Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu thực hành Hệ Điều Hành - Quản lý vào/ra, tập tin, đổi hướng

Được đăng lên bởi le-quoc-tan
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 3577 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Tài Liệu Thực Hành Hệ Điều Hành – Bộ môn HTMT&TT

Bài thực hành số 5

QUẢN LÝ VÀO/RA – TẬP TIN – ĐỔI HƯỚNG
1

Nội dung thực hành
Tập tin: Các khái niệm cơ bản về tập tin của Unix, tổ chức của các tập tin trên
đĩa, các thao tác với tập tin.
Vào ra: Các luồng dữ liệu vào/ra chuẩn và các thao tác đổi hướng chúng.
Chuyển dữ liệu giữa các tiến trình.

2 Tổ chức tập tin
2.1 Các kiểu tập tin
Unix có 3 kiểu tập tin:
Tập tin bình thường: là một tập hợp thông tin (ASCII, text hoặc binary)
Tập tin thư mục (tập tin danh mục- directory file): chứa danh sách các tên có
thể truy nhập tới. Ví dụ như: các tập tin bình thường, các tập tin đặc biệt hoặc
các thư mục con.
Tập tin đặc biệt: là các tập tin liên quan đến các thiết bị ngoại vi cứng hoặc cơ
chế truyền tin. Ví dụ như:
o Bàn phím là một tập tin đầu vào (input file)
o Màn hình là một tập tin đầu ra (output file)
o Máy in là một tập tin đầu ra
2.2 Tổ chức tập tin
Các tập tin của Unix được tổ chức theo dạng cây. Thư mục gốc (root) của cây được
biểu diễn bằng ký tự /. Các tập tin và các ổ đĩa khác chỉ là nhánh của Root.
Cấu trúc cây cơ sở của hệ Unix được bố trí như sau:
/
+----+-----+----+----+-----+----+-----+-----+----+----+----+
bin boot dev etc home lib mnt proc sbin tmp usr var
|
|
+---+---+
+---+---+
abc user1 xyz
bin lib sbin
|
+-----+
notes labs

Ths. Phan Thượng Cang - Ths. Bùi Quốc Thái

Trang 43

Tài Liệu Thực Hành Hệ Điều Hành – Bộ môn HTMT&TT

Trong đó:
1. / – Là thư mục gốc (root) chứa tất cả các thư mục khác
2. /bin – chứa các tập tin nhị phân (chương trình) cần cho việc khỡi động hệ
thống hoặc làm việc trong chế độ người dùng đơn để duy trì hệ thống
3. /boot – chứa các kernel image và các tập tin cấu hình khi khỡi động (boot
configuration files)
4. /dev – chứa các tập tin đặc biệt được sử dụng để tương tác với các thiết bị phần
cứng
5. /etc – chứa các tập tin cấu hình hệ thống
6. /home – chứa các thư mục home người dùng
7. /lib – chứa các module thư viện được dùng bởi các câu lệnh
8. /mnt – chứa các thư mục trỏ đến các thiết bị lưu trữ (mount point for other
storage devices)
9. /proc – một hệ thống tập tin giả lập cho việc chuyển đổi dữ liệu giữa các tiến
trình
10. /sbin – chứa các câu lệnh cần thiết cho việc quản trị hệ thống
11. /tmp – chứa các tập tin tạm thời (temporary files)
12. /usr – chứa các tập tin chương trình, các thư viện, các tài liệu, … được dùng
bởi những người dùng (normal users)
13. /var – chứa các tập tin dữ liệu thường xuyên thay đổi như: các tập tin log hệ
thống, mail và các tập tin...
Tài Liu Thc Hành H Điu Hành – B môn HTMT&TT
Ths. Phan Thượng Cang - Ths. Bùi Quc Thái Trang 43
Bài thc hành s 5
QUN LÝ VÀO/RA – TP TIN – ĐỔI HƯỚNG
1 Ni dung thc hành
Tp tin: Các khái nim cơ bn v tp tin ca Unix, t chc ca các tp tin trên
đĩa, các thao tác vi tp tin.
Vào ra: Các lung d liu vào/ra chun và các thao tác đổi hướng chúng.
Chuyn d liu gia các tiến trình.
2 T chc tp tin
2.1 Các kiu tp tin
Unix có 3 kiu tp tin:
Tp tin bình thường: là mt tp hp thông tin (ASCII, text hoc binary)
Tp tin thư mc (tp tin danh mc- directory file): cha danh sách các tên có
th truy nhp ti. Ví d như: các tp tin bình thường, các tp tin đặc bit hoc
các thư mc con.
Tp tin đặc bit: là các tp tin liên quan đến các thiết b ngoi vi cng hoc cơ
chế truyn tin. Ví d như:
o Bàn phím là mt tp tin đầu vào (input file)
o Màn hình là mt tp tin đầu ra (output file)
o Máy in là mt t
p tin đầu ra
2.2 T chc tp tin
Các tp tin ca Unix được t chc theo dng cây. Thư mc gc (root) ca cây được
biu din bng ký t /. Các tp tin và các đĩa khác ch là nhánh ca Root.
Cu trúc cây cơ s ca h Unix được b trí như sau:
/
+----+-----+----+----+-----+----+-----+-----+----+----+----+
bin boot dev etc home lib mnt proc sbin tmp usr var
| |
+---+---+ +---+---+
abc user1 xyz bin lib sbin
|
+-----+
notes labs
Tài liệu thực hành Hệ Điều Hành - Quản lý vào/ra, tập tin, đổi hướng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu thực hành Hệ Điều Hành - Quản lý vào/ra, tập tin, đổi hướng - Người đăng: le-quoc-tan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Tài liệu thực hành Hệ Điều Hành - Quản lý vào/ra, tập tin, đổi hướng 9 10 15