Ktl-icon-tai-lieu

Slie bài tập CSDL cơ bản phần 1

Được đăng lên bởi Linh Nguyễn Văn
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 842 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài tập
Cho lược đồ CSDL quản lý bán hàng như sau:
KHACHTV (MAKH,HOTEN, DCHI,SODT,NGSINH,DOANHSO,NGGN)
NHANVIEN (MANV,HOTEN,NGSINH,NGVL,HESO,MUCLUONG)
SANPHAM (MASP,TENSP, DVT, NUOCSX, GIA)
HOADON (SOHD, NGHD, MAKH, MANV, TRIGIA)
CTHD (SOHD,MASP,SL)

1

Phần 1: Đại số quan hệ
1. In ra số hóa đơn cùng trị giá của các hóa
đơn do nhân viên có tên “Nguyễn Văn A”
lập trong ngày 10/10/2005
2. In ra danh sách các sản phẩm (mã sản
phẩm, tên sản phẩm) được khách hàng có
tên “Nguyễn Văn A” mua.
3. Tìm các số hóa đơn đã mua cùng lúc 2 sản
phẩm có mã số “SP01” và “SP02”
4. In ra danh sách các sản phẩm không bán
được trong năm 2005
2

Phần 2: SQL
1. Tìm số hoá đơn có trị giá cao nhất trong
năm 2005.
2. Tính tổng số lượng sản phẩm có mã số
“SP01” được bán ra trong tháng 10/2005.
3. Từng sản phẩm, tính tổng số lượng bán ra
trong tháng 10/2005.
4. Tìm sản phẩm (mã sản phẩm, tên sản phẩm)
có số lượng bán ra cao nhất trong ngày
10/10/2005.
3

Phần 3: Ràng buộc toàn vẹn
Bối cảnh một quan hệ:
1. Tất cả các sản phẩm có giá từ 1.000 đồng
trở lên
2. Ngày gia nhập của khách hàng thành viên
phải lớn hơn ngày sinh của người đó.
3. Các nhân viên có cùng hệ số lương thì phải
cùng mức lương
4

Phần 3: Ràng buộc toàn vẹn
Bối cảnh nhiều quan hệ:
4. Ngày nhân viên bán hàng phải lớn hơn
hoặc bằng ngày đầu tiên vào làm của nhân
viên đó.
5. Mỗi hóa đơn phải có ít nhất một chi tiết hóa
đơn.
6. Doanh số của một khách hàng thành viên là
tổng các trị giá hóa đơn mà khách hàng
thành viên đó đã mua
5

Phần 1: Đại số quan hệ
Câu 1:In ra số hóa đơn cùng trị giá của các hóa đơn do nhân
viên có tên “Nguyễn Văn A” lập trong ngày 10/10/2005
Viết bằng SQL:
SELECT
SOHD,TRIGIA
FROM
NHANVIEN INNER JOIN HOADON ON
NHANVIEN.MANV=HOADON.MANV
WHERE
HOTEN=’NguyenVanA’ AND NGHD=’10/10/2005’

Hoặc
SELECT
FROM
WHERE

SOHD,TRIGIA
NHANVIEN, HOADON
HOTEN=’NguyenVanA’ AND NGHD=’10/10/2005’
AND NHANVIEN.MANV=HOADON.MANV

Viết bằng Đại số quan hệ:

MANV

( NHANVIEN : (hoten " NguyenVanA" ) 
HOADON : (nghd #10 / 10 / 2005# ))[ sohd , trigia ]
6

Phần 1: Đại số quan hệ
Câu 2: In ra danh sách các sản phẩm (mã sản phẩm, tên sản
phẩm) được khách hàng có tên “Nguyễn Văn A” mua
Viết bằng SQL:

SELECT
FROM
WHERE

Distinct SP.MASP,SP.TENSP
SANPHAM SP,CTHD CT,HOADON HD,KHACHTV KH
SP.MASP=CT.MASP AND CT.SOHD=HD.SOHD AND
KH.MAKH=HD.MAKH AND
KH.HOTEN=‘NguyenVanA’

Viết bằng Đại số quan hệ:
MASP

SOHD

((( SANPHAM  CTHD )  HOADON )
MAKH

 ( KHACHTV : (hoten " NguyenVanA" )))[masp, tensp]
7

Phần 2: Đại số quan hệ
Câu...
1
Bài tập
Cho lược đồ CSDL quản lý bán hàng như sau:
KHACHTV (MAKH,HOTEN, DCHI,SODT,NGSINH,DOANHSO,NGGN)
NHANVIEN (MANV,HOTEN,NGSINH,NGVL,HESO,MUCLUONG)
SANPHAM (MASP,TENSP, DVT, NUOCSX, GIA)
HOADON (SOHD, NGHD, MAKH, MANV, TRIGIA)
CTHD (SOHD,MASP,SL)
Slie bài tập CSDL cơ bản phần 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slie bài tập CSDL cơ bản phần 1 - Người đăng: Linh Nguyễn Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Slie bài tập CSDL cơ bản phần 1 9 10 941