Ktl-icon-tai-lieu

Tạo website bán hàng

Được đăng lên bởi thanhliem102b
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 1909 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tạo website bán hàng
Nhật ký thay đổi

Ngày thay đổi
16:00 17/12/2013
16:00 16/12/2013
16:00 16/12/2013
09:00 14/12/2013
08:20 14/12/2013
07:30 14/12/2013

Nội dung thay đổi
Thêm mục 7: Phần quản trị
sản phẩm
Thêm mục 6: Tạo CSDL cho
website
Thêm mục 5.7 Thanh toán
giỏ hàng.
Thêm mục 5.6 Hiển thị tóm
tắt thông tin giỏ hàng
Thêm mục 5.5 Xóa sản phẩm
khỏi giỏ hàng
Thêm mục 4.9 Sửa lỗi Paging
khi lọc theo category

Ghi chú
Xong phần List, Edit. Còn
phần Delete, Add new, …
Đã xong
Đã xong
Đã xong
Đã xong
Đã sửa xong

1. Tổng quan
Bài thực hành này hướng dẫn các bạn tạo một website bán hàng có các chức năng cơ bản:
- Hiển thị thông tin sản phẩm
- Chức năng giỏ hàng:
+ Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
+ Xóa sản phẩm ra khỏi giỏ hàng
+ Checkout giỏ hàng
Solution gồm có 3 project như sau:
Tên project
OnlineShop.Domain

Project Template
Class Library

OnlineShop.WebUI

ASP.NET MVC4 Web
Application
(Chọn Basic template)
Unit Test Project

OnlineShop.UnitTests

Mô tả
Chứa tất cả các lớp Entities và
các lớp xử lý logic liên quan
tới nghiệp vụ. Chứa cả các lớp
để truy xuất dữ liệu.
Chứa website, chứa các lớp
Controller, các View.
Chứa các Unit tests dùng để

test cho các project Domain
và WebUI
Các Reference của các project được mô tả trong bảng sau
Tên project
OnlineShop.Domain

OnlineShop.WebUI
OnlineShop.UnitTest
s

Tools sử
dụng
Không

Reference Projects

Reference Assembly

Không

Ninject
Moq
Ninject
Moq

OnlineShop.Domain

System.Web.Mvc
System.ComponentModel.DataA
nnotations
Không

OnlineShop.Domain
OnlineShop.WebUI

System.Web.Mvc
System.Web
Microsoft.CShap

2. Tạo Project, thiết lập môi trường, thêm các công cụ
2.1. Tạo project WebUI và UnitTests
1. Chọn Menu File -> New Project. Chọn ngôn ngữ Visual C#, chọn .NET Framework 4
hoặc 4.5, loại project là ASP.NET MVC4 Web Application.

Đặt tên Project là OnlineShop.WebUI, đặt Solution name là OnlineShop
Check chọn Create directory for solution.
Nhấn OK

Chọn Project Template là Basic
Chọn View engine là Razor
Check chọn Create Unit test project và đặt tên là OnlineShop.UnitTests.

2.2. Tạo project OnlineShop.Domain
Click phải vào Solution OnlineShop, chọn Add new Project

Chọn loại project Class Library, đặt tên project là OnlineShop.Domain
Sau khi tạo xong có thể xóa bỏ file Class1.cs mà visual studio đã tạo sẵn.

2.3. Thiết lập Reference cho các project
2.3.1. Một project có reference tới một project khác trong cùng solution.
Ví dụ: project OnlineShop.WebUI có reference tới project OnlineShop.Domain
Right Click l...
T o website n hàng
Nht ký thay đi
Ngày thay đổi Nội dung thay đổi Ghi chú
16:00 17/12/2013 Thêm mục 7: Phần quản trị
sản phẩm
Xong phần List, Edit. Còn
phần Delete, Add new, …
16:00 16/12/2013 Thêm mục 6: Tạo CSDL cho
website
Đã xong
16:00 16/12/2013 Thêm mục 5.7 Thanh toán
giỏ hàng.
Đã xong
09:00 14/12/2013 Thêm mục 5.6 Hiển thị tóm
tắt thông tin giỏ hàng
Đã xong
08:20 14/12/2013 Thêm mục 5.5 Xóa sản phẩm
khỏi giỏ hàng
Đã xong
07:30 14/12/2013 Thêm mục 4.9 Sửa lỗi Paging
khi lọc theo category
Đã sửa xong
1. T ng quan
Bài thực hành này hướng dẫn các bạn tạo một website bán hàng có các chức năng cơ bản:
- Hiển thị thông tin sản phẩm
- Chức năng giỏ hàng:
+ Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
+ Xóa sản phẩm ra khỏi giỏ hàng
+ Checkout giỏ hàng
Solution gồm có 3 project như sau:
Tên project Project Template Mô tả
OnlineShop.Domain Class Library Chứa tất cả các lớp Entities và
các lớp xử lý logic liên quan
tới nghiệp vụ. Chứa cả các lớp
để truy xuất dữ liệu.
OnlineShop.WebUI ASP.NET MVC4 Web
Application
(Chọn Basic template)
Chứa website, chứa các lớp
Controller, các View.
OnlineShop.UnitTests Unit Test Project Chứa các Unit tests dùng để
Tạo website bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tạo website bán hàng - Người đăng: thanhliem102b
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
Tạo website bán hàng 9 10 331