Ktl-icon-tai-lieu

Slie bài tập CSDL cơ bản phần 2

Được đăng lên bởi Linh Nguyễn Văn
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1183 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài 2: Các mô hình dữ liệu (tt)

Khoa HTTT-Đại học CNTT

1

3. Mô hình thực thể mối kết hợp
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Giới thiệu
Loại thực thể, thực thể
Thuộc tính của loại thực thể
Khoá của loại thực thể
Loại mối kết hợp, mối kết hợp
Thuộc tính của loại mối kết hợp
Bản số
Mô hình ER mở rộng
Khoa HTTT-Đại học

2

3.1 Giới thiệu
 Mô hình thực thể mối kết hợp (EntityRelationship Model viết tắc ER) được CHEN
giới thiệu năm 1976.
 Mô hình ER được sử dụng nhiều trong thiết
kế dữ liệu ở mức quan niệm.

Khoa HTTT-Đại học

3

3.2 Loại thực thể
 Định nghĩa: loại thực thể (Entity Type) là
những loại đối tượng hay sự vật của thế giới
thực tồn tại cụ thể cần được quản lý.
 Ví dụ : HOCVIEN, LOP, MONHOC, …
 Ký hiệu:
HOCVIEN

Khoa HTTT-Đại học

LOP

4

3.2 Thực thể (Entity)
 Định nghĩa: thực thể là một thể hiện hoặc
một đối tượng của một loại thực thể.
 Ví dụ: Loại thực thể là HOCVIEN có các
thực thể:



(‘HV001’, ‘Nguyen Nam’, ‘1/2/1987’,’Nam’)
(‘HV002’, ‘Trần Nam’, ‘13/2/1987’, ‘Nam’)

Khoa HTTT-Đại học

5

3.3 Thuộc tính của loại thực thể
(Entity Attribute)
 Định nghĩa: thuộc tính là những tính chất
đặc trưng của loại thực thể cần lưu trữ.
 Ví dụ: Loại thực thể HOCVIEN có các
thuộc tính: Mã học viên, họ tên, giới tính,
ngày sinh, nơi sinh
Mahv
 Ký hiệu:
Hoten
HOCVIEN

Khoa HTTT-Đại học

Gioitinh
Ngaysinh
Noisinh

6

3.3 Các loại thuộc tính (1)
 Đơn trị (Simple): mỗi thực thể chỉ có một giá trị ứng với các
thuộc tính.
Ví dụ: Mahv,Hoten
 Đa hợp (Composite): thuộc tính có thể được tạo thành từ nhiều
thành phần.
Ví dụ: DCHI(SONHA,DUONG,PHUONG,QUAN)
hay thuộc tính HOTEN(HO,TENLOT,TEN).
 Đa trị (Multi-valued): thuộc tính có thể có nhiều giá trị đối với
một thực thể.
Ví dụ: BANGCAP ký hiệu {BANGCAP}

Khoa HTTT-Đại học

7

3.3 Các loại thuộc tính (2)
 Tóm lại, các thuộc tính đa hợp và đa trị có
thể lồng nhau tùy ý.


Ví dụ: thuộc tính BANGCAP của HOCVIEN là
một thuộc tính đa hợp được ký hiệu bằng

{BANGCAP(TRUONGCAP,NAM,KETQUA,
CHUYENNGANH)}

Khoa HTTT-Đại học

8

3.4. Khoá của loại thực thể
(entity type key)
 Khóa của loại thực thể là thuộc tính nhận
diện thực thể.
 Căn cứ vào giá trị của khóa có thể xác định
duy nhất một thực thể.
 Ví dụ:


Mỗi học viên có một mã số duy nhất => Khoá
của loại thực thể HOCVIEN là Mã học viên
Khoa HTTT-Đại học

9

3.5 Loại mối kết hợp (1)
(relationship type)
 Định nghĩa: loại mối kết hợp là sự kết hợp
giữa hai hay nhiều loại thực thể
 Ví dụ: giữa hai loại thực thể HOCVIEN và
LOP có loại mối kết hợp THUOC
...
Khoa HTTT-Đại học CNTT
1
Bài 2: Các mô hình dữ liệu (tt)
Slie bài tập CSDL cơ bản phần 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slie bài tập CSDL cơ bản phần 2 - Người đăng: Linh Nguyễn Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Slie bài tập CSDL cơ bản phần 2 9 10 515