Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu bằng a

Được đăng lên bởi Original Nguyễn
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1454 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TM.COMPUTER

(Version 2010)

I.

THIẾT LẬP CÁC TÙY CHỌN FILE  OPTIONS ....................................... 3
1. Nhóm General: Thiết lập các tùy chọn thông dụng của Excel. .......................... 3
2. Nhóm Formulas: Các thiết lập liên quan đến công việc tính toán, công
thức, cách xử lý lỗi. ............................................................................................................. 3
3. Nhóm Proofing: Các tùy chọn liên quan đến việc định dạng văn bản và
kiểm tra lỗi chính tả: .......................................................................................................... 3
4. Nhóm Save: Dùng để thiết lập các tùy chọn liên quan đến lưu trữ, sao lưu,
khôi phục dữ liệu. ................................................................................................................ 3
5. Nhóm Advanced: Thiết lập các tùy chọn nâng cao ............................................... 3
6. Customize: Thiết lập các nút lệnh cho thanh truy cập nhanh. ........................... 4
7. Add-Ins: Bổ sung thêm các ứng dụng khác trong Excel. ..................................... 4
8. Trust Center: Thiết lập các chức năng bảo vệ an toàn cho bảng tính............. 4

II.

SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG CAO CẤP CỦA EXCEL .................................4

1. Thiết lập giá trị giới hạn nhập liệu trong ô (Validation) ............................. 4
2. Sử dụng lệnh sao chép và dán đặc biệt trong Excel (Paste Special) .... 4
3. Tùy biến chú thích cho ô trong bảng tính ........................................................... 5
4. Nhập dữ liệu đồng thời trên nhiều Sheet: ........................................................... 5
5. Sử dụng tính năng lập dàn trong Excel ................................................................ 5
6. Liên kết dữ liệu ................................................................................................................. 5
7. Tạo danh sách .................................................................................................................... 5
III. SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG ĐỊNH DẠNG CÓ ĐIỀU KIỆN ....................... 6
1. Tô màu dòng xen kẽ ....................................................................................................... 6
2. Tô màu dữ kiệu theo điều kiện ................................................................................. 6
3. Tìm dữ liệu trùng ...................................................................................
TRƯỜNG TRUNG CP CÔNG NGH THÔNG TIN TM.COMPUTER
LÝ THUYT_EXCEL
1
(Version 2010)
I. THIT LP CÁC TÙY CHN FILE OPTIONS ....................................... 3
1. Nhóm General: Thiết lp các tùy chn thông dng ca Excel. .......................... 3
2. Nhóm Formulas: Các thiết lập liên quan đến công vic tính toán, công
thc, cách x lý li. ............................................................................................................. 3
3. Nhóm Proofing: Các tùy chọn liên quan đến việc định dạng văn bn
kim tra li chính t: .......................................................................................................... 3
4. Nhóm Save: Dùng để thiết lp các tùy chọn liên quan đến lưu trữ, sao lưu,
khôi phc d liu. ................................................................................................................ 3
5. Nhóm Advanced: Thiết lp các tùy chn nâng cao ............................................... 3
6. Customize: Thiết lp các nút lnh cho thanh truy cp nhanh. ........................... 4
7. Add-Ins: B sung thêm các ng dng khác trong Excel. ..................................... 4
8. Trust Center: Thiết lp các chức năng bảo v an toàn cho bng tính. ............ 4
II. S DỤNG CÁC TÍNH NĂNG CAO CẤP CA EXCEL ................................. 4
1. Thiết lp giá tr gii hn nhp liu trong ô (Validation) ............................. 4
2. S dng lệnh sao chép và dán đặc bit trong Excel (Paste Special) .... 4
3. Tùy biến chú thích cho ô trong bng tính ........................................................... 5
4. Nhp d liệu đồng thi trên nhiu Sheet: ........................................................... 5
5. S dụng tính năng lập dàn trong Excel ................................................................ 5
6. Liên kết d liu ................................................................................................................. 5
7. To danh sách .................................................................................................................... 5
III. S DỤNG CÁC TÍNH NĂNG ĐỊNH DẠNG CÓ ĐIỀU KIN ....................... 6
1. Tô màu dòng xen k ....................................................................................................... 6
2. Tô màu d kiệu theo điều kin ................................................................................. 6
3. Tìm d liu trùng ............................................................................................................. 7
IV. S DNG CÁC HÀM NÂNG CAO VÀ THNG KÊ ..................................... 7
1. Hàm tham chiếu ............................................................................................................... 7
HÀM MATCH() ................................................................................................................. 7
tài liệu bằng a - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu bằng a - Người đăng: Original Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
tài liệu bằng a 9 10 180