Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế IC trên FPGA

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 457 lần   |   Lượt tải: 0 lần
7KLӃW NӃ IC trên FPGA (final)
(Field-Programmable Gate Array )

ĈһQJBá .KҳF 7ULӅX
*LҧQJ viên Khoa CNTT
7UѭӡQJ Ĉ+%.Ĉj 1ҹQJ

1

Reg khác YӟL Wire QKѭ WKӃ nào?
module RegAndWire(clk, reset, inA, inB, wireOut1, wireOut2, regOut1, regOut2);
input clk, reset;
input [3:0] inA, inB;
output [3:0] wireOut1, wireOut2, regOut1, regOut2;
reg [3:0] regOut1, regOut2;
wire [3:0] testWire;
reg [3:0] testReg;
assign wireOut1 = inA + inB;
assign testWire = inA;
assign wireOut2 = testWire + inB;
always @(posedge clk) begin
regOut1 <= inA + inB;
testReg <= inA;
regOut2 <= testReg + inB;
end
endmodule
2009

ĈɴQJBá .KɬF 7ULɾX, GV khoa CNTT, WUɉ͝QJ Ĉ+%.Ĉ1

Reg khác YӟL Wire QKѭ WKӃ nào?
module RegAndWire(clk, reset, inA, inB, wireOut1,
wireOut2, regOut1, regOut2);
input clk, reset;
input [3:0] inA, inB;
output [3:0] wireOut1, wireOut2, regOut1,
regOut2;
reg [3:0] regOut1, regOut2;
wire [3:0] testWire;
reg [3:0] testReg;
endmodule
2009

ĈɴQJBá .KɬF 7ULɾX, GV khoa CNTT, WUɉ͝QJ Ĉ+%.Ĉ1

Reg khác YӟL Wire QKѭ WKӃ nào?
module RegAndWire(clk, reset, inA, inB, wireOut1, wireOut2,
regOut1, regOut2);
assign wireOut1 = inA + inB;
assign testWire = inA;
assign wireOut2 = testWire + inB;
always @(posedge clk) begin
regOut1 <= inA + inB;
testReg <= inA;
regOut2 <= testReg + inB;
end
endmodule

2009

ĈɴQJBá .KɬF 7ULɾX, GV khoa CNTT, WUɉ͝QJ Ĉ+%.Ĉ1

Reg khác YӟL Wire QKѭ WKӃ nào?

† wireOut1 và wireOut2 cho NӃW TXҧ JLӕQJ nhau
† regOut1 và regOut2 cho NӃW TXҧ khác nhau
2009

ĈɴQJBá .KɬF 7ULɾX, GV khoa CNTT, WUɉ͝QJ Ĉ+%.Ĉ1

3KѭѫQJpháp xem tín KLӋX bên trong
† 1KҩS FKXӝW trái vào tín KLӋX ӣ{Name và
kéo WKҧ vào ô Messages; UӗL EҩP nút
restart; ÿһW giá WUӏ WKӡL gian phù KӧS; UӗL
EҩP nút run ta VӁ xem ÿѭӧF tín KLӋX ÿy.

2009

ĈɴQJBá .KɬF 7ULɾX, GV khoa CNTT, WUɉ͝QJ Ĉ+%.Ĉ1

3KѭѫQJpháp xem tín KLӋX bên trong
† Click FKXӝW vào GҩX + bên FҥQK UUT VӁ
KLӋQ ra các module QKӓ; ta có WKӇ xem giá
WUӏ các tín KLӋX này QKѭ SKѭѫQJ pháp trên

2009

ĈɴQJBá .KɬF 7ULɾX, GV khoa CNTT, WUɉ͝QJ Ĉ+%.Ĉ1

...
7KLӃW IC trên FPGA (final)
(Field-Programmable Gate Array )
ĈһQJ .KҳF 7ULӅX
*LҧQJ viên Khoa CNTT
7UѭӡQJ Ĉ+%.Ĉj 1ҹQJ
1
Thiết kế IC trên FPGA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế IC trên FPGA - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thiết kế IC trên FPGA 9 10 940