Ktl-icon-tai-lieu

Tài Liệu CSDL phân tán

Được đăng lên bởi Trịnh Khắc Luân
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1699 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
1.KHÁI NIỆM CSDL PHÂN TÁN: ................................................................................... 3
2.KIẾN TRÚC CỦA MỘT HỆ CSDL PHÂN TÁN: ........................................................... 4
3.HỆ QUẢN TRỊ CSDL PHÂN TÁN (HQTCSDLPT) VÀ PHÂN LOẠI: ........................... 6
3.1.CÁC LOẠI CSDL PHÂN TÁN: .............................................................................. 6
4.KĨ THUẬT PHÂN ĐOẠN, SAO BẢN VÀ ĐỊNH VỊ DỮ LIỆU:....................................... 8
A. CÁC ĐIỀU KIỆN RÀNG BUỘC TRONG THIẾT KẾ PHÂN ĐOẠN: ....................... 8
B. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN ĐOẠN: .................................................................... 9
C.SAO LẶP DỮ LIỆU: .............................................................................................. 13
D.ĐỊNH VỊ DỮ LIỆU: ................................................................................................. 14
5. TÍNH TRONG SUỐT CỦA HQTCSDLPT: ................................................................ 14
A.TRONG SUỐT PHÂN ĐOẠN (FRAGMENTATION TRANSPARENCY): .............. 14
B.TÍNH TRONG SUỐT VỀ VỊ TRÍ (LOCATION TRANSPARENCY): ....................... 16
C. TRONG SUỐT ÁNH XẠ ĐỊA PHƯƠNG (LOCAL MAPPING TRANSPARENCY):
................................................................................................................................... 17
D. TRONG SUỐT NHÂN BẢN (REPLICATION TRANSPARENCY): ....................... 18
6. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN:................................................................. 18
A.

CÁC BƯỚC THIẾT KẾ CSDL: ........................................................................ 18

B.

ĐỐI TƯỢNG THIẾT KẾ CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN: ......................... 19

C.

CÁC HƯỚNG TIẾP CẬN THIẾT KẾ CSDL:.................................................... 20

D.

THIẾT KẾ PHÂN ĐOẠN CƠ SỞ DỮ LIỆU: .................................................... 23

7. XỬ LÝ TRUY VẤN TRONG CSDL PHÂN TÁN: ....................................................... 30
8.CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN TRONG ORACLE ...................................................... 44
8.1.CÁC KHÁI NIỆM: ................................................................................................ 44
8.2.TỔNG QUAN CSDLPT TRONG ORACLE: ........................................................ 45
8.2.1.HỆ THỐNG CSDLPT ĐỒNG NHẤT:............................................................. 45
8.2.2.HỆ THỐNG CSDLPT KHÔNG ĐỒNG NHẤT:...............................
1
MỤC LỤC
1.KHÁI NIM CSDL PHÂN TÁN: ................................................................................... 3
2.KIN TRÚC CA MT H CSDL PHÂN TÁN: ........................................................... 4
3.H QUN TR CSDL PHÂN TÁN (HQTCSDLPT) PHÂN LOI: ........................... 6
3.1.CÁC LOI CSDL PHÂN TÁN: .............................................................................. 6
4.KĨ THUẬT PHÂN ĐOẠN, SAO BN VÀ ĐỊNH V D LIU:....................................... 8
A. CÁC ĐIỀU KIN RÀNG BUC TRONG THIT K PHÂN ĐON: ....................... 8
B. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN ĐOẠN: .................................................................... 9
C.SAO LP D LIU: .............................................................................................. 13
D.ĐỊNH V D LIU: ................................................................................................. 14
5. TÍNH TRONG SUT CA HQTCSDLPT: ................................................................ 14
A.TRONG SUT PHÂN ĐOẠN (FRAGMENTATION TRANSPARENCY): .............. 14
B.TÍNH TRONG SUT V V TRÍ (LOCATION TRANSPARENCY): ....................... 16
C. TRONG SUT ÁNH X ĐỊA PHƯƠNG (LOCAL MAPPING TRANSPARENCY):
................................................................................................................................... 17
D. TRONG SUT NHÂN BN (REPLICATION TRANSPARENCY): ....................... 18
6. THIT K CƠ SỞ D LIU PHÂN TÁN:................................................................. 18
A. C BƯỚC THIT K CSDL: ........................................................................ 18
B. ĐỐI TƯỢNG THIT K CỦA CƠ SỞ D LIU PHÂN TÁN: ......................... 19
C. CÁC HƯỚNG TIP CN THIT K CSDL:.................................................... 20
D. THIT K PHÂN ĐOẠN CƠ SỞ D LIU: .................................................... 23
7. X LÝ TRUY VN TRONG CSDL PHÂN TÁN: ....................................................... 30
8.CƠ SỞ D LIU PHÂN TÁN TRONG ORACLE ...................................................... 44
8.1.CÁC KHÁI NIM: ................................................................................................ 44
8.2.TNG QUAN CSDLPT TRONG ORACLE: ........................................................ 45
8.2.1.H THỐNG CSDLPT ĐỒNG NHT: ............................................................. 45
8.2.2.H THỐNG CSDLPT KHÔNG ĐỒNG NHT: ............................................... 46
8.2.3.DATABASE LINKS(LIÊN KT CSDL): .......................................................... 49
8.2.4.CÁC TÊN CSDL TOÀN CC TRONG CÁC LIÊN KT CSDL: .................... 51
8.3.GII QUYT MU THUẪN TRONG MÔI TRƯỜNG PHÂN TÁN: ...................... 53
Tài Liệu CSDL phân tán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài Liệu CSDL phân tán - Người đăng: Trịnh Khắc Luân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Tài Liệu CSDL phân tán 9 10 651