Ktl-icon-tai-lieu

Slie bài tập CSDL cơ bản phần 3

Được đăng lên bởi Linh Nguyễn Văn
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1421 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Cơ sở dữ liệu

Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Kim Phụng
Email:
phungntk@uit.edu.vn

Nội dung

1. Đại số quan hệ
2. Ngôn ngữ truy vấn SQL
3.Ràng buộc toàn vẹn

1. Đại số quan hệ

1. ĐẠI SỐ QUAN HỆ
 Là một mô hình toán học dựa trên lý thuyết tập hợp
 Đối tượng xử lý là các quan hệ trong cơ sở dữ liệu
quan hệ
 Cho phép sử dụng các phép toán rút trích dữ liệu
từ các quan hệ
 Tối ưu hóa quá trình rút trích dữ liệu
 Gồm có:
 Các phép toán đại số quan hệ
 Biểu thức đại số quan hệ

1. ĐSQH - Các phép toán ĐSQH, biểu thức ĐSQH
• Có năm phép toán cơ bản:
–
–
–
–
–

Chọn ( ) Chọn ra các dòng (bộ) trong quan hệ thỏa điều kiện chọn.
Chiếu ( ) Chọn ra một số cột.
Tích Descartes ( ) Kết hai quan hệ lại với nhau.
Trừ ( ) Chứa các bộ của quan hệ 1 nhưng không nằm trong quan hệ 2.
Hội ( ) Chứa các bộ của quan hệ 1 và các bộ của quan hệ 2.








• Các phép toán khác:
–



Giao (  ), kết (
), chia ( / hay ), đổi tên (
suy từ 5 phép toán trên, trừ phép đổi tên).

): là các phép toán không cơ bản (được

• Biểu thức đại số quan hệ:
–
–
–

Là một biểu thức gồm các phép toán ĐSQH.
Biểu thức ĐSQH được xem như một quan hệ (không có tên)
Kết quả thực hiện các phép toán trên cũng là các quan hệ, do đó có thể kết hợp giữa các
phép toán này để tạo nên các quan hệ mới!

1. ĐSQH - Phép chọn 
Câu hỏi 1: Cho biết các nhân viên nam ?

 Biểu diễn cách 1 :
Câu hỏi 1:



Cú pháp :



(Quan hệ)

(Điều kiện 1  điều kiện 2  ….)

(NhanVien)

Phai=‘Nam’

 Ngoài ra, có thể biểu diễn cách 2:
Cú pháp :

(Quan hệ: điều kiện chọn)

Câu hỏi 1:

(NhanVien: Phai=‘Nam’)
Kết quả phép chọn

NHANVIEN

NHANVIEN

MANV

HOTEN

NTNS

PHAI

NV001

Nguyễn Tấn Đạt

10/12/1970

Nam

MANV

NV002

Trần Đông Anh

01/08/1981

Nữ

NV003

Lý Phước Mẫn

02/04/1969

Nam

HOTEN

NTNS

PHAI

NV001

Nguyễn Tấn Đạt

10/12/1970

Nam

NV003

Lý Phước Mẫn

02/04/1969

Nam

1. ĐSQH - Phép chọn 
Câu hỏi 2: Cho biết các nhân viên nam sinh sau năm 1975 ?

 Biểu diễn cách 1 :



Câu hỏi 2:

(NhanVien)

(Phai=‘Nam’  Year(NTNS)>1975)

 Biểu diễn cách 2:
Câu hỏi 2:

(NhanVien: Phai=‘Nam’  Year(NTNS)>1975)

NHANVIEN

Kết quả phép chọn

MANV

HOTEN

NTNS

PHAI

NV001

Nguyễn Tấn Đạt

10/12/1970

Nam

NV002

Trần Đông Anh

01/08/1981

Nữ

NV003

Lý Phước Mẫn

02/04/1969

Nam

NHANVIEN
MANV

HOTEN

NTNS

(không có bộ nào thỏa)

PHAI

1. ĐSQH - Phép chiếu 
Câu hỏi 3: Cho biết họ tên nhân viên và giới tính ?

 Biểu diễn cách 1 :



Câu hỏi 3 :

Cú pháp :



(Quan hệ)

Cột1, cột2, cộ...
Cơ sở dữ liệu
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Kim Phụng
Email: phungntk@uit.edu.vn
Slie bài tập CSDL cơ bản phần 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slie bài tập CSDL cơ bản phần 3 - Người đăng: Linh Nguyễn Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Slie bài tập CSDL cơ bản phần 3 9 10 231