Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Lập trình WEB

Được đăng lên bởi hatrang-it-1995
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 211 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Project 1:

Product Maintenance

Trong project này, bạn sẽ tạo 1 số trang Web cho phép thêm, sửa, xóa 1 sản phẩm hàng hóa. Để
thực hiện được project này cần học qua bài học số 5.
Dưới đây là các màn hình của ứng dụng và mã nguồn của lớp Product và lớp ProductIO. Bạn cần
hoàn thiện các mã nguồn còn lại và tích hợp/triển khai ứng dụng.

The Index page

The Products page

The Product page

The Confirm Delete page

Hoạt động của hệ thống


Khi hệ thống khởi tạo, trang Index sẽ được hiển thị. Trang này chứa 1 liên kết tới trang
Products chứa danh sách các sản phẩm cho phép người dùng xem và có thể thêm, sửa, xóa sản
phẩm.



Để thêm mới 1 sản phẩm, người dùng chọn nút Add Product. Ttang Product sẽ hiển thị với các
trường nhập dữ liệu trống. Người dùng có thể nhập thông tin vào và bấm nút Update Product
để thêm sản phẩm.



Để sửa sản phẩm, người dùng chọn liên kết Edit. Trang Product sẽ hiển thị cùng với các thông
tin hiện tại trên các ô nhập liệu. Người dùng có thể sửa thông tin và bấm nút Update Product để
cập nhật sửa thông tin.



Để xóa sản phẩm, người dùng chọn liên kết Delete tương ứng. Trang Confirm Delete sẽ hiển
thị. Người dùng có thể xác nhận xóa bằng cách bấm nút Yes và sản phẩm sẽ bị xóa. Nếu người
dùng chọn No, sản phẩm sẽ không bị xóa và hệ thống quay về trang Products.

Yêu cầu





Sử dụng lớp Product bên dưới để chưa dữ liệu về các sản phẩm.
Sử dụng lớp ProductIO để thực hiện các thao tác đọc, ghi, xóa sản phẩm từ 1 file có tên
products.txt trong thư mực WEB-INF.
Sử dụng file text products.txt như mô tả bên dưới để lưu thông tin sản phẩm cho ứng dụng.
Thực hiện việc validate thông tin người dùng nhập vào từ server. Cụ thể, kiểm tra việc người
dùng đưa các thông tin về code, description, và price cho mỗi sản phẩm. Kiểm tra giá sản phẩm
là số.

The Product class
package music.business;
import java.text.NumberFormat;
import java.io.Serializable;
public class Product implements Serializable
{
private String code;
private String description;
private double price;
public Product()
{
code = "";
description = "";
price = 0;
}
public void setCode(String code)
{
this.code = code;
}
public String getCode()
{
return code;
}
public void setDescription(String description)
{
this.description = description;
}
public String getDescription()
{
return description;
}
public void setPrice(double price)
{
this.price = price;
}
public double getPrice()
{
return price;
}
public String getPriceNumberFormat()
{
NumberFormat number = NumberFormat.getNumberInst...
Project 1: Product Maintenance
Trong project này, bạn sẽ tạo 1 số trang Web cho phép thêm, sửa, xóa 1 sản phẩm hàng hóa. Để
thực hiện được project này cần học qua bài học số 5.
Dưới đây là các màn hình của ứng dụng và mã nguồn của lớp Product và lớp ProductIO. Bạn cần
hoàn thiện các mã nguồn còn lại và tích hợp/triển khai ứng dụng.
The Index page
The Products page
The Product page
Tài liệu Lập trình WEB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Lập trình WEB - Người đăng: hatrang-it-1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tài liệu Lập trình WEB 9 10 835