Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tay CNTT

Được đăng lên bởi hoangvicenco-gmail-com
Số trang: 148 trang   |   Lượt xem: 1545 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Nhoám taác giaã
Nhoám biïn têåp vaâ hiïåu àñnh
Vietnam Competitiveness Initiative
SÖÍ TAY
SÖÍ TAY
CÖNG NGHÏÅ THÖNG TIN
VAÂ TRUYÏÌN THÖNG
CHO DOANH NGHIÏÅP
CHO DOANH NGHIÏÅP
Sổ tay CNTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ tay CNTT - Người đăng: hoangvicenco-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
148 Vietnamese
Sổ tay CNTT 9 10 434