Ktl-icon-tai-lieu

Slie bài tập CSDL cơ bản phần 5

Được đăng lên bởi Linh Nguyễn Văn
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 900 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 6
Phép tính quan hệ

Nội dung chi tiết




Giới thiệu
Phép tính quan hệ trên bộ
Phép tính quan hệ trên miền

2

Giới thiệu


Là ngôn ngữ truy vấn hình thức



Do Codd đề nghị vào năm 1972, “Data Base
Systems”, Prentice Hall, p33-98



Đặc điểm
-

Phi thủ tục
Dựa vào lý thuyết logic
Rút trích cái gì (what)  rút trích như thế nào (how)
Khả năng diễn đạt tương đương với ĐSQH

3

Giới thiệu (tt)


Có 2 loại
-

Phép tính quan hệ trên bộ (Tuple Rational Calculus)


-

SQL

Phép tính quan hệ trên miền (Domain Rational Calculus)


QBE (Query By Example)

4

Nội dung chi tiết




Giới thiệu
Phép tính quan hệ trên bộ
Phép tính quan hệ trên miền

5

Phép tính quan hệ trên bộ


Biểu thức phép tính quan hệ trên bộ có dạng
{ t.A | P(t) }
-

t là biến bộ



-

P là công thức có liên quan đến t


-

Biến nhận giá trị là một bộ của quan hệ trong CSDL
t.A là giá trị của bộ t tại thuộc tính A

P(t) có giá trị ĐÚNG hoặc SAI phụ thuộc vào t

Kết quả trả về là tập các bộ t sao cho P(t) đúng
6

Ví dụ 1


Tìm các nhân viên có lương trên 30000
{ t | t  NHANVIEN  t.LUONG > 30000 }
P(t)

-

t  NHANVIEN đúng


-

P(t)

Nếu t là một thể hiện của quan hệ NHANVIEN

t.LUONG > 30000 đúng


Nếu thuộc tính LUONG của t có giá trị trên 30000

7

Ví dụ 2


Cho biết mã và tên nhân viên có lương trên 30000
-

-

Tìm những bộ t thuộc NHANVIEN có thuộc tính lương
lớn hơn 30000
Lấy ra các giá trị tại thuộc tính MANV và TENNV

{ t.MANV, t.TENNV | t  NHANVIEN  t.LUONG > 30000 }

-

Tập các MANV và TENNV của những bộ t sao cho t là
một thể hiện của NHANVIEN và t có giá trị lớn hơn
30000 tại thuộc tính LUONG
8

Ví dụ 3


Cho biết các nhân viên (MANV) làm việc ở phòng
‘Nghien cuu’
t.MANV | t  NHANVIEN
s  PHONGBAN  s.TENPHG  ‘Nghien cuu’
-

-

Lấy ra những bộ t thuộc NHANVIEN
So sánh t với một bộ s nào đó để tìm ra những nhân
viên làm việc ở phòng ‘Nghien cuu’
Cấu trúc “tồn tại” của phép toán logic

t  R (Q(t))
Tồn tại 1 bộ t thuộc quan hệ R sao cho vị từ Q(t) đúng

9

Ví dụ 3


Cho biết các nhân viên (MANV) làm việc ở phòng
‘Nghien cuu’
{ t.MANV | t  NHANVIEN 
s  PHONGBAN (
s.TENPHG  ‘Nghien cuu’ 
s.MAPHG  t.PHONG ) }
Q(s)

10

Ví dụ 4


Cho biết tên các nhân viên (TENNV) tham gia làm
đề án hoặc có thân nhân
{ t.TENNV | t  NHANVIEN  (

 s  PHANCONG (t.MANV  s.MANV) 
 u  THANNHAN (t.MANV  u.MANV)) }

11

Ví dụ 5


Cho biết tên các nhân viên (TENNV) vừa tham gia
làm đề án vừa có thân nhân
{ t.TENNV | t  NHANVIEN  (

 s  PHANCONG (t....
Ch ng 6ươ
Ch ng 6ươ
Phép tính quan h
Phép tính quan h
Slie bài tập CSDL cơ bản phần 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slie bài tập CSDL cơ bản phần 5 - Người đăng: Linh Nguyễn Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Slie bài tập CSDL cơ bản phần 5 9 10 927