Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu và đáp án môn lập trình hướng đối tượng.

Được đăng lên bởi anhtuan12thxd
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 513 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Cao Đẳng Bách Khoa Hưng Yên CĐ 5.2 - K3 - CNTT
Bài 1:Xây dựng lớp PHÂN SỐ gồm các phương thức nhập phân số,cộng trừ nhân
chia phân số.
Trên cơ sở lớp đã xây dựng viết chương trình thực hiện:
nhập 5 phân số q,p,z,u,v;
tính phân số s=(p-q*z)/(u+v)
Bài Làm
# include <iostream.h>
# include <conio.h>
# include <math.h>
class phanso
{
int tu,mau;
public:
void in();
void nhap();
friend phanso nhan(phanso p1,phanso p2);
friend phanso tru(phanso p1,phanso p2);
friend phanso cong(phanso p1,phanso p2);
friend phanso chia(phanso p1,phanso p2);
friend phanso rutgon(phanso p1);
friend int uscln(int x,int y);
};
int uscln(int x,int y)
{
int min;
x=abs(x);
y=abs(y);
if(x<y) min=x;
else min=y;
for(int i=min;i>=1;i--)
if(x%i==0&&y%i==0) break;
return i;
}
phanso rutgon(phanso p)
{
int a;
a=uscln(p.tu,p.mau);
p.tu=p.tu/a;
p.mau=p.mau/a;
return p;
}
void phanso::nhap()
{
cout<<"\n nhap tu phan so:";cin>>tu;
cout<<"\n nhap mau phan so:";cin>>mau;
}
void phanso::in()
{

-1-

Trường Cao Đẳng Bách Khoa Hưng Yên CĐ 5.2 - K3 - CNTT
cout<<tu<<"/"<<mau;
}
phanso nhan(phanso p1,phanso p2)
{
phanso p;
p.tu=p1.tu*p2.tu;
p.mau=p1.mau*p2.mau;
return rutgon(p);
}
phanso tru(phanso p1,phanso p2)
{
phanso p;
p.tu=p1.tu*p2.mau-p1.mau*p2.tu;
p.mau=p1.mau*p2.mau;
return rutgon(p);
}
phanso cong(phanso p1,phanso p2)
{
phanso p;
p.tu=p2.mau*p1.tu+p1.mau*p2.tu;
p.mau=p1.mau*p2.mau;
return rutgon(p);
}
phanso chia(phanso p1,phanso p2)
{
phanso p;
p.tu=p1.tu*p2.mau;
p.mau=p1.mau*p2.tu;
return p;
}
void main()
{clrscr();
phanso q,p,u,z,v,a,b,c,s;
cout<<"\n nhap phan so p:";
p.nhap();
cout<<"\n nhap phan so q:";
q.nhap();
cout<<"\n nhap phan so z:";
z.nhap();
cout<<"\n nhap phan so u:";
u.nhap();
cout<<"\n nhap phan so v:";
v.nhap();
a=cong(u,v);
cout<<"\n cong=";
a.in();
b=nhan(q,z);
cout<<"\n tich=";

-2-

Trường Cao Đẳng Bách Khoa Hưng Yên CĐ 5.2 - K3 - CNTT
b.in();
c=tru(p,b);
cout<<"\n tru=";
c.in();
s=chia(c,a);
cout<<"\n ket qua phan so s=";
s.in();
getch();
}
Bài 2: Xây dựng một lớp diểm gồm các thuộc tính :hoành độ x,tung độ y.các phương
thức gồm nhập, in toạ độ,độ dài hai điểm ;
Viết chương trình nhập toạ độ một dãy điểm ,sau đó tìm một cặp điểm xa nhất
Lời giải
# include <iostream.h>
# include <conio.h>
# include <iomanip.h>
# include <math.h>
class diem
{
private:
int x,y;
public:
void nhap();
void in();
double dodai(diem a);
};
void diem::nhap()
{
cout<<"\n nhap hoanh do:";cin>>x;
cout<<"\n nhap tung do:";cin>>y;
}
void diem::in()
{
cout<<"\n \t"<<x<<setw(5)<<y;
}
double diem::do...
Trường Cao Đẳng Bách Khoa Hưng Yên CĐ 5.2 - K3 - CNTT
i 1:Xây dựng lớp PN SỐ gồm các phương thức nhập phân số,cộng trừ nn
chia pn số.
Trên cơ sở lớp đã y dựng viết chương trình thực hiện:
nhập 5 phân số q,p,z,u,v;
tính pn số s=(p-q*z)/(u+v)
i Làm
# include <iostream.h>
# include <conio.h>
# include <math.h>
class phanso
{
int tu,mau;
public:
void in();
void nhap();
friend phanso nhan(phanso p1,phanso p2);
friend phanso tru(phanso p1,phanso p2);
friend phanso cong(phanso p1,phanso p2);
friend phanso chia(phanso p1,phanso p2);
friend phanso rutgon(phanso p1);
friend int uscln(int x,int y);
};
int uscln(int x,int y)
{ int min;
x=abs(x);
y=abs(y);
if(x<y) min=x;
else min=y;
for(int i=min;i>=1;i--)
if(x%i==0&&y%i==0) break;
return i;
}
phanso rutgon(phanso p)
{ int a;
a=uscln(p.tu,p.mau);
p.tu=p.tu/a;
p.mau=p.mau/a;
return p;
}
void phanso::nhap()
{
cout<<"\n nhap tu phan so:";cin>>tu;
cout<<"\n nhap mau phan so:";cin>>mau;
}
void phanso::in()
{
- 1 -
tài liệu và đáp án môn lập trình hướng đối tượng. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu và đáp án môn lập trình hướng đối tượng. - Người đăng: anhtuan12thxd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
tài liệu và đáp án môn lập trình hướng đối tượng. 9 10 683