Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành Linux

Được đăng lên bởi viet_tuan
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 343 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- 1-

Mục lục
Bài 1

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG LINUX ............................................... 3

1.1.
1.2.
1.3.

Truy cập vào máy tính đã cài đặt hệ điều hành Linux................................. 3
Sử dụng Telnet để truy cập vào máy Linux từ xa........................................ 3
Thoát khỏi hệ thống..................................................................................... 3

Bài 2

SỬ DỤNG E-Mail

4

2.1.
2.2.
2.3.

Gởi thư bằng sendmail................................................................................. 4
Nhận thư ...................................................................................................... 4
Các thao tác hỗ trợ....................................................................................... 4

Bài 3

CÁC LỆNH TRÊN LINUX ............................................................. 6

3.1.
Tổ chức hệ thống tập tin trên Linux ............................................................ 6
3.2.
Các lệnh thao tác trên hệ thống tập tin ........................................................ 6
3.2.1.
Tạo mới thư mục................................................................................. 6
3.2.2.
Thay đổi thư mục hiện hành ............................................................... 7
3.2.3.
Xem thư mục làm việc hiện hành ....................................................... 7
3.2.4.
Xem thông tin về tập tin và thư mục................................................... 7
3.2.5.
Di chuyển một hay nhiều tập tin ......................................................... 7
3.2.6.
Sao chép tập tin................................................................................... 8
3.2.7.
Tạo liên kết với tập tin ........................................................................ 8
3.2.8.
Tìm kiếm một tập tin .......................................................................... 8
3.2.9.
Xoá thư mục rỗng ............................................................................... 9
3.2.10.
Xóa các tập tin hoặc thư mục.............................................................. 9
3.2.11.
Xem hướng dẫn sử dụng lệnh ............................................................. 9
3.2.12.
Hiển thị nội của các tập tin ................................................................. 9
3.2.13.
Nối các tập tin ..................................................................................... 9
3.2.14.
Xuất nội dung thông báo...............................................................
- 1-
Mc lc
Bài 1 ĐĂNG NHP H THNG LINUX ............................................... 3
1.1. Truy cp vào máy tính đã cài đặt h điu hành Linux................................. 3
1.2. S dng Telnet để truy cp vào máy Linux t xa........................................ 3
1.3. Thoát khi h thng..................................................................................... 3
Bài 2 S DNG E-Mail 4
2.1. Gi thư bng sendmail................................................................................. 4
2.2. Nhn thư ...................................................................................................... 4
2.3. Các thao tác h tr....................................................................................... 4
Bài 3 CÁC LNH TRÊN LINUX............................................................. 6
3.1. T chc h thng tp tin trên Linux ............................................................ 6
3.2. Các lnh thao tác trên h thng tp tin ........................................................ 6
3.2.1. To mi thư mc................................................................................. 6
3.2.2. Thay đổi thư mc hin hành ............................................................... 7
3.2.3. Xem thư mc làm vic hin hành ....................................................... 7
3.2.4. Xem thông tin v tp tin và thư mc................................................... 7
3.2.5. Di chuyn mt hay nhiu tp tin......................................................... 7
3.2.6. Sao chép tp tin................................................................................... 8
3.2.7. To liên kết vi tp tin ........................................................................ 8
3.2.8. Tìm kiếm mt tp tin .......................................................................... 8
3.2.9. Xoá thư mc rng ............................................................................... 9
3.2.10. Xóa các tp tin hoc thư mc.............................................................. 9
3.2.11. Xem hướng dn s dng lnh ............................................................. 9
3.2.12. Hin th ni ca các tp tin ................................................................. 9
3.2.13. Ni các tp tin ..................................................................................... 9
3.2.14. Xut ni dung thông báo................................................................... 10
3.2.15. Nén và gii nén tp tin ...................................................................... 10
3.3. Các lnh h thng ...................................................................................... 10
3.3.1. Lnh at .............................................................................................. 10
3.3.2. Lnh hostname.................................................................................. 10
3.3.3. Lnh ps............................................................................................. 10
3.3.4. Lnh clear.......................................................................................... 11
3.3.5. Lnh date........................................................................................... 11
3.3.6. Lnh cal <month> <year> ............................................................... 11
3.3.7. Lnh mount ....................................................................................... 11
3.3.8. Tin ích mc ....................................................................................... 11
3.3.9. Tin ích máy tính bc ......................................................................... 12
Bài 4 QUN LÝ TÀI KHON VÀ PHÂN QUYN S DNG.......... 13
4.1. Qun lý tài khon ca h thng ................................................................. 13
4.1.1. Tài khon người dùng ....................................................................... 13
4.1.2. Tài khon nhóm người dùng............................................................. 13
4.2. Phân quyn người dùng trên h thng tp tin............................................ 13
4.2.1. Các quyn truy xut trên tp tin........................................................ 13
4.2.2. Lnh chmod ...................................................................................... 14
4.2.3. Thay đổi người hoc nhóm s hu tp tin ........................................ 14
chan chet di dc. khong viet dc co dau !
Thực hành Linux - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành Linux - Người đăng: viet_tuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Thực hành Linux 9 10 370