Ktl-icon-tai-lieu

TÊN ĐỀ TÀI: CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT QUY HOẠCH ĐỘNG

Được đăng lên bởi huyen0921m026-cb-ctu-edu-vn
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2084 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khoa CNTT

Báo cáo Niên Luận 1
MẪU CHẤM NIÊN LUẬN

TÊN ĐỀ TÀI: CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT QUY HOẠCH ĐỘNG
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: Th.s Trần Quốc Nghĩa
SINH VIÊN THỰC HIỆN: Châu

Đình Phong

I .)HÌNH THỨC: (tối đa 1,0 điểm)
Bìa: (tối đa 0,5 điểm) ...........................................................................................
Các tiêu đề:
Loại đồ án, Tên đề tài, Giáo viên hướng dẫn, Thông tin về sinh viên thực
hiện, Năm thực hiện
Bố cục: (tối đa 0,5 điểm) ......................................................................................
Trang nhận xét của GVHD và GV chấm. Mục lục: (cấu trúc chương, Mục,
Tiểu mục.), Phụ lục: (nếu có), Tài liệu tam khảo.
II .)NỘI DUNG: (tối đa 4,5 điểm)
II.1 Giới thiệu (tối đa 0,5 điểm) ...........................................................................
Giới thiệu tổng quan
Mục tiêu cần đạt:
II.2 Lý thuyết: (tối đa 1,0 điểm) ...........................................................................
Các khái niệm sử dụng trong đề tài:
Kết quả vận dụng lý thuyết vào đề tài:
II.3 Ứng dụng: (tối đa 2,5 điểm) ..........................................................................
Kết quả/Lưu đồ
Giới thiệu chương trình:
II. 4 Kết luận: (tối đa 0,5 điểm) ............................................................................
Nhận xét kết quả đạt được:
Hạn chế
Hướng phát triển:
III .) CHƯƠNG TRÌNH DEMO: (tối đa 3,5 điểm) .........................................
Giao diện:
Hướng dẫn sử dụng:
SVTH: Châu Đình Phong

Trang 1

Khoa CNTT

Báo cáo Niên Luận 1

Kết quả thực hiện đúng với kết quả của phần ứng dụng
IV.) THƯỞNG: (tối đa 1,0 điểm) ......................................................................
TỔNG CỘNG: .............................................................
Bạc Liêu, ngày

tháng

năm 2010

GV CHẤM

SVTH: Châu Đình Phong

Trang 2

Khoa CNTT

Báo cáo Niên Luận 1

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
Khoa
CNTT Báo cáo Niên Luận 1
MẪU CHẤM NIÊN LUẬN
TÊN ĐỀ TÀI: CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT QUY HOẠCH ĐỘNG
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: Th.s Trần Quốc Nghĩa
SINH VIÊN THỰC HIỆN: Châu Đình Phong
I .)HÌNH THỨC: (tối đa 1,0 điểm)
Bìa: (tối đa 0,5 điểm) ...........................................................................................
Các tiêu đề:
Loại đồ án, Tên đề tài, Giáo viên hướng dẫn, Thông tin về sinh viên thực
hiện, Năm thực hiện
Bố cục: (tối đa 0,5 điểm) ......................................................................................
Trang nhận xét của GVHD và GV chấm. Mục lục: (cấu trúc chương, Mục,
Tiểu mục.), Phụ lục: (nếu có), Tài liệu tam khảo.
II .)NỘI DUNG: (tối đa 4,5 điểm)
II.1 Giới thiệu (tối đa 0,5 điểm) ...........................................................................
Giới thiệu tổng quan
Mục tiêu cần đạt:
II.2 Lý thuyết: (tối đa 1,0 điểm) ...........................................................................
Các khái niệm sử dụng trong đề tài:
Kết quả vận dụng lý thuyết vào đề tài:
II.3 Ứng dụng: (tối đa 2,5 điểm) ..........................................................................
Kết quả/Lưu đồ
Giới thiệu chương trình:
II. 4 Kết luận: (tối đa 0,5 điểm) ............................................................................
Nhận xét kết quả đạt được:
Hạn chế
Hướng phát triển:
III .) CHƯƠNG TRÌNH DEMO: (tối đa 3,5 điểm) .........................................
Giao diện:
Hướng dẫn sử dụng:
SVTH: Châu Đình Phong Trang 1
TÊN ĐỀ TÀI: CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT QUY HOẠCH ĐỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÊN ĐỀ TÀI: CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT QUY HOẠCH ĐỘNG - Người đăng: huyen0921m026-cb-ctu-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
TÊN ĐỀ TÀI: CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT QUY HOẠCH ĐỘNG 9 10 444