Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu pascal

Được đăng lên bởi chinhnxc2
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Buổi 1: NHẮC LẠI KIẾN THỨC CƠ BẢN TRONG PASCAL
I.Cấu trúc điều khiển
1.Cấu trúc rẽ nhánh if…then
a.Dạng thiếu if <Điều kiện> then <Câu lệnh>;
*Hoạt động: Kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện đúng thì thực hiện Câu lệnh
b.Dạng đủ If <Điều kiện> then <Câu lệnh 1>
Else <Câu lệnh 2>;
*Hoạt động: Kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện đúng thì thực hiện Câu lệnh 1, điều kiện sai thì
thực hiện Câu lệnh 2.
2.Câu lệnh rẽ nhánh Case…of
*Cú pháp: Case <Biểu thức số nguyên hoặc kí tự> of
<Danh sách 1>: Câu lệnh 1;
<Danh sách 2>: Câu lệnh 2;
…….
<Danh sách n>: Câu lệnh n
[Else Câu lệnh n+1];
End;
*Hoạt động: Khi gặp câu lệnh case…of máy tính tính giá trị biểu thức nếu trả về giá trị nào
thì thực hiện câu lệnh tương ứng trong danh sách, nếu khác thì thực hiện câu lệnh n+1.
*Ví dụ: Nhập vào 2 số nguyên là tháng và năm. Cho biết tháng đó có bao nhiêu ngày?
Program vidu1;
Uses crt;
Var T,N,SN:integer;
Begin
Clrscr;
Write(‘Nhap thang va nam’); readln(T,N);
Case T of
4,6,9,11: SN:=30;
2: if (N mod 400=0) or ((N mod 100<>0) and (N mod 4=0)) then SN:=29
Else SN:=28;
Else SN:=31;
End;
Writeln(‘Thang ’,T, ‘ nam ’,N,’ Co so ngay ’,SN);
Readln
End.
3.Cấu trúc lặp For…do
*Cú pháp: For <Biến đếm>:=<Giá trị đầu> to <Giá trị cuối> do <Câu lệnh>;
For <Biến đếm>:=<Giá trị cuối> downto <Giá trị đầu> do <Câu lệnh>;
4.Cấu trúc While…do
*Cú pháp: While <điều kiện> do <câu lệnh>;
5.Cấu trúc lặp Repeat…until
*Cú pháp: Repeat
<Dãy câu lệnh>;
Until <Điều kiện>;
*Ví dụ: Kiểm tra số nguyên dương N nhập vào từ bàn phím có thỏa mãn điều kiện
(0<=N<=1000)?
Repeat
Write(‘Nhap so nguyen N=’);
Readln(N);
1

Until (n>=0) and(n<=1000);
II.Kiểu dữ liệu có cấu trúc
1.Kiểu mảng một chiều
*Khái niệm: Mảng một chiều là một dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu có một tên chung,
các phần tử này được đánh số gọi là chỉ số của các phần tử.
*Cú pháp khai báo: Var <Tên biến mảng>:array[n1..n2] of <Kiểu dl>;
2.Kiểu mảng 2 chiều
*Khai báo: Var <Tên biển mảng>:array[m1..m2,n1..n2] of <Kiểu dl>;
*Ví dụ: Chương trình sau tính và đưa ra màn hình bảng nhân
Program bangnhan;
Uses crt;
Var A:array[1..9,1..10] of integer;
i,j:integer;
begin
for i:=1 to 9 do
for j:=1 to 10 do
a[i,j]:=i*j;
for i:=1 to 9 do
begin
for j:=1 to 10 do
write(a[i,j]:4);
writeln;
end;
readln;
end.
*Bài tập về nhà:
Bài 1:Cho mảng 2 chiều m hàng, n cột. Hãy điền các số nguyên dương từ 1 đến m*n vào
mảng 2 chiều sao cho mảng được sắp thứ tự theo hình vẽ: (ví dụ m=3, n=4 thì mảng có
dạng sau:
1234
8765
9 10 11 12
Bài 2: Nhập vào số nguyên dương N (2<N<10000) và mộ...
Buổi 1: NHẮC LẠI KIẾN THỨC CƠ BẢN TRONG PASCAL
I.Cấu trúc điều khiển

 if <Điều kiện> then <Câu lệnh>;
*Hoạt động: Kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện đúng thì thực hiện Câu lệnh
 If <Điều kiện> then <Câu lệnh 1>
Else <Câu lệnh 2>;
*Hoạt động: Kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện đúng thì thực hiện Câu lệnh 1, điều kiện sai thì
thực hiện Câu lệnh 2.
 
*Cú pháp: Case <Biểu thức số nguyên hoặc kí tự> of
<Danh sách 1>: Câu lệnh 1;
<Danh sách 2>: Câu lệnh 2;
…….
<Danh sách n>: Câu lệnh n
[Else Câu lệnh n+1];
End;
*Hoạt động: Khi gặp câu lệnh case…of máy tính tính giá trị biểu thức nếu trả về giá trị nào
thì thực hiện câu lệnh tương ứng trong danh sách, nếu khác thì thực hiện câu lệnh n+1.
*Ví dụ: Nhập vào 2 số nguyên là tháng và năm. Cho biết tháng đó có bao nhiêu ngày?
Program vidu1;
Uses crt;
Var T,N,SN:integer;
Begin
Clrscr;
Write(‘Nhap thang va nam’); readln(T,N);
Case T of
4,6,9,11: SN:=30;
2: if (N mod 400=0) or ((N mod 100<>0) and (N mod 4=0)) then SN:=29
Else SN:=28;
Else SN:=31;
End;
Writeln(‘Thang ’,T, ‘ nam ’,N,’ Co so ngay ’,SN);
Readln
End.
!"#$ %
*Cú pháp: For <Biến đếm>:=<Giá trị đầu> to <Giá trị cuối> do <Câu lệnh>;
For <Biến đếm>:=<Giá trị cuối> downto <Giá trị đầu> do <Câu lệnh>;
&'%
*Cú pháp: While <điều kiện> do <câu lệnh>;
("#)#
*Cú pháp: Repeat
<Dãy câu lệnh>;
Until <Điều kiện>;
*Ví dụ: Kiểm tra số nguyên dương N nhập vào từ bàn phím thỏa mãn điều kiện
(0<=N<=1000)?
Repeat
Write(‘Nhap so nguyen N=’);
Readln(N);
1
tài liệu pascal - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu pascal - Người đăng: chinhnxc2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
tài liệu pascal 9 10 765