Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu mạng truyền thông công nghiệp

Được đăng lên bởi nhuvaynhe520
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 230 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: CƠ KHÍ
Bộ môn: CƠ ĐIỆN TỬ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần
Tên học phần:
Mạng truyền thông công nghiệp.
Mã học phần:
Số tín chỉ:
4
Học phần tiên quyết:
+ Kỹ thuật ứng dụng vi diều khiển
+ Kỹ thuật PLC
Đào tạo trình độ:
Đại học
Giảng dạy cho ngành:
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Bộ môn quản lý:
Cơ điện tử
Phân bổ tiết giảng của học phần:
- Nghe giảng lý thuyết:
- Làm bài tập trên lớp:
- Thảo luận:
- Thực hành, thực tập:
- Tự nghiên cứu:

30
10
5
15
200

2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần cung cấp cho người học: kiến thức về kiến trúc mạng và giao thức
truyền thông trong công nghiệp, các chế độ truyền tải, cấu trúc, giao tiếp mạng, các
phương thức mã hóa, các hệ thống Bus tiêu biểu và các thành phần của hệ thống
mạng để người học ứng dụng trong việc tính toán, thiết kế và đánh giá chất lượng
hệ thống truyền thông trong công nghiệp.
Phần thực hành: Sinh viên thực hành truyền thông giữa các vi điều khiển
Atemega 32 hoặc giữa các PLC S7-300 với nhau.
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Danh mục chủ đề của học phần
1. Điều khiển hệ thống theo thời gian thực
2. Thiết kế kiến trúc hệ thống thông tin công nghiệp
3. Thiết kế kiến trúc giao thức
4. Kiếm soát truy cập bus và bảo toàn dữ liệu
5. Mã hóa bít và truyền dẫn
6. Lựa chọn thành phần mạng
7. Lựa chọn hệ bus chuẩn
8. Truyền thông giữa các vi điều khiển
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Điều khiển hệ thống theo thời gian thực
Nội dung
1

Mức độ

Kiến thức
1. Hệ thời gian thực
a. Khái niệm
b. Thời gian đáp ứng
c. Hệ thống thời gian thực tiêu biểu
d. Đặc điểm của hệ thống thời gian thực
2. Xử lý thời gian thực
a. Yêu cầu của hệ thống về thời gian đáp ứng
b. Hình thức cơ bản của xử lý thời gian thực
c. Tác vụ và xử lý đa nhiệm
d. Trạng thái của một tác vụ
e. Phận loại tác vụ.
f. Các hình thức xử lý đồng thời
g. Phương pháp lập lịch
3. Hệ điều hành thời gian thực
a. Vai trò trong bộ điều khiển
b. Ứng dụng
c. Cấu trúc tiêu biểu
4. Giao tiếp thời gian thực
a. Cấu trúc
b. Các thông số đặc trưng
c. Các kiến trúc giao tiếp
d. Cơ chế giao tiếp
Thái độ
1. Hệ thống điều khiển thời gian thực gặp rất nhiều trong công
nghiệp nó giúp quá trình điều khiển linh tin cậy hơn.
2. Cần phải khảo sát kỹ hệ thống để tính toán thời gian đáp ứng của
hệ điều khiển.
Kỹ năng
1. Lập lịch xử lý các tác vụ.
2. Lựa chọn hệ điều hành thời gian thực.
3. Lựa chọn kiến trúc giao tiếp.
4. Lựa...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoa: CƠ KHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn: CƠ ĐIỆN TỬ
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần
Tên học phần: Mạng truyền thông công nghiệp.
Mã học phần:
Số tín chỉ: 4
Học phần tiên quyết:
+ Kỹ thuật ứng dụng vi diều khiển
+ Kỹ thuật PLC
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Bộ môn quản lý: Cơ điện tử
Phân bổ tiết giảng của học phần:
- Nghe giảng lý thuyết: 30
- Làm bài tập trên lớp: 10
- Thảo luận: 5
- Thực hành, thực tập: 15
- Tự nghiên cứu: 200
2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần cung cấp cho người học: kiến thức về kiến trúc mạng giao thức
truyền thông trong công nghiệp, các chế độ truyền tải, cấu trúc, giao tiếp mạng, các
phương thức hóa, các hệ thống Bus tiêu biểu các thành phần của hệ thống
mạng để người học ứng dụng trong việc tính toán, thiết kế đánh giá chất lượng
hệ thống truyền thông trong công nghiệp.
Phần thực hành: Sinh viên thực hành truyền thông giữa các vi điều khiển
Atemega 32 hoặc giữa các PLC S7-300 với nhau.
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Danh mục chủ đề của học phần
1. Điều khiển hệ thống theo thời gian thực
2. Thiết kế kiến trúc hệ thống thông tin công nghiệp
3. Thiết kế kiến trúc giao thức
4. Kiếm soát truy cập bus và bảo toàn dữ liệu
5. Mã hóa bít và truyền dẫn
6. Lựa chọn thành phần mạng
7. Lựa chọn hệ bus chuẩn
8. Truyền thông giữa các vi điều khiển
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Điều khiển hệ thống theo thời gian thực
Nội dung Mức độ
1
tài liệu mạng truyền thông công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu mạng truyền thông công nghiệp - Người đăng: nhuvaynhe520
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
tài liệu mạng truyền thông công nghiệp 9 10 871