Ktl-icon-tai-lieu

thanh toán trực tuyến

Được đăng lên bởi huongdanh-9205
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 391 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các phương pháp thanh toán trực tuyến
Ở một số nước, thẻ tín dụng không phổ biến vì thế bạn cần cân
nhắc để đưa ra phương thức thanh toán phù hợp cho các khách
hàng quốc tế. Nếu khả năng cho phép bạn nên cung cấp càng
nhiều phương thức thanh toán càng tốt. Đó chính là cách làm
tăng lòng tin và tính thuận tiện cho khách hàng, do đó thúc đẩy
doanh số và lợi nhuận. Nhiều phương pháp lựa chọn phù hợp với
việc thanh toán nhỏ – chi phí dưới 1 USD bởi vì chi phí lưu
chuyển sẽ thấp hơn và không mất phí merchant account bằng
thẻ tín dụng.
Thẻ tín dụng vẫn được xem như là phương pháp thanh toán thịnh
hành nhất khi giao dịch trực tuyến, tuy nhiên cũng có nhiều
phương pháp thanh toán khác. Sản phẩm của bạn và sự lựa chọn
của khách hàng sẽ quyết định phương pháp thanh toán nào mà
bạn chấp nhận.
Ở một số nước, thẻ tín dụng không phổ biến vì thế bạn cần cân
nhắc để đưa ra phương thức thanh toán phù hợp cho các khách
hàng quốc tế. Nếu khả năng cho phép bạn nên cung cấp càng
nhiều phương thức thanh toán càng tốt. Đó chính là cách làm
tăng lòng tin và tính thuận tiện cho khách hàng, do đó thúc đẩy
doanh số và lợi nhuận. Nhiều phương pháp lựa chọn phù hợp với
việc thanh toán nhỏ – chi phí dưới 1 USD bởi vì chi phí lưu
chuyển sẽ thấp hơn và không mất phí merchant account bằng
thẻ tín dụng.
Các nhà cung cấp đưa ra các phương pháp thanh toán khác nhau
như việc chuyển tiền bằng hoá đơn điện thoại, phương pháp
chuyển tiền bằng điện tử (EFT) và séc điện tử (e-check). Họ giải
quyết những giao dịch này thông qua máy chủ hoặc chương trình
phần mềm payment gateway để mã hoá thông tin. Điều này đảm
bảo các phương pháp thanh toán an toàn cho khách hàng khi
mua hàng. Với phương pháp EFT, mọi cước phí điện thoại, tiền
thanh toán và thẻ ghi nợ đều được kiểm tra trước khi quá trình
thanh toán hoàn thành. Do đó hạn chế gian trá và thiếu tiền.
Khách hàng có thể trả tiền bằng hoá đơn điện thoại

Website eCharge.com thực hiện phương pháp thanh toán bằng
cách cho phép những người sử dụng Internet chuyển chi phí mua
bán thành hoá đơn điện thoại. Với eCharge, các mặt hàng dưới 1
USD có thể thực hiện phương pháp thanh toán này. Chi phí th ấp
giúp cho phương pháp thanh toán này phù hợp với các dịch vụ
như thuê bao và sản phẩm có mã hoá. Để thực hiện ph ương pháp
thanh toán này, người bán cần đăng ký dịch vụ hoá đơn và cung
cấp một đường nối giữa eCharge với trang Web kinh doanh.
Khách hàng trước hết phải download phần mềm miễn phí xuống
máy tính của họ để sử dụng dịch vụ. Sau đó eCharge trực tiếp
n...
Các phương pháp thanh toán trực tuyến
m t s n c, th tín d ng không ph bi n vì th b n c n cân ướ ế ế
nh c a ra ph ng th c thanh toán phù h p cho các khách để đư ươ
hàng qu c t . N u kh n ng cho phép b n nên cung c p càng ế ế ă
nhi u ph ng th c thanh toán càng t t. ó chính là cách làm ươ Đ
t ng lòng tin và tính thu n ti n cho khách hàng, do ó thúc y ă đ đẩ
doanh s và l i nhu n. Nhi u ph ng pháp l a ch n phù h p v i ươ
vi c thanh toán nh – chi phí d i 1 USD b i vì chi phí l u ướ ư
chuy n s th p h n và không m t phí merchant account b ng ơ
th tín d ng.
Th tín d ng v n c xem nh là ph ng pháp thanh toán th nh đượ ư ươ
hành nh t khi giao d ch tr c tuy n, tuy nhiên c ng có nhi u ế ũ
ph ng pháp thanh toán khác. S n ph m c a b n và s l a ch nươ
c a khách hàng s quy t nh ph ng pháp thanh toán nào mà ế đị ươ
b n ch p nh n.
m t s n c, th tín d ng không ph bi n vì th b n c n cân ướ ế ế
nh c a ra ph ng th c thanh toán phù h p cho các khách để đư ươ
hàng qu c t . N u kh n ng cho phép b n nên cung c p càng ế ế ă
nhi u ph ng th c thanh toán càng t t. ó chính là cách làm ươ Đ
t ng lòng tin và tính thu n ti n cho khách hàng, do ó thúc y ă đ đẩ
doanh s và l i nhu n. Nhi u ph ng pháp l a ch n phù h p v i ươ
vi c thanh toán nh – chi phí d i 1 USD b i vì chi phí l u ướ ư
chuy n s th p h n và không m t phí merchant account b ng ơ
th tín d ng.
Các nhà cung c p a ra các ph ng pháp thanh toán khác nhau đư ươ
nh vi c chuy n ti n b ng hoá n i n tho i, ph ng pháp ư đơ đ ươ
chuy n ti n b ng i n t (EFT) và séc i n t (e-check). H gi i đ đ
quy t nh ng giao d ch này thông qua máy ch ho c ch ng trìnhế ươ
ph n m m payment gateway mã hoá thông tin. i u này m để Đ đả
b o các ph ng pháp thanh toán an toàn cho khách hàng khi ươ
mua hàng. V i ph ng pháp EFT, m i c c phí i n tho i, ti n ươ ướ đ
thanh toán và th ghi n u c ki m tra tr c khi quá trình đề đượ ướ
thanh toán hoàn thành. Do ó h n ch gian trá và thi u ti n.đ ế ế
Khách hàng có th tr ti n b ng hoá n i n tho i đơ đ
thanh toán trực tuyến - Trang 2
thanh toán trực tuyến - Người đăng: huongdanh-9205
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
thanh toán trực tuyến 9 10 755