Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế mạng LAN ở trường THPT

Được đăng lên bởi hanbro
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 2494 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh

Mục lục

Đồ án Tốt nghiệp

Trang

Mục lục.......................................................................................................... 1
Các kí hiệu viết tắt trong đồ án...................................................................... 3
Phần 1: Giới thiệu và tóm tắc về đề tài...................................................... 4
I. Giới thiệu đề tài .................................................................................... 4
II. Tóm tắt sơ lược về đề tài..................................................................... 4
Phần 2: Cơ sở lý thuyết ............................................................................... 6
Chương 1: Tìm hiểu một số khái niệm liên quan.......................................... 6
1.1 DNS Server ........................................................................................ 6
1.2 Workstation (máy trạm) và Server..................................................... 8
1.3 Giới thiệu về LDAP ........................................................................... 9
1.4 Roaming and Mandatory Profiles .................................................... 10
Chương 2: Mô hình Domain, Domain Controller ....................................... 11
2.1 Mô hình Domain .............................................................................. 11
2.2 Giới thiệu về Domain Controller ..................................................... 11
2.3 Chức năng của Domain Controller .................................................. 11
2.4 Nâng cấp Server thành Domain Controller...................................... 12
2.5 Domain Controller đồng hành ........................................................ 13
Chương 3: Active Directory ........................................................................ 14
3.1 Giới thiệu về Active Directory ........................................................ 14
3.2 Chức năng của Active Directory...................................................... 14
3.3 Cấu trúc của Active Directory ......................................................... 14
3.4 Cách đặt tên trong Active Directory...............................................21

3.5 Backup và Restore. .......................................................................... 21
Chương 4: Quản lý tài khoản người dùng và nhóm .................................... 26
4.1 Định nghĩa tài khoản người dùng và tài khoản nhóm...................... 26
4.2 Chứng thực và kiểm so...
Trường Đại hc Sư phm Tp.H Chí Minh Đồ án Tt nghip
Mc lc Trang
Mc lc..........................................................................................................1
Các kí hiu viết tt trong đồ án...................................................................... 3
Phn 1: Gii thiu và tóm tc v đề tài......................................................4
I. Gii thiu đề tài ....................................................................................4
II. Tóm tt sơ lược v đề tài.....................................................................4
Phn 2: Cơ s lý thuyết............................................................................... 6
Chương 1: Tìm hiu mt s khái nim liên quan..........................................6
1.1 DNS Server ........................................................................................ 6
1.2 Workstation (máy trm) và Server.....................................................8
1.3
Gii thiu v LDAP...........................................................................9
1.4 Roaming and Mandatory Profiles.................................................... 10
Chương 2: Mô hình Domain, Domain Controller.......................................11
2.1
Mô hình Domain.............................................................................. 11
2.2
Gii thiu v Domain Controller ..................................................... 11
2.3 Chc năng ca Domain Controller .................................................. 11
2.4 Nâng cp Server thành Domain Controller......................................12
2.5
Domain Controller đồng hành ........................................................13
Chương 3: Active Directory........................................................................ 14
3.1
Gii thiu v Active Directory ........................................................14
3.2 Chc năng ca Active Directory......................................................14
3.3
Cu trúc ca Active Directory .........................................................14
3.4 Cách đặt tên trong Active Directory...............................................21
3.5 Backup và Restore. ..........................................................................21
Chương 4: Qun lý tài khon người dùng và nhóm....................................26
4.1 Định nghĩa tài khon người dùng và tài khon nhóm......................26
4.2
Chng thc và kim soát truy cp ...................................................28
4.3 Các tài khon to sn ....................................................................... 29
4.4
Qun lý tài khon người dùng và nhóm trên Active Directory .......33
Chương 5: Chính sách ca h thng............................................................ 44
Thiết kế mng LAN trường THPT Trang 1
Thiết kế mạng LAN ở trường THPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế mạng LAN ở trường THPT - Người đăng: hanbro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Thiết kế mạng LAN ở trường THPT 9 10 13