Ktl-icon-tai-lieu

STL-string

Được đăng lên bởi vipnho0209
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1667 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1 | C++ string

CHUỖI KÝ TỰ TRONG C++
 KIỂU CHUỖI CỦA C VÀ HẠN CHẾ
Khi mới học C, chắc các bạn đều rất bối rối khi làm việc với xâu ký tự, việc sử dụng con trỏ lưu xâu ký tự rất phức tạp, dễ
gây lỗi khiến nhiều người cho rằng nó không bằng xâu ký tự trong Pascal.
Các chương trình C++ có thể sử dụng chuỗi theo cách thức cũ của Ngôn ngữ C: mảng các ký tự kết thúc bởi ký tự
mã ASCII là 0 (ký tự ‘\0’) cùng với các hàm thư viện khai báo trong <string.h> . Có nhiều bất tiện khi dùng theo cách
thức này:
-

Người lập trình phải chủ động kiểm soát bộ nhớ cấp phát cho chuỗi ký tự. Nói chung là phải am hiểu và rất thông
thạo về kỹ thuật dùng bộ nhớ và con trỏ thì chương trình mới tránh được các lỗi về kỹ thuật;

-

Không thể gán giá trị hay sử dụng phép toán + (ghép chuỗi) và các phép toán so sánh như: > (lớn hơn), < (nhỏ
hơn),… mà phải gọi các hàm thư viện trong <string.h>;

-

Nếu dùng kỹ thuật cấp phát động thì phải quản lý việc cấp thêm bộ nhớ khi chuỗi dãn ra (chẳng hạn do ghép
chuỗi) và phải hủy bộ nhớ (khi không dùng nữa) để tránh việc cạn kiệt bộ nhớ của máy tính trong trường hợp có
nhiều chương trình hoạt động đồng thời.

 KIỄU CHUỖI STRING TRONG THƯ VIỆN STL CỦA C++
Thư viện chuẩn STL (Standard Template Library) cung cấp kiểu string (xâu ký tự), giúp các bạn tránh khỏi hoàn toàn các
phiền phức nêu trên.
Các chỉ thị #include cần khai báo để sử dụng string :
#include <string>
using std::string;
//using namespace std;
 CÁC PHƯƠNG THỨC, PHÉP TOÁN TIỆN ÍCH CỦA KIỂU STRING
Kiểu string của STL hỗ trợ các nhóm phương thức và phép toán tiện ích sau đây.
a) Các phép toán và phương thức cơ bản







Các toán tử +, += dùng để ghép hai chuỗi và cũng để ghép một ký tự vào chuỗi;
Các phép so sánh theo thứ tự từ điển: == (bằng nhau), != (khác nhau), > (lớn hơn), >= (lớn hơn hay bằng), <
(nhỏ hơn), <= (nhỏ hơn hay bằng);
Phương thức length( ) và phép lấy chỉ số [ ] để duyệt từng ký tự của chuỗi: nếu s là biến kiểu string thì s[i] là ký tự
thứ i của s với 0 ≤ i <s.length( );
Phép gán (=) dùng để gán biến kiểu string bằng một chuỗi, hoặc bằng string khác, chẳng hạn: string
s=”ABCDEF”; hay s1=s2; mà không cần copy xâu.
Những constructor thường sử dụng nhất:
string();
string(const char *str);
string(const string & str);
Có thể dùng toán tử << với cout để xuất một chuỗi ra màn hình hoặc dùng toán tử >> với cin để nhập một chuỗi
ký tự đến khi gặp một khoảng trống thì dừng.
char st[]=“ABCDEF”;
string s;
s=“XYZ”;
cout << s << endl;
s=st;
cout << s.length() << “ : ” << s <<...
1 | C++ string
CHUI KÝ TỰ TRONG C++
KIỂU CHUỖI CỦA C VÀ HN CH
Khi mới học C, chắc các bạn đều rất bối rối khi làm vic với xâu ký tự, việc sử dụng con trỏ lưu xâu ký tự rất phức tạp, dễ
gây lỗi khiến nhiều người cho rằng nó không bằng xâu ký tự trong Pascal.
Các chương trình C++ thsdụng chuỗi theo cách thức của Ngôn ngC: mảng các ký tự kết thúc bởi tự
mã ASCII là 0 (ký t\0’) cùng với các m thư viện khai báo trong <string.h> . nhiều bất tiện khi dùng theo cách
thức này:
- Người lập trình phi chủ động kiểm soát bộ nhớ cấp phát cho chuỗi ký tự. Nói chung là phải am hiểu và rất thông
thạo về kỹ thuật dùng b nhớ và con trỏ thì chương trình mới tránh được các lỗi v kỹ thuật;
- Không thgán giá trị hay sdụng phép toán + (ghép chuỗi) và các phép toán so sánh như: > (lớn hơn), < (nhỏ
hơn),… mà phải gọi các hàm thư viện trong <string.h>;
- Nếu dùng kthuật cấp phát động thì phi quản việc cấp thêm bnhớ khi chuỗi dãn ra (chẳng hạn do ghép
chuỗi) và phải hủy bộ nhớ (khi không dùng nữa) để tránh việc cạn kiệt bộ nhớ của máy tính trong trường hợp
nhiều chương trình hoạt động đồng thời.
KIU CHUI STRING TRONG THƯ VIỆN STL CỦA C++
Thư viện chuẩn STL (Standard Template Library) cung cấp kiểu string (xâu ký tự), giúp các bạn tránh khỏi hoàn toàn các
phiền phức nêu trên.
Các chỉ th#include cần khai báo để sử dụng string :
#include <string>
using std::string;
//using namespace std;
C PHƯƠNG THỨC, PHÉP TOÁN TIỆN ÍCH CỦA KIỂU STRING
Kiểu string của STL hỗ trợ các nhóm phương thức và phép toán tiện ích sau đây.
a) Các phép toán và phương thức cơ bản
Các toán t +, += dùng để ghép hai chuỗi và cũng để ghép một ký tự vào chuỗi;
Các phép so sánh theo thtự từ điển: == (bằng nhau), != (khác nhau), > (lớn hơn), >= (lớn hơn hay bằng), <
(nhỏ hơn), <= (nhỏ hơn hay bằng);
Phương thức length( ) và phép lấy chỉ số [ ] để duyệt từng ký tự của chuỗi: nếu s là biến kiểu string thì s[i] là ký t
thứ i của s với 0 ≤ i <s.length( );
Phép gán (=) dùng để gán biến kiểu string bằng một chuỗi, hoặc bằng string khác, chẳng hạn: string
s=”ABCDEF”; hay s1=s2; mà không cần copy xâu.
Những constructor thường sử dụng nhất:
string();
string(const char *str);
string(const string & str);
Có thể dùng toán t<< với cout để xuất một chuỗi ra màn hình hoặc dùng toán t>> với cin để nhập một chuỗi
ký tự đến khi gặp một khoảng trống thì dừng.
char st[]=“ABCDEF”;
string s;
s=“XYZ”;
cout << s << endl;
s=st;
cout << s.length() <<:<< s << endl;
//…
STL-string - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
STL-string - Người đăng: vipnho0209
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
STL-string 9 10 46