Ktl-icon-tai-lieu

SQL Động

Được đăng lên bởi Ngô Minh Thắng
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 595 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SQL động
Mô hình SQL nhúng trong một ngôn ngữ chủ của chúng ta là chỉ ra những truy
vấn và câu lệnh SQL ở bên trong một chương trình ngôn ngữ chủ. Một kiểu xen
kẽ của SQL nhúng có những câu lệnh tự chúng được tính toán bởi ngôn ngữ
chủ. Những câu lệnh như vậy không được biết ở thời gian biên dịch, và do vậy
không thể được điều khiển bởi một bộ tiền xử lý SQL hoặc một bộ biên dịch
ngôn ngữ chủ.
Một ví dụ của một tình trạng như vậy là một chương trình nhắc người sử dụng
nhập một truy vấn SQL, đọc truy vấn, và sau đó xử lý truy vấn đó. Giao diện
chung của những truy vấn tức thời (ad-hoc)SQL mà chúng ta đã thừa nhận trong
Chương 1 là một ví dụ của một chương trình như vậy; tất cả mọi hệ thống SQL
thương mại cung cấp kiểu giao diện SQL chung này. Nếu các truy vấn được đọc
và thực hiện ở thời gian chạy, thì không có gì được thực hiện ở thời gian biên
dịch. Truy vấn phải được phân tích cú pháp và hệ thống SQL sẽ tìm ra một cách
phù hợp để thực hiện truy vấn, ngay lập tức sau khi truy vấn được đọc.
Chương trình ngôn ngữ chủ phải chỉ thị hệ thống SQL lấy những xâu ký tự vừa
được đọc, chuyển nó thành câu lệnh SQL thực hiện được, và cuối cùng thực
hiện câu lệnh này. Có hai câu lệnh SQL động thực hiện hai bước này.
1. EXEC SQL PREPARE, sau đó là biến V của SQL, từ khóa FROM, và
một biến hoặc biểu thức ngôn ngữ chủ kiểu xâu ký tự. Câu lệnh này sinh
ra một xâu được xem như một câu lệnh SQL. Có lẽ, câu lệnh SQL được
phân tích cú pháp và hệ thống SQL tìm ra một cách tốt để thực hiện nó,
nhưng câu lệnh không được thực thi. Đúng hơn là, kế hoạch để thực hiện
câu lệnh SQL trở thành giá trị của V.
2. EXEC SQL EXECUTE được theo sau bởi một biến SQL chẳng hạn như
V trong (1). Câu lệnh này làm cho câu lệnh SQL được biểu thị bởi V được
thực thi.
Hai bước có thể được kết hợp thành một, với câu lệnh:
EXEC SQL EXECUTE IMMEDIATE sau đó là một biến dùng chung có
giá trị kiểu xâu hoặc một biểu thức có giá trị kiểu xâu. Nhược điểm của việc kết
hợp hai thành phần này được nhìn nhận nếu chúng ta chuẩn bị một lần một câu
lệnh và thực thi nó nhiều lần. Với EXECUTE IMMEDIATE giá của việc chuẩn
bị câu lệnh phải chịu mỗi lần câu lệnh được thực thi, thay vì chỉ chịu một lần,
khi chúng ta chuẩn bị nó.

Ví dụ 3.9: Trong Hình 3.7 là một phác họa của một chương trình C đọc văn
bản từ đầu vào chuẩn vào trong một biến query, chuẩn bị nó, và thực thi nó.
Biến SQL SQLquery lưu giữ truy vấn đã được chuẩn bị. Vì truy vấn chỉ được
thực thi một lần duy nhất, dòng:
EXEC SQL EXECUTE IMMEDIATE:query;
Có thể ...
SQL động
Mô hình SQL nhúng trong một ngôn ngữ chủ của chúng tachỉ ra những truy
vấn câu lệnh SQL bên trong một chương trình ngôn ngữ chủ. Một kiểu xen
kẽ của SQL nhúng những câu lệnh tự chúng được tính toán bởi ngôn ngữ
chủ. Những câu lệnh n vậy không được biết thời gian biên dịch, và do vậy
không thể được điều khiển bởi một bộ tiền xử SQL hoặc một bộ biên dịch
ngôn ngữ chủ.
Một dụ của một tình trạng như vậy một chương trình nhắc người sử dụng
nhập một truy vấn SQL, đọc truy vấn, sau đó xử truy vấn đó. Giao diện
chung của những truy vấn tức thời (ad-hoc)SQL mà chúng ta đã thừa nhận trong
Chương 1 một dụ của một chương trình như vậy; tất cả mọi hệ thống SQL
thương mại cung cấp kiểu giao diện SQL chung này. Nếu các truy vấn được đọc
thực hiện thời gian chạy, thì không được thực hiện thời gian biên
dịch. Truy vấn phải được phân tích pháp hệ thống SQL sẽ tìm ra một cách
phù hợp để thực hiện truy vấn, ngay lập tức sau khi truy vấn được đọc.
Chương trình ngôn ngữ chủ phải chỉ thị hệ thống SQL lấy những xâu ký tự vừa
được đọc, chuyển thành câu lệnh SQL thực hiện được, cuối cùng thực
hiện câu lệnh này. Có hai câu lệnh SQL động thực hiện hai bước này.
1. EXEC SQL PREPARE, sau đó biến V của SQL, từ khóa FROM,
một biến hoặc biểu thức ngôn ngữ chủ kiểu u tự. Câu lệnh này sinh
ra một xâu được xem như một câu lệnh SQL. Có lẽ, câu lệnh SQL được
phân tích pháp hệ thống SQL tìm ra một cách tốt để thực hiện nó,
nhưng câu lệnh không được thực thi. Đúng hơn là, kế hoạch để thực hiện
câu lệnh SQL trở thành giá trị của V.
2. EXEC SQL EXECUTE được theo sau bởi một biến SQL chẳng hạn như
V trong (1). Câu lệnh này làm cho câu lệnh SQL được biểu thị bởi V được
thực thi.
Hai bước có thể được kết hợp thành một, với câu lệnh:
EXEC SQL EXECUTE IMMEDIATE sau đó một biến ng chung có
giá trị kiểu xâu hoặc một biểu thứcgiá trị kiểu xâu. Nhược điểm của việc kết
hợp hai thành phần này được nhìn nhận nếu chúng ta chuẩn bị một lần một câu
lệnh thực thi nhiều lần. Với EXECUTE IMMEDIATE giá của việc chuẩn
bị câu lệnh phải chịu mỗi lần câu lệnh được thực thi, thay chỉ chịu một lần,
khi chúng ta chuẩn bị nó.
SQL Động - Trang 2
SQL Động - Người đăng: Ngô Minh Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
SQL Động 9 10 786