Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế và đánh giá thuật toán

Được đăng lên bởi Phạm Đình Sứng
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 1368 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thieát keá vaø ñaùnh giaù thuaät toaùn - 1 -
MUÏC LUÏC
LÔØI NOÙI ÑAÀU..................................................................................- 6 -
Chöông 1 : GIÔÙI THIEÄU THIEÁT KEÁ, ÑAÙNH GIAÙ THUAÄT TOAÙN .- 8 -
I. Ñònh nghóa tröïc quan veà Thuaät toaùn...........................................- 8 -
1. Ñònh nghóa.............................................................................- 8 -
2. Caùc ñaëc tröng cô baûn cuûa thuaät toaùn......................................- 9 -
3. Ñaëc taû thuaät toaùn ..................................................................- 9 -
II. Caùc daïng dieãn ñaït thuaät toaùn....................................................- 9 -
1. Daïng löu ñoà ( sô ñoà khoái ) ...................................................- 10 -
2. Daïng ngoân ngöõ töï nhieân ......................................................- 10 -
3. Ngoân ngöõ laäp trình...............................................................- 10 -
4. Daïng maõ giaû........................................................................- 10 -
III. Thieát keá thuaät toaùn................................................................- 12 -
1. Modul hoùa vaø thieát keá töø treân xuoáng (Top-Down)...............- 13 -
2. Phöông phaùp laøm mòn daàn (hay tinh cheá töøng böôùc )...........- 13 -
3. Moät soá phöông phaùp thieát keá...............................................- 15 -
IV. Phaân tích thuaät toaùn...............................................................- 17 -
1. Caùc böôùc trong quaù trình phaân tích ñaùnh giaù thôøi gian chaïy cuûa
thuaät toaùn
................................................................................- 17 -
2. Caùc kyù hieäu tieäm caän..........................................................- 18 -
3. Moät soá lôùp caùc thuaät toaùn ...................................................- 19 -
4. Phaân tích thuaät toaùn ñeä qui..................................................- 21 -
5. Caùc pheùp toaùn treân caùc kyù hieäu tieäm caän ............................- 25 -
6. Phaân tích tröôøng hôïp trung bình ..........................................- 26 -
V. Toái öu thuaät toaùn ....................................................................- 27 -
1. Kyõ thuaät toái öu caùc voøng laëp................................................- 27 -
2. Toái öu vieäc reõ nhaùnh ...........................................................- 30 -
Baøi taäp.....................................................................................- 30 -
Chöông 2 : PHÖÔNG PHAÙP CHIA ÑEÅ TRÒ ..................................- 33 -
I. Môû ñaàu.....................................................................................- 33 -
1. YÙ töôûng................................................................................- 33 -
2. Moâ hình...............................................................................- 33 -
II. Thuaät toaùn tìm kieám nhò phaân.................................................- 33 -
1. Phaùt bieåu baøi toaùn................................................................- 33 -
2. YÙ töôûng................................................................................- 33 -
3. Moâ taû thuaät toaùn ..................................................................- 33 -
Traàn Tuaán Minh Khoa Toaùn-Tin
Thiết kế và đánh giá thuật toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế và đánh giá thuật toán - Người đăng: Phạm Đình Sứng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
Thiết kế và đánh giá thuật toán 9 10 21