Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Javacript

Được đăng lên bởi VP Phương Lâm
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 541 lần   |   Lượt tải: 0 lần
JAVASCRIPT
Baøi 1: TOÅNG QUAN VEÀ JAVASCRIPT.
1. Ñaëc tính cuûa ngoân ngöõ Javascript:

J

avascript laø moät ngoân ngöõ thoâng dòch (interpreter), chöông trình nguoàn cuûa noù ñöôïc nhuùng
(embedded) hoaëc tích hôïp (integated) vaøo taäp tin HTML chuaån. Khi file ñöôïc load trong
Browser (coù support cho JavaScript), Browser seõ thoâng dòch caùc Script vaø thöïc hieän caùc coâng vieäc
xaùc ñònh. Chöông trình nguoàn JavaScript ñöôïc thoâng dòch trong trang HTML sau khi toaøn boä trang
ñöôïc load nhöng tröôùc khi trang ñöôïc hieån thò.
Javascript laø moät ngoân ngöõ coù ñaëc tính:
• Ñôn giaûn.
• Ñoäng (Dynamic).
• Höôùng ñoái töôïng (Object Oriented).

2. Ngoân ngöõ JavaScript:
Moät trong nhöõng ñaëc tính quan troïng cuûa ngoân ngöõ JavaScript laø khaû naêng taïo vaø söû duïng caùc ñoái
töôïng (Object). Caùc Object naøy cho pheùp ngöôøi laäp trình söû duïng ñeå phaùt trieån öùng duïng.
Trong JavaScript ,caùc Object ñöôïc nhìn theo 2 khía caïnh:
a. Caùc Object ñaõ toàn taïi.
b. Caùc Object do ngöôøi laäp trình xaây döïng.
Trong caùc Object ñaõ toàn taïi ñöôïc chia thaønh 2 kieåu:
a. Caùc Object cuûa JavaScript (JavaScript Built-in Object).
b. Caùc ñoái töôïng ñöôïc cung caáp bôûi moâi tröôøng Netscape.

3. Built-in Object trong JavaScript:
JavaScript cung caáp 1 boä caùc Built-in Object ñeå cung caáp caùc thoâng tin veà söï hieän haønh cuûa caùc
ñoái töôïng ñöôïc load trong trang Web vaø noäi dung cuûa noù.Caùc ñoái töôïng naøy bao goàm caùc phöông
phaùp (Method) laøm vieäc vôùi caùc thuoäc tính (Properties) cuûa noù.

4. Caùc ñoái töôïng ñöôïc cung caáp bôûi moâi tröôøng Netscape:
Netscape Navigator cung caáp caùc ñoái töôïng cho pheùp JavaScript töông taùc vôùi file HTML, caùc ñoái
töôïng naøy cho pheùp chuùng ta ñieàu khieån vieäc hieån thò thoâng tin vaø ñaùp öùng caùc söï kieän trong moâi
tröôøng Navigator.Ví duï
Ñoái töôïng
Window

JAVASCRIPT

Moâ taû
Cung caáp caùc phöông phaùp vaø caùc tính chaát cho cöûa soå hieän haønh
cuûa trình duyeät,bao goàm caùc ñoái töôïng cho moãi frame.

MEDIASPACE CLUB (HTD)

PAGE: 1

Location
History
Document

Cung caáp caùc tính chaát vaø phöông phaùp laøm vieäc vôùi caùc ñòa chæ
URL hieän haønh ñöôïc môû.
Caùc ñoái töôïng history cung caáp thoâng tin veà caùc danh saùch cuõ vaø
coù theå giôùi haïn söï töông taùc vôùi danh saùch.
Ñaây laø moät ñoái töôïng ñöôïc söû duïng nhieàu nhaát .Noù chöùa ñöïng caùc
Ñoái töôïng,tính chaát vaø caùc phöông phaùp laøm vieäc vôùi caùc thaønh
phaàn cuûa taøi lieäu nhö caùc :form,link,a...
JAVASCRIPT MEDIASPACE CLUB (HTD) PAGE: 1
JAVASCRIPT
Baøi 1:
TOÅNG QUAN VEÀ JAVASCRIPT.
1. Ñaëc tính cuûa ngoân ngöõ Javascript:
avascript laø moät ngoân ngöõ thoâng dòch (interpreter), chöông trình nguoàn cuûa noù ñöôïc nhuùng
(embedded) hoaëc tích hôïp (integated) vaøo taäp tin HTML chuaån. Khi file ñöôïc load trong
Browser (coù support cho JavaScript), Browser seõ thoâng dòch caùc Script vaø thöïc hieän caùc coâng vieäc
xaùc ñònh. Chöông trình nguoàn JavaScript ñöôïc thoâng dòch trong trang HTML sau khi toaøn boä trang
ñöôïc load nhöng tröôùc khi trang ñöôïc hieån thò.
Javascript laø moät ngoân ngöõ coù ñaëc tính:
Ñôn giaûn.
Ñoäng (Dynamic).
Höôùng ñoái töôïng (Object Oriented).
2. Ngoân ngöõ JavaScript:
Moät trong nhöõng ñaëc tính quan troïng cuûa ngoân ngöõ JavaScript laø khaû naêng taïo vaø söû duïng caùc ñoái
töôïng (Object). Caùc Object naøy cho pheùp ngöôøi laäp trình söû duïng ñeå phaùt trieån öùng duïng.
Trong JavaScript ,caùc Object ñöôïc nhìn theo 2 khía caïnh:
a. Caùc Object ñaõ toàn taïi.
b. Caùc Object do ngöôøi laäp trình xaây döïng.
Trong caùc Object ñaõ toàn taïi ñöôïc chia thaønh 2 kieåu:
a. Caùc Object cuûa JavaScript (JavaScript Built-in Object).
b. Caùc ñoái töôïng ñöôïc cung caáp bôûi moâi tröôøng Netscape.
3. Built-in Object trong JavaScript:
JavaScript cung caáp 1 boä caùc Built-in Object ñeå cung caáp caùc thoâng tin veà söï hieän haønh cuûa caùc
ñoái töôïng ñöôïc load trong trang Web vaø noäi dung cuûa noù.Caùc ñoái töôïng naøy bao goàm caùc phöông
phaùp (Method) laøm vieäc vôùi caùc thuoäc tính (Properties) cuûa noù.
4. Caùc ñoái töôïng ñöôïc cung caáp bôûi moâi tröôøng Netscape:
Netscape Navigator cung caáp caùc ñoái töôïng cho pheùp JavaScript töông taùc vôùi file HTML, caùc ñoái
töôïng naøy cho pheùp chuùng ta ñieàu khieån vieäc hieån thò thoâng tin vaø ñaùp öùng caùc söï kieän trong moâi
tröôøng Navigator.Ví duï
Ñoái töôïng Moâ taû
Window Cung caáp caùc phöông phaùp vaø caùc tính chaát cho cöûa soå hieän haønh
cuûa trình duyeät,bao goàm caùc ñoái töôïng cho moãi frame.
J
Tài liệu Javacript - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Javacript - Người đăng: VP Phương Lâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tài liệu Javacript 9 10 97