Ktl-icon-tai-lieu

Thông báo về việc thi chứng chỉ MOS quốc tế

Được đăng lên bởi thinhphatla
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 307 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
PHÒNG ĐẠI HỌC
Số: 153/TB-ĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2015

THÔNG BÁO
V/v thi chứng chỉ MOS quốc tế đợt tháng 08/2015
Căn cứ theo kế hoạch triển khai giảng dạy các học phần Cơ sở tin học theo chuẩn quốc
tế MOS trong năm học 2014 – 2015 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, Phòng Đại học thông
báo về việc thi chứng chỉ MOS quốc tế đợt tháng 08/2015 như sau:
1. Đối tượng dự thi:
- Tất cả sinh viên học môn Cơ sở tin học 1&2 theo chuẩn MOS quốc tế trong
HK3/2014-2015 đủ điều kiện dự thi (không thuộc danh sách cấm thi của Trung tâm Tin
học. Lưu ý: các trường hợp thắc mắc về danh sách cấm thi, sinh viên vui lòng liên hệ trực
tiếp Trung tâm tin học – CAIT tại phòng A0506 – Số ĐT: (08) 37.761.046 – Email:
trungtamtinhoc@tdt.edu.vn).
- Sinh viên khoá tuyển sinh từ 2013 (đại học từ khoá 17 và cao đẳng từ khoá 9) trở về
sau đã đăng ký môn học Cơ sở tin học 1&2 theo chuẩn MOS quốc tế, có kết quả thi tại các
học kỳ trước không đạt và sinh viên không thuộc danh sách cấm thi của Trung tâm Tin
học tại các học kỳ trên nhưng chưa đủ điều kiện dự thi vì không thực hiện nghĩa vụ đóng
lệ phí thi.
Lưu ý: sinh viên làm thủ tục đăng ký dự thi đợt tháng 08/2015 và chọn ngôn ngữ thể
hiện trong bài thi MOS tại website Hệ thống thông tin sinh viên (xem chi tiết tại mục 4).
2. Thời gian thi: Ngày 22 - 23/08/2015.
3. Lịch thi: Lịch thi và danh sách thi chính thức công bố ngày 19/08/2015 (thông báo qua
email sinh viên và website Phòng Đại học ).
4. Đăng ký dự thi và chọn ngôn ngữ thể hiện trong bài thi MOS:
-

Ngôn ngữ bài thi MOS Word mặc định: Tiếng Việt.

-

Ngôn ngữ bài thi MOS Excel mặc định: Tiếng Anh.

- Trong trường hợp sinh viên có nguyện vọng thi bằng ngôn ngữ không phải là ngôn
ngữ mặc định, sinh viên đăng ký trên Hệ thống thông tin sinh viên
vào Phân hệ Nộp
đơn trực tuyến Chọn loại đơn Đăng ký dự thi MOS bằng tiếng Việt/tiếng Anh.
-

Thời gian đăng ký dự thi và chọn ngôn ngữ bài thi: từ ngày 23 - 27/07/2015.

5. Lệ phí dự thi chứng chỉ MOS quốc tế:
5.1. Dành cho những sinh viên có kết quả đăng ký môn học tại HK3/2014-2015. Mức
lệ phí thi chứng chỉ MOS quốc tế đang áp dụng tại IIG là: 740.000 đồng/bài thi. Mức lệ phí
dành riêng cho sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng trong đợt thi tháng 08/2015 đã có
hỗ trợ của Nhà trường là: 380.000 đồng/bài thi.

Trang 1

5.2. Dành cho những sinh viên có kết quả chưa đạt tại các học kỳ trước. Mức lệ phí
dự thi của si...
Trang 1
TRƯỜNG ĐẠI HC TÔN ĐỨC THNG
PHÒNG ĐẠI HC
S: 153/TB-ĐH
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp – T do – Hnh phúc
TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2015
THÔNG BÁO
V/v thi chng ch MOS quc tế đợt tháng 08/2015
Căn c theo kế hoch trin khai ging dy các hc phn Cơ s tin hc theo chun quc
tế MOS trong năm hc 2014 2015 đã được Ban Giám hiu phê duyt, Phòng Đại hc thông
báo v vic thi chng ch MOS quc tế đợt tháng 08/2015 như sau:
1. Đối tượng d thi:
- Tt c sinh viên hc môn Cơ s tin hc 1&2 theo chun MOS quc tế trong
HK3/2014-2015 đ điu kin d thi (không thuc danh sách cm thi ca Trung tâm Tin
hc. Lưu ý: các trường hp thc mc v danh sách cm thi, sinh viên vui lòng liên h trc
tiếp Trung tâm tin hc CAIT ti phòng A0506 S ĐT: (08) 37.761.046 Email:
trungtamtinhoc@tdt.edu.vn).
- Sinh viên khoá tuyn sinh t 2013 (đại hc t khoá 17 cao đẳng t khoá 9) tr v
sau đã đăng ký môn hc Cơ s tin hc 1&2 theo chun MOS quc tế, có kết qu thi ti các
hc k trước không đạt sinh viên không thuc danh sách cm thi ca Trung tâm Tin
hc ti các hc k trên nhưng chưa đủ điu kin d thi không thc hin nghĩa v đóng
l phí thi.
Lưu ý: sinh viên làm th tc đăng d thi đt tháng 08/2015 chn ngôn ng th
hin trong bài thi MOS ti website H thng thông tin sinh viên (xem chi tiết ti mc 4).
2. Thi gian thi: Ngày 22 - 23/08/2015.
3. Lch thi: Lch thi danh sách thi chính thc công b ngày 19/08/2015 (thông báo qua
email sinh viên và website Phòng Đại hc http://pdt.tdt.edu.vn).
4. Đăng ký d thi và chn ngôn ng th hin trong bài thi MOS:
- Ngôn ng bài thi MOS Word mc định: Tiếng Vit.
- Ngôn ng bài thi MOS Excel mc định: Tiếng Anh.
- Trong trường hp sinh viên nguyn vng thi bng ngôn ng không phi ngôn
ng mc định, sinh viên đăng trên H thng thông tin sinh viên vào Phân h Np
đơn trc tuyến Chn loi đơn Đăng ký d thi MOS bng tiếng Vit/tiếng Anh.
- Thi gian đăng ký d thi và chn ngôn ng bài thi: t ngày 23 - 27/07/2015.
5. L phí d thi chng ch MOS quc tế:
5.1. Dành cho nhng sinh viên có kết qu đăng môn hc ti HK3/2014-2015. Mc
l phí thi chng ch MOS quc tế đang áp dng ti IIG là: 740.000 đồng/bài thi. Mc l phí
dành riêng cho sinh viên trường Đại hc Tôn Đức Thng trong đợt thi tháng 08/2015 đã có
h tr ca Nhà trường là: 380.000 đồng/bài thi.
Thông báo về việc thi chứng chỉ MOS quốc tế - Trang 2
Thông báo về việc thi chứng chỉ MOS quốc tế - Người đăng: thinhphatla
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thông báo về việc thi chứng chỉ MOS quốc tế 9 10 962