Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG UBUNTU LINUX

Được đăng lên bởi Trung Lưu Quang
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 6678 lần   |   Lượt tải: 25 lần
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
UBUNTU LINUX
( trong ba ngày)

Biên sọan và tham khảo trên Internet
TS Nguyễn Thái Sơn
GV Lê Minh Triết
GV Âu Bửu Long
(Đại học Sư Phạm TP HCM)

Tài liệu phục vụ cho lớp học sử dụng Ubuntu Linux tại tỉnh Khánh hòa
20-22 tháng 4 năm 2009

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số: 07/2008/CT-BTTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

CHỈ THỊ
Về đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong
hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước
Thực hiện Quyết định số 235/2004/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2004 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án tổng thể về Ứng dụng và phát triển phần
mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004-2008, Bộ Thông tin và Truyền
thông đã ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng
được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước (gồm các phần mềm:
văn phòng OpenOffice, thư điện tử trên máy trạm Mozilla ThunderBird, trình
duyệt web Mozilla FireFox và bộ gõ tiếng Việt Unikey); Bộ Khoa học và Công
nghệ đã xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và tổ chức tập huấn các phần mềm
này cho nhiều cơ quan, tổ chức nhà nước trên toàn quốc.
Nhằm đẩy mạnh sử dụng các phần mềm tự do nguồn mở (hay còn gọi là
phần mềm mã nguồn mở- viết tắt là PMNM), góp phần hạn chế vi phạm bản
quyền phần mềm, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ thị:
1. Các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin (CNTT) của các Bộ, cơ
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là Bộ, ngành) và các Sở
Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) của các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương (sau đây gọi là tỉnh, thành phố):
a) Triển khai cài đặt và tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng các phần mềm
nêu trên cho cán bộ, nhân viên trong cơ quan, đơn vị:
Chậm nhất đến ngày 30/6/2009, đảm bảo 100% máy trạm của đơn vị chuyên
trách về CNTT và Sở TT&TT được cài đặt, 100% cán bộ, nhân viên được tập
huấn, hướng dẫn sử dụng, trong đó tối thiểu 50% cán bộ, nhân viên có thể sử
dụng thành thạo trong công việc và có khả năng hướng dẫn trợ giúp các cơ quan,
đơn vị khác thuộc Bộ, ngành, tỉnh, thành phố.
Chậm nhất đến ngày 31/12/2009, đảm bảo 70% máy trạm trong các cơ quan,
đơn vị thuộc Bộ, ngành, tỉnh, thành phố được cài đặt, 70% cán bộ, nhân viên
được tập huân, hướng dẫn sử dụng, trong đó tối thiểu 40% cán bộ, nhân viên sử
dụng các phần mềm nêu trên trong công việc.
Có kế hoạch để từng bước nâng dần số văn bản, tài liệu, thông tin trao đổi
trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành, tỉnh, thành phố được soạn...
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
UBUNTU LINUX
( trong ba ngày)
Biên sọan và tham khảo trên Internet
TS Nguyễn Thái Sơn
GV Minh Triết
GV Âu Bửu Long
(Đại học Phạm TP HCM)
Tài liệu phục vụ cho lớp học sử dụng Ubuntu Linux tại tỉnh Khánh hòa
20-22 tháng 4 năm 2009
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG UBUNTU LINUX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG UBUNTU LINUX - Người đăng: Trung Lưu Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG UBUNTU LINUX 9 10 850