Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành Xử lý tín hiệu số

Được đăng lên bởi Hiep Pham Original
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1097 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

THỰC HÀNH
XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

BM Kỹ thuật Máy tính
2009

Danh sách các cán bộ tham gia thực hiện

TS. Đinh Đức Anh Vũ
KS. Vũ Tuấn Thanh
KS. Lê Trọng Nhân
KS. Tôn Thất Đại Hải

BM Kỹ thuật Máy tính

ii

Mục lục

Danh sách các cán bộ tham gia thực hiện ....................................................................................... ii
Mục lục ...........................................................................................................................................iii
Giới thiệu ......................................................................................................................................... 1
Chương 1

GIỚI THIỆU MATLAB.............................................................................................. 1
Tổng quan ........................................................................................................................ 1

1.1
1.1.1

Giới thiệu................................................................................................................. 1

1.1.2

Khởi động và chuẩn bị thư mục làm việc trong Matlab .......................................... 1
Các lệnh thông dụng trong Matlab .................................................................................. 3

1.2
1.2.1

Một vài kiểu dữ liệu ................................................................................................ 3

1.2.2

Các lệnh điều khiển cơ bản ..................................................................................... 3

1.2.3

Các phép tính với ma trận ....................................................................................... 4

1.3

Bài tập ............................................................................................................................. 6

Chương 2

BIỂU DIỄN TÍN HIỆU ............................................................................................... 9

2.1

Tóm tắt lý thuyết ............................................................................................................. 9

2.2

Một vài ví dụ ................................................................................................................. 10

2.3

Bài tập củng cố lý thuyết: .............................................................................................. 12

2.4

Bài tập kết hợp với Matlab .....................................................................
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH
THỰC HÀNH
XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
BM Kỹ thuật Máy tính
2009
Thực hành Xử lý tín hiệu số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành Xử lý tín hiệu số - Người đăng: Hiep Pham Original
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Thực hành Xử lý tín hiệu số 9 10 712