Ktl-icon-tai-lieu

So sánh kịch bản HTTP và HTTPS

Được đăng lên bởi lehoang1293
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 562 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
Chương 1: HTTP...........................................................................................
I-Tổng quan về HTTP...............................................................................
II, Cấu trúc HTTP.....................................................................................
1,HTTP header.......................................................................................
2,Các phương thức truy vấn của HTTP...............................................
Chương II: HTTPS.....................................................................................
I, Tổng quan về HTTPS..........................................................................
II-Quá trình giao tiếp giữa client và server thông qua HTTPS...........
III-Tổng Kết.............................................................................................
Chương III: KẾT LUẬN............................................................................
Tài Liệu Tham Khảo..................................................................................

1

Chương 1: HTTP
I-Tổng quan về HTTP
-HTTP là viết tắt của HyperText Transfer Protocol. Là một giao thức cơ
bản mà World Wide Web sử dụng .HTTP xác định cách các thông điệp
( như các file văn bản, hình ảnh đồ họa, âm thanh,video, và các file
multimedia…) được định dạng và truyền tải ra sao, và những hành động
nào mà các webserver và các trình duyệt web phải làm để đáp ứng lại.
-HTTP cho phép giao tiếp giữa rất nhiều loại server/client với nhau, chủ
yếu thông qua TCP/IP, tuy nhiên bất kỳ giao thức đáng tin cậy nào khác
cũng có thể được dùng. Cổng giao tiếp chuẩn là 80, tuy nhiên có thể dùng
bất kỳ cổng khác. Giao tiếp giữa client và server dựa vào một cặp
request/response. Client khởi tạo HTTP request và nhận HTTP response
từ server gửi về.
-Một đặc điểm của giao thức Http là dữ liệu được truyền bởi giao thức
này là plain text, hoàn toàn không bị xào nấu hay mã hóa được. Đó là lý
do khi bạn sử dụng giao thức này, nếu có người thứ 3 chụp được gói tin
bạn gửi đi, họ sẽ biết được nội dung bạn gửi

2

II, Cấu trúc HTTP
1,HTTP header
HTTP hearder là một phần cốt lõi của HTTP request và HTTP response,
trong mỗi HTTP header đều kèm theo các thông tin phản hồi và yêu cầu
của phía client và server.

a,HTTP Request
-Toàn bộ các thông tin của HTTP Request và HTTp Response đều bao
gồm 1 hoặc nhiều các header.Được cách nhau bằng mỗi dòng riêng biệt.

Ví dụ:

3

+ Dòng đầu tiên cho thấy đang sử dụng phương thức G...
MỤC LỤC
Chương 1: HTTP...........................................................................................
I-Tổng quan về HTTP...............................................................................
II, Cấu trúc HTTP.....................................................................................
1,HTTP header.......................................................................................
2,Các phương thức truy vấn của HTTP...............................................
Chương II: HTTPS.....................................................................................
I, Tổng quan về HTTPS..........................................................................
II-Quá trình giao tiếp giữa client và server thông qua HTTPS...........
III-Tổng Kết.............................................................................................
Chương III: KẾT LUẬN............................................................................
Tài Liệu Tham Khảo..................................................................................
1
So sánh kịch bản HTTP và HTTPS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
So sánh kịch bản HTTP và HTTPS - Người đăng: lehoang1293
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
So sánh kịch bản HTTP và HTTPS 9 10 573