Ktl-icon-tai-lieu

THỦ TỤC XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

Được đăng lên bởi thienthu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1809 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

THỦ TỤC XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

KÝ HIỆU:

TT- PTCN 7

LẦN BAN HÀNH: 4

NGÀY BAN HÀNH : 10/11/2010

Tài liệu này chỉ được sử dụng nội bộ. Mọi sự trích dẫn, chuyển giao đều phải được sự cho phép của
lãnh đạo Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng Lâm Đồng.

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ CHỨNG
NHẬN CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH VÀ CHỨNG
NHẬN CHẤT LƯỢNG

TT- PTCN7
THỦ TỤC
XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

Trang
: 2 /7
Lần ban hành : 3
Ngày ban hành: 10/3/2008

TÌNH TRẠNG PHÊ DUYỆT VÀ SỬA ĐỔI
Ngày
Mô tả sửa đổi
(Phần, trang)
Lần
1

09/8/2006

Phần kết thúc

2

10/3/2008

3

15/12/2008

Trách nhiệm
Biên soạn
Nguyễn Như
Chương

Thẩm xét
Nguyễn Như
Chương

Phê duyệt
Quản Hành
Quân

Sửa trang 2/7 “phần tình trạng phê duyệt và sửa đổi” theo
khổ giấy ngang.
Biểu mẫu TT-BM18-02, trang 6, thay Ghi chú thành xem xét;
Biểu mẫu TT-BM18-03, trang 7, thêm phần ghi chú về mức
độ không phù hợp.
Sửa mục IV trong Biểu mẫu TT-BM 18-01
Sửa biểu mẫu TT-BM 18 – 02, TT-BM 18 – 03

Tài liệu này chỉ được sử dụng nội bộ. Mọi sự trích dẫn, chuyển giao đều phải được sự cho phép của lãnh đạo Trung tâm Phân tích và
Chứng nhận chất lượng Lâm Đồng.

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ CHỨNG
NHẬN CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH VÀ CHỨNG
NHẬN CHẤT LƯỢNG

TT- PTCN7
THỦ TỤC
XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

DANH MỤC NGƯỜi GIỮ HỒ SƠ
Bản số
Người giữ
1
Giám đốc Trung tâm
2
Phụ trách Phòng chứng nhận
3
Phụ trách Phòng phân tích kiểm nghiệm
4
Phụ trách Chi nhánh Đà Lạt

Trang
: 3 /7
Lần ban hành : 3
Ngày ban hành: 10/3/2008
Ký nhận

MỤC LỤC
Nội dung

Trang tên thủ tục
Tình trạng thủ tục , danh mục người giữ thủ tục và mục lục.
1. Mục tiêu
2. Phạm vi áp dụng
3. Tài liệu tham khảo
4. Trách nhiệm
5. Thực hiện
6. Biểu mẫu TT-BM18-01: thông báo xem xét của lãnh đạo
7. Biểu mẫu TT-BM 18 -02: phiếu xem xét
8. Biểu mẫu TT-BM 18 -03: báo cáo xem xét

Trang
1
2,3
4
4
4
4
5
6
6
7

Tài liệu này chỉ được sử dụng nội bộ. Mọi sự trích dẫn, chuyển giao đều phải được sự cho phép
của lãnh đạo Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng Lâm Đồng.

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ CHỨNG
NHẬN CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH VÀ CHỨNG
NHẬN CHẤT LƯỢNG

TT- PTCN7
THỦ TỤC
XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

Trang
: 4 /7
Lần ban hành : 3
Ngày ban hành: 10/3/2008

MỤC TIÊU.

Xem xét việc thực hiện chính sách, các thủ tục theo tiêu chuẩn ISO 17025 và ISO GUIDE
65 để bảo đảm các tài liệu đã ban hành phải được duy trì.
PHẠM VI ÁP DỤNG

Thủ tục này được áp dụng cho ...
TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
THỦ TỤC XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO
KÝ HIỆU: TT- PTCN 7
LẦN BAN HÀNH: 4
NGÀY BAN HÀNH : 10/11/2010
Tài liệu này chỉ được sử dụng nội bộ. Mọi sự trích dẫn, chuyển giao đều phải được sự cho phép của
lãnh đạo Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng Lâm Đồng.
THỦ TỤC XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỦ TỤC XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO - Người đăng: thienthu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
THỦ TỤC XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO 9 10 570