Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu lập trình C hay

Được đăng lên bởi Vuong Dinh
Số trang: 148 trang   |   Lượt xem: 798 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lập trình C: Bài 1 – Hello World
1. Phần mềm lập trình C
Chúng ta có thể sử dụng các công cụ khác nhau nhưng đưới đây là 3 công cụ phổ biến và tiện lợi
nhất




Dev C
CodeBlocks
Visual C

…
Ngoài ra bạn nào dùng Linux thì chúng ta có thể dùng Geany cũng là một phần mềm tương
đối tốt.
Các bạn có thể sử dụng một trong các phần mềm trên để phục vụ cho việc học tập của mình
nhưng mình khuyên các bạn nên dùng Dev C hoặc CodeBlocks (trong windows) và Geany trong
Linux.
2. Chương trình đầu tiên Hello World
Và đây là nội dung bài đầu tiên của chúng ta. Nội dung rất đơn giản: Chương trình đầu tiên
HelloWorld.cpp - code in devC by nguyenvanquan7826
1
// Chuong trinh in ra dong chu: Chuong trinh C dau tien cua toi !
2
#include<stdio.h>
3
#include <stdlib.h>
4
int main()
5
{
6
printf ("Chuong trinh C dau tien cua toi !\n");
7
system("pause");
8
return 0;
9
}

Bận ấn F9 hoặc cái nút thứ 3 (4 màu liền nhau) ở thanh công cụ để biên dịch và chạy chương
trình. Kết quả của chúng ta:

Dòng thứ 1: bắt đầu bằng // cho biết hàng này là hàng diễn giải (chú thích). Khi dịch và chạy
chương trình, dòng này không được dịch và cũng không thi hành lệnh gì cả. Mục đích của việc
ghi chú này giúp chương trình rõ ràng hơn. Sau này bạn đọc lại chương trình biết chương trình
làm gì.
Dòng thứ 2,3: chứa phát biểu tiền xử lý #include <stdio.h> và #include<stdlib.h>. Vì trong
chương trình này ta sử dụng hàm thư viện của C là printf và system, do đó bạn cần phải có khai
báo của hàm thư viện này để báo cho trình biên dịch C biết. Nếu không khai báo chương trình sẽ
báo lỗi. Về chức năng của từng thư viện mình sẽ nói trong các bài sau nhá.
Dòng thứ 4: int main() là thành phần chính của mọi chương trình C (bạn có thể viết
main() hoặc void main(). Tuy nhiên, bạn nên viết theo dạng int main() để chương trình rõ ràng
hơn (Về vấn đề này mình sẽ nói cụ thể sau). Mọi chương trình C đều bắt đầu thi hành từ hàm
main. Cặp dấu ngoặc () cho biết đây là khối hàm (function). Hàm int main() có từ khóa int đầu
tiên cho biết hàm này trả về giá trị kiểu nguyên (int).
Dòng thứ 5 và 9: cặp dấu ngoặc móc {} giới hạn thân của hàm. Thân hàm bắt đầu bằng
dấu { và kết thúc bằng dấu }.
Dòng thứ 6: printf (“Chuong trinh C dau tien cua toi !\n”); , chỉ thị cho máy in ra chuỗi ký tự
nằm trong nháy kép (“”). Hàng này được gọi là một câu lệnh, kết thúc một câu lệnh trong C phải
là dấu
chấm phẩy( ; ).
Dòng thứ 7: system(“pause”); chỉ thị máy dừng lại chương trình tại nơi mà nó được gọi. Trong
Th này ta dùng để dừng màn hình ...
Lập trình C: Bài 1 – Hello World
1. Phần mềm lập trình C
Chúng ta có thể sử dụng các công cụ khác nhau nhưng đưới đây là 3 công cụ phổ biến và tiện lợi
nhất
Dev C
CodeBlocks
Visual C
Ngoài ra bạn nào dùng Linux thì chúng ta có thể dùng Geany cũng là một phần mềm tương
đối tốt.
Các bạn có thể sử dụng một trong các phần mềm trên để phục vụ cho việc học tập của mình
nhưng mình khuyên các bạn nên dùng Dev C hoặc CodeBlocks (trong windows) và Geany trong
Linux.
2. Chương trình đầu tiên Hello World
Và đây là nội dung bài đầu tiên của chúng ta. Nội dung rất đơn giản: Chương trình đầu tiên
HelloWorld.cpp - code in devC by nguyenvanquan7826
1
2
3
4
5
6
7
8
9
// Chuong trinh in ra dong chu: Chuong trinh C dau tien cua toi !
#include<stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
printf ("Chuong trinh C dau tien cua toi !\n");
system("pause");
return 0;
}
Tài liệu lập trình C hay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu lập trình C hay - Người đăng: Vuong Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
148 Vietnamese
Tài liệu lập trình C hay 9 10 788