Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu XML căn bản

Được đăng lên bởi thiettran
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 2418 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CĂN BẢN VỀ XML

MỤC LỤC
Chương mở đầu................................................................................................................ 2
1

XML là gì? ................................................................................................................ 2

2

Các nội dung sẽ trình bày ........................................................................................ 2

Chương 1........................................................................................................................... 4
XML (eXtensible Markup Language) ............................................................................... 4
1

2

Phần lý thuyết........................................................................................................... 4
1.1

Các quy tắc cần lưu ý ....................................................................................... 4

1.2

Chỉ thị xử lý (Processing Instructions) và lời chú thích (Comments) ................ 5

1.3

Không gian tên (namespace). ........................................................................... 6

1.3.1

Khai báo không gian tên (namespace) ...................................................... 6

1.3.2

Không gian tên mặc định (namespace default) ......................................... 6

1.4

CDATA .............................................................................................................. 8

1.5

Thực thể định nghĩa sẵn trong XML.................................................................. 8

Phần ví dụ ................................................................................................................ 8

Chương 2........................................................................................................................... 9
DTD (Document Type Definition)..................................................................................... 9
1

DTD là gì? ................................................................................................................ 9

2

Định nghĩa một tài liệu DTD ..................................................................................... 9
2.1

Phần tử <!DOCTYPE>...................................................................................... 9

2.1.1

Định nghĩa DTD tham chiếu nội............................................................... 10

2.1.2

Định nghĩa DTD tham chiếu ngoại........................................................... 10

2.2

Phần tử <!EL...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu XML căn bản - Người đăng: thiettran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Tài liệu XML căn bản 9 10 893