Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Sap v14

Được đăng lên bởi lapvietjsc
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 3932 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA XÂY DỰNG
-------

-----

BÀI GIẢNG

SAP
ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH CÁC BÀI TOÁN CƠ HỌC KẾT CẤU CÓ
HÌNH DẠNG THANH

Biên Soạn:
Ths. Lê Công Duy
Ths. Trần Thanh Việt
Ths. Trịnh Thị Ngọc Liên
Đà Nẵng, 2010

Bài giảng SAP

Khoa Xây dựng - Đại Học Duy Tân

CHƯƠNG I : MỞ ĐẦU
Mục tiêu: Học xong chương I, sinh viên sẽ biết được lịch sử hình thành và phát triển của chương
trình SAP2000; chức năng phân tích và thiết kế các loại kết cấu công trình; biết được phương pháp
phân tích kết cấu của SAP2000; biết và hiểu được các khái niệm cơ bản về: Hệ tọa độ được sử dụng,
phần tử thanh, nút, giao diện cũng như các nút lệnh cơ bản trên giao diện của SAP2000.

1.1. Giới thiệu phần mềm phân tích và thiết kế kết cấu - Sap2000
1. Lịch sử hình thành
Phiên bản đầu tiên của chương trình được mang tên SAP (Structural Analysis Program :
Chương trình phân tích kết cấu) vào năm 1970, sau đó xuất hiện SAP3, SAP-IV, SAP86,
SAP90 và gần đây nhất là SAP2000 V14.1.
SAP2000 tích hợp chức năng phân tích kết cấu (tính phản lực, nội lực, chuyển vị, dao động
...) bằng phương pháp PTHH với chức năng thiết kế kết cấu (tính hoặc kiểm tra cốt thép đối
với kết cấu bê tông cốt thép và chọn tiết diện đối với kết cấu thép), SAP2000 cũng đã bổ sung
thêm các loại kết cấu mẫu để việc vào số liệu cho bài toán được nhanh hơn. Giao diện của
SAP2000 rất trực quan và được thực hiện hoàn toàn trên môi trường Windows (SAP86 thực
hiện việc nhập dữ liệu trên Dos, SAP90 nhập số liệu trên Windows nhưng tính toán và xem kết
quả nội lực trên Dos)

Hình 1.1. Màn hình khởi động SAP2000-V14

2. Khái niệm chung về Phương pháp PTHH
Phương pháp PTHH được ứng dụng tính kết cấu với sự trợ giúp của máy tính, ra đời vào
năm 1970. Phương pháp này dùng mô hình rời rạc để lý tưởng hoá kết cấu thực.
Trang 2

Bài giảng SAP

Khoa Xây dựng - Đại Học Duy Tân

Thực hiện rời rạc hoá kết cấu bằng cách chia kết cấu liên tục thành hữu hạn các miền hoặc
các kết cấu con gọi là phần tử hữu hạn.
* Đối với hệ thanh
: phần tử hữu hạn là thanh.
* Đối với kết cấu tấm : phần tử hữu hạn là tấm tam giác, chữ nhật .v.v.
Sau khi rời rạc hoá, giả thiết các phần tử hữu hạn chỉ nối với nhau tại một số điểm quy định
(thường là các đầu hoặc góc của phần tử) gọi là nút.
Toàn bộ tập hợp các phần tử hữu hạn gọi là lưới phần tử.
Số lượng phần tử ảnh hưởng đến số ẩn số của bài toán.
1.2. Các tính năng của phần mềm SAP2000
Sap2000 cung cấp nhiều tính năng mạnh để mô hình và tính toán nhiều kết cấu thường gặp
trong thực t...
B GIÁO DC & ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC DUY TÂN
KHOA XÂY DNG
-------

-----
BÀI GING
SAP
NG DNG PHÂN TÍCH CÁC BÀI TOÁN CƠ HC KT CU
HÌNH DNG THANH
Biên Son:
Ths. Lê Công Duy
Ths. Trn Thanh Vit
Ths. Trnh Th Ngc Liên
Đà Nng, 2010
Tài liệu Sap v14 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Sap v14 - Người đăng: lapvietjsc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Tài liệu Sap v14 9 10 480