Ktl-icon-tai-lieu

Tạo trò chơi o chữ trên Powerpoint

Được đăng lên bởi Linh Linh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2445 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tạo trò chơi ô chữ bằng PowerPoint:
Trò chơi ô chữ là một hình thức rèn luyện kiến thức vừa chơi vừa học khá thú vị cho
học sinh, nếu không có các phần mềm chuyên dụng (như Violet hay Hotpotatoes) các
thầy cô vẫn có thể thiết kế bằng PowerPoint2003 khá dễ dàng.
1. Phác hoạ trước hình dạng của mẩu ô chữ: đếm số dòng và số cột tạo thành bảng
chứa ô chữ đó. Ví dụ để tạo ô chữ như (hình A.1) gồm 2 từ khoá : LINUS (dọc) và
VISTA (ngang) thì phải tạo một Table 5 dòng x 5 cột.

Hình A.1: Phác hoạ mẫu ô chữ sẽ thiết kế
2. Khởi động PowerPoint > vào Insert > Table để chèn vào một Table 5 dòng x 5 cột.
3. Điều chỉnh kích thước sao cho Table trở thành một hình vuông.
4. Phủ khối chọn các ô không chứa từ khoá để tiến hành thao tác bỏ viền khung cho
các ô đó.
- Nhấp phải chuột vào các ô cần bỏ viền khung, chọnBorders and Fill (xem hình
A.2).

Hình A.2: Thao tác bỏ viền khung

- Trên thẻ Borders lần lượt bỏ đi các viền khung tuỳ biến bằng cách nhấp chọn vào
các nút đường viền tương ứng (xem hình A.3).

Hình A.3: Thao tác trên thẻ Borders
* Chú ý: Thao tác này phụ thuộc vào vị trí của từ khoá nằm trên bảng.
- Tiến hành loại bỏ các viền khung với phương pháp tương tự đến khi Table ban
đầu chỉ còn lại các ô ứng với ô chữ do các từ khoá tạo thành (xem hình A.4).

Hình A.4: Table sau khi đã xử lý
5. Tiến hành tạo nội dung cho các từ khoá (ví dụ ở đây là LINUS & VISTA) bằng
cách tận dụng chức năng WordArt trong PowerPoint.
- Nên tạo riêng từng âm của từ khoá để có thể dễ dàng điều chỉnh kích thước cho
phù hợp với ô đã thiết kế.
- Đặt từng âm vào đúng từng vị trí trong ô chữ.
- Sử dụng kỹ thuật Group các âm lại thành một từ khối thống nhất để tiện việc di
chuyển (xem hình A.5)

Hình A.5: Nhóm các từ khoá vào đúng vị trí trên ô chữ
* Chú ý: Tại các chổ giao nhau của hai từ khoá ta phải thiết kế chữ đó lại hai lần,
ví dụ ở đây đối với chữ “I” tôi phải thiết kế lại hai lần, sau đó đặt chúng chồng
khớp lên nhau.
6. Tiếp theo tiến hành thiết kế nội dung các gợi ý và các nút lệnh tương ứng (ví dụ ở
đây tôi thiết kế 2 nút lệnh cho một câu hỏi: nút gợi ý và nút đáp án) với thứ tự của từ
khoá bằng cách dùng các Textbox và AutoShapes.
7. Hoàn chỉnh xong vị trí phù hợp cho các đối tượng trên Slide trình diễn ta bắt đầu
thiết kế hiệu ứng cho các nút lệnh.
* Tạo hiệu ứng cho nút gợi ý:
1. Nhấp phải chuột vào nút gợi ý “?” của câu một chọn Custom Animation.
2. Chọn một hiệu ứng tuỳ biến cho nút (ở đây tôi chọn Exit > Blinds), xem hình A.6.

Hình A.6: Tạo hiệu ứng cho nút gợi ý

* Chú ý: ...
T o trò ch i ô ch b ng PowerPoint: ơ
Trò ch i ô ch là m t hình th c rèn luy n ki n th c v a ch i v a h c khá thú v choơ ế ơ
h c sinh, n u không có các ph n m m chuyên d ng (nh Violet hay Hotpotatoes) các ế ư
th y cô v n có th thi t k b ng PowerPoint2003 khá d dàng. ế ế
1. Phác ho tr c hình d ng c a m u ô ch : đ m s dòng và s c t t o thành b ng ướ ế
ch a ô ch đó. Ví d đ t o ô ch nh (hình A.1) g m 2 t khoá : LINUS (d c) và ư
VISTA (ngang) thì ph i t o m t Table 5 dòng x 5 c t.
Hình A.1: Phác ho m u ô ch s thi t k ế ế
2. Kh i đ ng PowerPoint > vào Insert > Table đ chèn vào m t Table 5 dòng x 5 c t.
3. Đi u ch nh kích th c sao cho Table tr thành m t hình vuông. ướ
4. Ph kh i ch n các ô không ch a t khoá đ ti n hành thao tác b vi n khung cho ế
các ô đó.
- Nh p ph i chu t vào các ô c n b vi n khung, ch n Borders and Fill (xem hình
A.2).
Hình A.2: Thao tác b vi n khung
Tạo trò chơi o chữ trên Powerpoint - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tạo trò chơi o chữ trên Powerpoint - Người đăng: Linh Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tạo trò chơi o chữ trên Powerpoint 9 10 724