Ktl-icon-tai-lieu

Thuật toán mật mã khóa đối xứng

Được đăng lên bởi dunglh2013
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1772 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Journal of Science and Technique.-N.120(III-2007) - Military Technical Academy

XÂY DỰNG THUẬT TOÁN MẬT MÃ 128 BIT

Lưu Hồng Dũng*
Bài báo trình bày việc xây dựng thuật toán mật mã khối 128 bít (Crypt(D)_128) trên cơ sở
kết hợp giữa mạng chuyển vị - thay thế điều khiển được với mạng chuyển vị - thay thế cố
định và đưa ra các kết quả đánh giá thực hiện trên FPGA.

1. Đặt vấn đề
Xây dựng một thuật toán mới cho mục đích thiết kế, chế tạo các thiết bị bảo mật
thông tin phục vụ trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, trong điều kiện hiện nay có một
ý nghĩa thực tiễn hết sức to lớn [1, 2]. Với mục tiêu đã đặt ra, thuật toán mới được xây
dựng cần đáp ứng các yêu cầu:
- Có tốc độ thực hiện cao.
- Tích hợp hiệu quả trên VLSI như ASIC/FPGA.
Thuật toán mới được thiết kế dựa trên các tiêu chuẩn sau:
- Kiểu thuật toán mã hóa: Mã khối.
- Độ dài của khối dữ liệu được mã hóa: 128 bít.
- Độ dài của khóa bí mật: 128, 192, 256 bít.
Giải pháp để xây dựng thuật toán mật mã ở đây sẽ dựa trên các toán tử biến đổi điều
khiển được - là một trong các giải pháp mới để xây dựng các loại mã thỏa mãn tốt hơn
các yêu cầu thực tiễn. Với giải pháp này, thuật toán sẽ được xây dựng trên cơ sở kết hợp
mạng chuyển vị - thay thế điều khiển được với mạng chuyển vị - thay thế cố định, các
mạng chuyển vị - thay thế điều khiển được sẽ được xây dựng dựa trên các toán tử điều
khiển được có kích thước tối thiểu để phù hợp cho việc cài đặt trên các VLSI như
ASIC/FPGA, có 3 phương án để xây dựng các mạng này [3]: Các toán tử phụ thuộc chỉ
vào khóa; các toán tử phụ thuộc chỉ vào các dữ liệu được biến đổi; các toán tử phụ
thuộc cả vào khóa và dữ liệu được biến đổi.
Thuật toán mới được xây dựng lựa chọn phương án sử dụng các toán tử phụ thuộc
vào cả khoá và dữ liệu được biến đổi.
*

Học viện KTQS.

110

Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật.-Số 120(III-2007) - Học viện KTQS

2. Xây dựng thuật toán Crypt(D)_128
2.1. Lựa chọn phần tử điều khiển được
Phần tử điều khiển F2/2 dùng để xây dựng thuật toán mới được chỉ ra trên hình 1 và
có thể mô tả dưới dạng một BF (Boolean Function) hoặc dưới dạng 4 hoán vị 2×2.

Hình 1: Phần tử F2/2.
a) Dưới dạng một BF. b) Dưới dạng 4 hoán vị 2×2.
Phần tử F2/2 mô tả dưới dạng các BF y1, y2 và y3 = y1 + y2 có bậc đại số bằng 3, vì thế
giá trị phi tuyến của chúng bằng 4.
Các BF: y1, y2 và y3 = y1 + y2 trong dạng đại số thông thường có thể mô tả như sau:
y1= vzx1 ⊕ vz ⊕ vx1 ⊕ vx2 ⊕ v ⊕ z ⊕ x1 ⊕ 1;

NL(y1) = 4;

y2= vzx2 ⊕vz ⊕vx1 ⊕ vx2 ⊕ zx1 ⊕ x2 ⊕ v ⊕ z ⊕ 1;

NL(y2) = 4;

NL(y3) = 4,
y3 = ...
Journal of Science and Technique.-N.120(III-2007) - Military Technical Academy
110
XÂY DNG THUT TOÁN MT MÃ 128 BIT
Lưu Hng Dũng
*
Bài báo trình bày vic xây dng thut toán mt mã khi 128 bít (Crypt(D)_128) trên cơ s
kết hp gia mng chuyn v - thay thế điu khin được vi mng chuyn v - thay thế c
định và đưa ra các kết qu đánh giá thc hin trên FPGA.
1. Đặt vn đề
Xây dng mt thut toán mi cho mc đích thiết kế, chế to các thiết b bo mt
thông tin phc v trong lĩnh vc an ninh - quc phòng, trong điu kin hin nay có mt
ý nghĩa thc tin hết sc to ln [1, 2]. Vi mc tiêu đã đặt ra, thut toán mi được xây
dng cn đáp ng các yêu cu:
- Có tc độ thc hin cao.
- Tích hp hiu qu trên VLSI như ASIC/FPGA.
Thut toán mi được thiết kế da trên các tiêu chun sau:
- Kiu thut toán mã hóa: Mã khi.
- Độ dài ca khi d liu được mã hóa: 128 bít.
- Độ dài ca khóa bí mt: 128, 192, 256 bít.
Gii pháp để xây dng thut toán mt mã đây s da trên các toán t biến đổi điu
khin được - là mt trong các gii pháp mi để xây dng các loi mã tha mãn tt hơn
các yêu cu thc tin. Vi gii pháp này, thut toán s được xây dng trên cơ s kết hp
mng chuyn v - thay thế điu khin được vi mng chuyn v - thay thế c định, các
mng chuyn v - thay thế điu khin được s được xây dng da trên các toán t điu
khin được có kích thước ti thiu để phù hp cho vic cài đặt trên các VLSI như
ASIC/FPGA, có 3 phương án để xây dng các mng này [3]: Các toán t ph thuc ch
vào khóa; các toán t ph thuc ch vào các d liu được biến đổi; các toán t ph
thuc c vào khóa và d liu được biến đổi.
Thut toán mi được xây dng la chn phương án s dng các toán t ph thuc
vào c khoá và d li
u được biến đổi.
*
Hc vin KTQS.
Thuật toán mật mã khóa đối xứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuật toán mật mã khóa đối xứng - Người đăng: dunglh2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Thuật toán mật mã khóa đối xứng 9 10 111