Ktl-icon-tai-lieu

Tấn công MAC

Được đăng lên bởi chugnv
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 182 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tấn công MAC
1. MAC là gì?
Địa chỉ MAC (Media Access Control) : là kiểu địa chỉ vật lí, đặc trưng cho một thiết bị hoặc một nhóm
các thiết bị trong mạng LAN. Địa chỉ này được dùng để nhận diện các thiết bị giúp cho các gói tin lớp
2 có thể đến đúng đích.
Một địa chỉ MAC bao gồm 6 byte và thường được viết dưới dạng hexa, với các thiết bị của Cisco, địa
chỉ này được viết dưới dạng số hexa ,ví dụ: 0000.0C12.FFFF là một địa chỉ MAC hợp lệ. Để đảm bảo
địa chỉ MAC của một thiết bị là duy nhất, các nhà sản xuất cần phải ghi địa chỉ đó lên ROM của thiết
bị phần cứng và định danh của nhà sản xuất sẽ được xác định bởi 3 byte đầu OUI (Organizationally
Unique Identifier).
Địa chỉ MAC được phân làm 3 loại:
Unicast: đây là loại địa chỉ dùng để đại diện cho một thiết bị duy nhất.
Multicast: đây là loại địa chỉ đại diện cho một nhóm các thiết bị trong mạng LAN. Địa chỉ
được dùng trong trường hợp một ứng dụng có thể muốn trao đổi với một nhóm các thiết bị. Bằng
cách gửi đi một bản tin có địa chỉ multicast; tất cả các thiết bị trong nhóm đều nhận và xử lí gói tin
trong khi các thiết bị còn lại trong mạng sẽ bỏ qua. Giao thức IP cũng hỗ trợ truyền multicast. Khi
một gói tin IP multicast được truyền qua một mạng LAN, địa chỉ MAC multicast tương ứng với địa chỉ
IP sẽ là 0100.5exxx.xxxx.
Broadcast: địa chỉ này đại diện cho tất cả các thiết bị trong cùng một mạng LAN. Điều đó
cũng có nghĩa là nếu một gói tin có địa chỉ MAC là FFFF.FFFF.FFFF được gửi đi thì tất cả các thiết bị
trong mạng LAN đều phải thu nhận và xử lí.

2. Chức năng chuyển mạch của switch:
Việc đưa thiết bị chuyển mạch vào một mạng LAN có nhiều mục đích nhưng mục đích quan trong
nhất là để chia một mạng LAN ra thành nhiều vùng khác nhau nhằm giảm thiểu việc xung đột gói tin
khi có quá nhiều thiết bị được nối vào cùng một môi trường truyền dẫn. Các vùng được phân chia
này được gọi là các collision domain.
Chức năng chính của switch là vận chuyển các frame lớp 2 qua lại giữa các collision domain này. Các
collision domain này còn được gọi là các đoạn mạng LAN (LAN segment).
Để có thể vận chuyển chính xác được gói tin đến đích, switch cần phải có một sơ đồ ánh xạ giữa địa
chỉ MAC của các thiết bị vật lí gắn tương ứng với cổng nào của nó. Sơ đồ này được lưu lại trong
switch và được gọi là bảng CAM (Content Address Memory).
Quá trình vận chuyển gói tin qua switch có thể được mô tả như sau:
Nếu địa chỉ MAC nguồn của gói tin chưa có trong bảng CAM, switch sẽ cập nhật với cổng
tương ứng. Nếu địa chỉ MAC nguồn đã tồn tại t...
T n công MAC
 
 !"#$ %&'()*%'(+'
,)*'-./0 &12 "3,)*45,+675
8+ ) 4 #
( *9':*0!&; &1!)&7-<$!7,)*=$ 
0 &1!)&7-><$!#?@@@@@8AAAA'( 153 B'*B
='()*0C$,B<CD5B  +EFG=)
*5DH! =B<CI &1<, *JK*0 DGLMGN60
LOM6P
 &15Q'K-
R L Q0- 2  -3'()*0C
R 6 Q0-  -3'(+',)*'-./
&12&;15'(H?+'> S!7'(+',)*TU
,V '(*B6+ '6WCB,)*+' X"!<V#+6
,)*Y-'-I*ZO[HM\]^10X'6_
'(+6M\'6 &10XO'('-./$ '6&`H!7 
M\I@@@a<<<<<<<
R T 0 -3CB,)*2'('-./X +
]+b)'(+6+ AAAAAAAAAAAA &1V CB,)*
'-./ X5B"!<V#
8 Hc0'-=d
e3 &)*0'-!'('-./+X'? #&'? #O
C '('-./X!2,U'B'!3< (+6
+O,X)* &1>!2'('f&;0Xg,!2 &15Q
0 &1h,'
Hc#=d!"0,i'758O-j,'0,
'0Y &1h, -'-././'
+!"0#<, &1+6 ) #$dD5B+'(` 9,<-j 
=,)*!"#k&`H!7S=+l`90 &1&-
d! &1h*B'0
m,!"0+6Od+ &1'fB&
R /) 9=+6&+*B$dI"5"!7S
&`H/) 9 n9-*B&!7'(S,$dI*,^
op55q!r+6
Tấn công MAC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tấn công MAC - Người đăng: chugnv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tấn công MAC 9 10 242