượng: 45LT+30TH

Khoa HTTT-Đại học CNTT

1

Nội dung









Bài 1: Các khái niệm của một hệ CSDL
Bài 2: Các mô hình CSDL
Bài 3: Mô hình dữ liệu quan hệ (của Codd)
Bài 4: Ngôn ngữ đại số quan hệ
Bài 5: Ngôn ngữ SQL
Bài 6: Ngôn ngữ tân từ
Bài 7: Ràng buộc toàn vẹn trong một CSDL
Bài 8: Tối ưu hóa câu hỏi bằng đại số quan hệ
Khoa HTTT-Đại học

2

Bài 1: Các khái niệm của một hệ
CSDL

Khoa HTTT-Đại học CNTT

3

Bài 1: Các khái niệm của một
hệ CSDL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Giới thiệu
Hệ thống tập tin (File System)
Định nghĩa một CSDL
Các đối tượng sử dụng CSDL
Hệ quản trị CSDL
Các mức của một CSDL
Khoa HTTT-Đại học

4

1. Giới thiệu
 Tại sao cần phải có một cơ sở dữ liệu?

Khoa HTTT-Đại học

5

2. Hệ thống tập tin
 Là tập hợp các tập tin riêng lẻ phục vụ cho một mục
đích của đơn vị sử dụng.
 Ưu điểm:



Triển khai ứng dụng nhanh
Khả năng đáp ứng nhanh chóng, kịp thời (vì chỉ phục vụ cho
mục đích hạn hẹp)

 Khuyết điểm:




Trùng lắp dữ liệu lãng phí, dữ liệu không nhất quán
Chi phí cao
Chia sẽ dữ liệu kém

Khoa HTTT-Đại học

6

3. Cơ sở dữ liệu (1)
 Định nghĩa:
Cơ sở dữ liệu là một hệ thống các thông tin có
cấu trúc, được lưu trữ trên các thiết bị lưu trữ
nhằm thỏa mãn yêu cầu khai thác thông tin đồng
thời của nhiều người sử dụng hay nhiều chương
trình ứng dụng với những mục đích khác nhau

Khoa HTTT-Đại học

7

3. Cơ sở dữ liệu (2)
 Ưu điểm:






Giảm trùng lắp thông tin xuống mức thấp nhất,
đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu.
Đảm bảo dữ liệu được truy xuất theo nhiều cách
khác nhau.
Khả năng chia sẽ thông tin cho nhiều người,
nhiều ứng dụng khác nhau.
Khoa HTTT-Đại học

8

3. Cơ sở dữ liệu
 Những vấn đề cần giải quyết:






Tính chủ quyền dữ liệu.
Tính bảo mật và quyền khai thác thông tin của
người sử dụng
Tranh chấp dữ liệu
Đảm bảo dữ liệu khi có sự cố

Khoa HTTT-Đại học

9

4. Các đối tượng sử dụng
 Người sử dụng CSDL không chuyên về lĩnh vực tin
học và CSDL -> cần công cụ để họ có thể khai thác
CSDL khi cần.
 Chuyên viên tin học xây dựng các ứng dụng để phục
vụ cho các mục đích quản lý
 Quản trị CSDL: tổ chức CSDL, bảo mật, cấp quyền,
sao lưu, phục hồi dữ liệu, giải quyết các tranh chấp
dữ liệu …
Khoa HTTT-Đại học

10

5. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (1)
 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS – DataBase
Management System) là hệ thống các phần mềm hỗ
trợ tích cực cho các nhà phân tích, thiết kế và khai
thác CSDL.
 Các DBMS thông dụng: Visual FoxPro, Microsoft
Access...
Khoa HTTT-Đại học CNTT
1
Đại học Công Nghệ Thông Tin
Môn: Cơ Sở Dữ Liệu
Thời lượng: 45LT+30TH
Slie bài tập CSDL cơ bản phần 1.1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slie bài tập CSDL cơ bản phần 1.1 - Người đăng: Linh Nguyễn Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Slie bài tập CSDL cơ bản phần 1.1 9 10 181